PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 |
Tytuł artykułu

Somatic structure of the female students at the University of Rzeszow

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Budowa somatyczna studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
For many years, students of various backgrounds have been subject to research, including the anthropological studies. The second half of the 20 th century under - went a change in the anthropological view on the somatic race selection of pupils from various types of schools and faculties. The major aim of this work is to present the typological diversity of female students in the science faculties at the University of Rzeszów in the face of Kretschmer. There were the following specific aims: research in the influence of the social environment on the somatic structure of the female students, specification of the influence of the body structure and the social environment on the menarche of the surveyed students and the comparison of the results to the results of the authors in other academic centers in Poland. 2009/2010, 143 randomly chosen students of the Biological and Agricultural Studies at the University of Rzeszów were researched. Only full time course students were subject to the research. The standing position concerned the following measurements: body height (B-y), shoulders girth n(a-a), coxal girth (ic-ic), chest girth (at xi) and bodyweight. For each of the feature, the following parameters were taken: arithmetic mean ( X) standard deviation (Sd), variance (Sx), variation coefficient (V), minimum and maximum values. Based on those values, the body features of the students of various social origins and university specializations were compared. The evaluation of the statistical significance of the differences in the results of the students and the age of menarche of the students from cities compared to villages was conducted using t-Student test (p < 0,05).The somatometrical results showed the following indicators: Rohrer indicator, growth and shoulder indicator, chest girth indicator, BMI indicator aso-called “Kretschmer’s indicator”. On the basis of the above-mentioned indicators (excluding the BMI indicator), according to Kretschmer’s typology, the following female students’ body structures were specified. The survey data provided social and environmental birth order and the age of students’ menarche (the retrospective method): 1) The vast majority of the students of thee science faculties of the University of Rzeszów have the leptosomic body structure; 2) Students living in the village usually have wider shoulders and wider chest girths than the students living cities. Students living in villages are also heavier; 3) Sthenic-built women mature earlier, while women who have leptosomic body structure mature later; 4) Women students of the University of Rzeszów do not differ from other female students in Poland; 5) No relation between the place of living and the age of menarche was observed; 6) The students of the University of Rzeszów surveyed in 2009/2010 had heavier body structures than the students of 1999/2000.
PL
Młodzież akademicka różnych środowisk od dawna jest przedmiotem licznych badań, w tym antropologicznych. Druga połowa XX wieku to zmiana zakresu obserwacji antropologicznych – z doboru rasowego na zagadnienia selekcji somatycznej młodzieży z różnych szkół i kierunków studiów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania typologicznego studentek kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego w świetle typologii Kretschmera. Celami szczegółowymi są natomiast: zbadanie wpływu środowiska zamieszkania na budowę somatyczną studentek, określenie wpływu budowy ciała i środowiska zamieszkania na wiek menarche badanych studentek oraz porównanie tych wyników z rezultatami badań innych autorów w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. W roku akademickim 2009/2010 dokonano pomiarów antropometrycznych 143 wybranych losowo studentek kierunków przyrodniczych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, do badań zostały zakwalifikowane jedynie studentki studiów stacjonarnych. W pozycji stojącej zostały wykonane następujące pomiary: wysokości ciała (B-v), szerokości barków (a-a), szerokości bioder (ic-ic), obwodu klatki piersiowej (na poziomie punktu xi) oraz masy ciała. Dla każdej z tych cech obliczono następujące parametry statystyczne: średnią arytmetyczną (X), odchylenie standardowe (Sd), wariancję (Sx), współczynnik zmienności (V) oraz wartość minimalną i maksymalną, w oparciu o te wartości porównane zostały cechy budowy ciała studentek pochodzących z różnych środowisk zamieszkania oraz różnych kierunków studiów. Oceny istotności statystycznej różnic w wartości badanych cech oraz różnic wieku menarche studentek pochodzących ze wsi i z miasta dokonano za pomocą testu t-Studenta (p < 0,05). Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów somatometrycznych wyliczono następujące wskaźniki: Rohrera, wskaźnik barkowo-wzrostowy, wskaźnik biodrowo-wzrostowy, wskaźnik obwodu klatki piersiowej, wskaźnik BMI oraz tzw. wskaźnik Kretschmera. Na podstawie tych wskaźników określono typy budowy ciała studentek według typologii Kretschmera. Na podstawie badań ankietowych zebrano dane dotyczące warunków socjalno-bytowych i kolejności urodzenia oraz wieku menarche studentek: 1) zdecydowana większość studentek kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego charakteryzowała się leptosomiczną budową ciała; 2) studentki mieszkające na wsi miały szersze barki, większy obwód klatki piersiowej od tych pochodzących z miasta, były również zdecydowanie cięższe; 3) kobiety o pyknicznej budowie ciała dojrzewały najwcześniej, zaś o budowie leptosomicznej najpóźniej; 4) młodzież żeńska UR nie odbiega poziomem rozwoju cech somatycznych od koleżanek z innych uczelni w Polsce; 5) nie stwierdzono zależności między środowiskiem zamieszkania a wiekiem menarche studentek; 6) studentki Rzeszowskie badane w roku akademickim 2009/2010 charakteryzują się mocniejszą budową ciała niż ich rówieśnice z lat 1999/2000.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Opis fizyczny
p.5-25,fig.,ref.
Twórcy
 • Biological and Agricultural Studies, University of Rzeszow, Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Asienkiewicz R. 2000. Stan rozwoju somatycznego studentek Rzeszowskiej WSP w aspekcie zamieszkiwanego środowiska, kolejności urodzenia, poziomu wykształcenia rodziców oraz typu ukończonej szkoły średniej.
 • Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie , z. 3: 149–162.
 • Asienkiewicz R. 2002. Charakterystyka porównawcza budowy somatycznej studentów i studentek kierunków pedagogicznych na przykładzie Rzeszowskiej i zielonogórskiej WSP. In: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (eds),Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Zielona Góra: 133–138.
 • Asienkiewicz R. 2003. Zróżnicowanie typologiczne młodzieży zielonogórskiej WSP w świetle metody Heath-Carter. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego , 3–4: 233–243.
 • Asienkiewicz R., Tatarczuk J. 2007. Trend sekularny cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży akademickiej Zielonej Góry. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie: 145–157.
 • Asienkiewicz R., Tatarczuk J., Malinowski A. 2001. Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych młodzieży WSP w Zielonej Górze w świetle wybranych czynników . Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie : 169–184.
 • Barancewicz J., Niemiec, S., Niżankowski Cz. 1969. Charakterystyka somatyczna i czynnościowa studentek Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu.
 • Błażejewski W., Drozd S., Król P. 2009/10. Podstawy metodologii z elementami statystyki, część I . Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie.
 • Bratkowska-Gołaszewska E. 2000. Budowa somatyczna i sprawność motoryczna studentek i studentów I roku Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – stan badań. In: Z. Dziubiński, B. Górski (eds), Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce . Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej: 109–113.
 • Burdukiewicz A., Pietraszewska J. 2003. Zeszyt do ćwiczeń z antropologii . Wydawnictwo AWF, Wrocław.
 • Burdziński Z. 1976. Wybór kierunku studiów a sprawność fizyczna rozpoczynających studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Monografie, pod ręczniki, skrypty AWF w Poznaniu, seria Monografie , 82.
 • Charzewski J. 1999. Antropologia. Wydawnictwo AWF, Warszawa.
 • Cymek L., F. Rożnowski, B. Zaworski 2002. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego studentek Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. In: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (eds), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego: 89–93.
 • Czarny W. 2007. Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Drozdowski Z. 1998. Antropometria w wychowaniu fizycznym. Wydawnictwo AWF, Poznań.
 • Gworys B. 1978. Zmiany w budowie ciała młodzieży w wieku od 18 do 22 roku życia (na przykładzie studentów i studentek Akademii Medycznej we Wrocławiu). Materiały i Prace Antropologiczne, 95.
 • Jopkiewicz A., Przychodni A., Zaręba M. 2002. Czynniki społeczne modyfikujące rozwój fizyczny studentów WSP w Kielcach. In: A. Malinowski, W. Skoczylas, A. Jeziorek (eds), Antropologia a medycyna i promocja zdrowia.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 56–65.
 • Kałmuczak A., Pietrusik K. 2000. Budowa ciała studentek wychowania fizycznego w zależności od kierunku studiów. In: R. Asienkiewicz, J. Tatarczuk (eds), Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej. Wydawnictwo WSP, Zielona Góra: 23–25.
 • Łaska-Mierzejewska T., Łuczak E. 1993. Biologiczne mierniki sytuacji społeczno-ekonomicznej wiejskiej w Polsce w latach 1967, 1977, 1987.
 • Monografie Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk.23 Somatic structure of the female students at the University of Rzeszów
 • Łaska-Mierzejewska T., Łuczak E. 1996. Uwarunkowania wysokiej zależności pomiędzy budową ciała i wiekiem menarchy. Przegląd Antropologiczny, 59.
 • Łomnicki A. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malinowski A. 1999. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, wyd. 2 rozszerzone. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Malinowski M., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii: metody, techniki,normy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.
 • Malinowski A., Stolarczyk H. 1992. Ocena budowy somatycznej studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. In: E. Rożnowski (ed.), Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. Wydawnictwo WSP Słupsk: 283–292.
 • Malinowski A., Strzałko J. 1985. Antropologia. PWN, Poznań.
 • Mleczko E. 2004. Biologiczne przejawy nierówności społecznych w Małopolsce na przełomie wieków w świetle wyników badań poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z dużego miasta i wsi. In: H. Zagórski, H. Popławska, M. Skład (eds), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Instytut Medycyny Wsi, Lublin: 737–745.
 • Plat J. 1998. Rozwój fizyczny studentów Uniwersytetu Szczecińskiego a wybór studiów. Człowiek, wczoraj, dziś, jutro. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 119–123.
 • Rogowska E. 2004. Poziom rozwoju fizycznego studentów pochodzących ze wsi. In: J. Zagórski, H. Popławska, M. Skład (eds), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Instytut Medycyny Wsi, Lublin: 201–207.
 • Stolarczyk H., Roślak M., Budzyńska I. 2000. Stan rozwoju fizycznego studentek Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 1982/83. In: A. Malinowski, H. Stolarczyk, W. Lorkiewicz (eds), Antropologia a medycyna i promocja zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Vol. III: 169–176.
 • Szymański T. 1998. Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej studentek rozpoczynających studia w WSP w Bydgoszczy w latach 1975–1995. In: E. Wachowski, K. Pietrusik (eds), Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych.Wydawnictwo AWF Poznań.Tanner J.M. 1963. Rozwój w okresie pokwitania. PZWL, Warszawa.
 • Tatarczuk J., Asienkiewicz R. 2009. Charakterystyka porównawcza cech somatometrycznych, proporcji ciała, wielkości otłuszczenia i wieku menarche młodzieży akademickiej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na tle innych uczelni w Polsce. In: W.J. Cynarski, W. Bajorek (eds), Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym.Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 176–193.
 • Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Wandycz A. 2007. Wiek menarche w zależności od warunków środowiskowych i wybranych czynników społecznych. In: D. Umiastowska (ed.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin. Vol. II (2): 123–127.
 • Wolański N., Niemiec S., Pyżuk M. 1975. Antropometria inżynieryjna: kształt i wymiary ciała a wzornictwo przemysłowe. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-84e9205d-abd4-4356-9170-5878c7f1ea50
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.