PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 03 |
Tytuł artykułu

Wyposażenie górskich obszarów wiejskich w Polsce w infrastrukturę turystyczną

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Tourist infrastructure in mountain rural areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań jest wyposażenie w urządzenia infrastruktury turystycznej górskich obszarów wiejskich w Polsce. Obszar objęty badaniami tworzy ogółem 50 gmin w czterech województwach (dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim). Stan zagospodarowania turystycznego analizowanego obszaru oceniono na podstawie 29. cech diagnostycznych, posługując się metodą analizy wielokryterialnej. Dane charakteryzujące badane zjawisko gromadzono w dwóch okresach, tj. w roku 2005 oraz 2007. Pochodzą one z różnych źródeł, a mianowicie z bazy danych regionalnych GUS oraz badań ankietowych przeprowadzonych we wskazanych latach w urzędach gmin, uzupełnionych danymi ze stron internetowych badanych gmin. Celem przeprowadzonej analizy jest ocena stanu zagospodarowania wybranego obszaru w urządzenia infrastruktury turystycznej oraz siły i kierunków zmian w tym zakresie. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne zróżnicowanie gmin pod względem wyposażenia w infrastrukturę turystyczną. Gminą najlepiej wyposażoną w 2007 roku okazała się Krynica Zdrój. Gminą najsłabiej zagospodarowaną w przedmiotowe urządzenia była gmina Dobra. Również zmiany zachodzące w poziomie zagospodarowania infrastrukturalnego można ocenić jako znaczące, szczególnie z uwagi na występowanie gmin, w których sytuacja w omawianym zakresie uległa pogorszeniu. Najkorzystniejsze zmiany nastąpiły w gminie Bukowina Tatrzańska. Gminą, w której nie odnotowano zmian była Ochotnica Dolna. Natomiast zmiany odzwierciedlające degradację stanu zagospodarowania w urządzenia infrastruktury turystycznej zaobserwowano w największym zakresie w gminie Krynica Zdrój. Zestawienie uzyskanych wyników z danymi charakteryzującymi intensywność ruchu turystycznego na analizowanym obszarze sugeruje, że są inne, bardziej istotne jego czynniki (uwarunkowania), niż sama tylko infrastruktura turystyczna.
EN
The subject of research were tourist infrastructure facilities in mountain rural areas in Poland. The area covered by the investigations was composed of a total of 50 communes located in four provinces (dolnośląskie, śląskie, malopolskie and podkarpackie). The state of the analysed area management for tourism was assessed on the basis of 29 diagnostic features using the multicriterial analysis. The data characterizing individual phenomena were collected during two periods, i.e. in 2005 and 2007. They originated from various sources including data base of regional branches of the Central Statistical Office (GUS) and from survey studies conducted in the above mentioned years in communal offices, supplemented by the data from websites of the studied communes. The analysis was conducted to assess the state of tourist infrastructure facilities in a selected area, as well as the strength and directions of changes in this respect. Conducted analysis revealed a considerable diversification of communes in respect of tourist infrastructure facilities. In 2007 the best situation was registered in Krynica-Zdrój, whereas the Dobra commune was the most poorly managed in consideration of the above mentioned facilities. Also changes occurring on the level of infrastructural management may be considered significant, particularly because of communes where the situation of tourist infrastructure worsened. The most favourable changes were noticed in the Bukowina Tatrzańska commune. Ochotnica Dolna commune proved the one where no changes were visible. On the other hand, changes reflecting a degradation of the tourist infrastructure facilities were observed to the greatest extent in the Krynica-Zdrój commune. Comparison of the obtained results with the data characterizing the intensity of tourist traffic in the analyzed area suggests that there are other, more important factors (conditionings) affecting it than the tourist infrastructure alone.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
03
Opis fizyczny
s.139-150,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Turystyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, ul.Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice
Bibliografia
 • Bąk i., sompolska-rzechuła a. Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości środowiska naturalnego w ujęciu wojewódzkim. „wiadomości statystyczne” 2005, nr 9, s. 51–61.
 • Bolland a. Pewien sposób normalizacji cech w przypadku występowania wartości różnoimiennych. „przegląd statystyczny” 1974, z. 2, s. 255–259.
 • Borys t. Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. „przegląd statystyczny” 1978, z. 2, s. 227–239.
 • Fajferek a. Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie stanu i rozwoju regionów [w:] mierniki rozwoju regionów. Gus, warszawa 1969.
 • Kolenda m. Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, wydawnictwo akademii ekonomicznej im. Oskara langego we wrocławiu, wrocław 2006.
 • Majewski s. Szeregowanie krajów przy pomocy diagramu czekanowskiego i taksonomicznego miernika rozwoju. „wiadomości statystyczne” 1999, nr 8, s. 76–84.
 • Malina a., zeliaś a. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w polsce w 1994 r. „przegląd statystyczny” 1997, z. 1, s. 11–27.
 • Nowak e. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Państwowe wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 1990.
 • Pawełek b. Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości. „przegląd statystyczny” 2006, z. 2, s. 57–67.
 • Rozporządzenie rady ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.„dziennik ustaw” 2004, nr 73, poz. 657 z późn. Zm.
 • Steczkowski j., zeliaś a. Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Wydawnictwo akademii ekonomicznej w krakowie, kraków 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-86088857-d368-4c19-a803-c9b0b3416acf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.