PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Natural valorization of degraded swamp-originating meadows of Lower Silesia (extension of the Oswit method)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Swamp-originating meadows constituting indirect habitats between living peatlands and classical grasslands may be difficult to evaluate. An indiscriminate application of the Oświt (2000) method for their valorization does not fully reflect their value, because of flora which is different from flora found in living peatlands (in particular, the invasion of less hygrophilous flora). Based on the research carried out in the years 2005–2010 on eight swamp-originating meadow complexes, the scale was elaborated which enabled to more accurately valorize these habitat and floristically changed areas. The quantities of valorization values obtained by use of the author’s method rely on the occurrence frequency of a given species (a number of posts in a given area), taking into consideration moisture requirements (the moisture indicator). In the author’s method values were also given for species not taken into account by Oświt (2000). In addition, positive points were given for dying out species, and negative points for invasive species.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
p.141-158,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl.Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Bacieczko W. (1999): Roślinność wilgotnych łąk i ziołorośli w dolinie Płoni ostoją różnorodności florystycznej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 197, Agricultura 75: 11–18.
 • Badania złóż torfowych w województwie legnickim pod kątem ich znaczenia przyrodniczo-gospodarczego. Część XV. Rejon Głogówko. (1983 a). Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Badania złóż torfowych w województwie legnickim pod kątem ich znaczenia przyrodniczo-gospodarczego. Część XVI. Rejon Chociemyśl. (1983 b). Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Ellenberg H. (1979): Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 9.
 • Grynia M. (1980): Znaczenie zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w środowisku przyrodniczym niektórych regionów kraju. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 118: 39–46.
 • Grzelak M., Bocian T. (2006): Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, 61: 257–266.
 • Grzelak M., Kryszak A., Spych alski W. (2002/2003): Charakterystyka geobotaniczna zbiorowisk szuwarowych związku Phragmition w wybranych dolinach rzecznych Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 353, Rolnictwo 62: 15–23.
 • Ilnicki P., ed. (2002): Torf i torfowiska. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Ilnicki P., Dardas J., Sikora K., Tadrowska A., Trzaskowska L., Woźniak A. (2004): Zmiany sposobu użytkowania torfowisk Wielkopolski. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 4, 1(10): 357–371.
 • Jasnowski M. (1972): Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 173: 193–209.
 • Kalbarcz yk M. (1982): Stratygrafia, gleby i wartość gospodarcza torfowiska „Piaski” w rejonie Milicza. Master’s thesis. Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Kącki Z., ed. (2003): Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.
 • Koch anowska R. (1997): Przyrodnicze konsekwencje regresu gospodarki łąkowej na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy 8, 1/2: 73–76.
 • Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kowalska D. (1990): Tendencje sukcesyjne i wartość gospodarcza zbiorowisk roślinnych zachodniej części torfowiska niskiego koło wsi PrzedmościeNaturalvalorization of degraded swamp-originating meadows of Lower Silesia 157-Święte. Master’s thesis. Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Kozłowska T. (2005): Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. Rozprawy Naukowe i Monografie 14.
 • Kryszak A., Kryszak J., Grynia M., Czemko M. (2006): Dynamika zmian różnorodności florystycznej zbiorowisk trawiastych doliny Obry. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 6, 1(16): 229–237.
 • Kucharski L., Michalska-Hejduk D. (1994): Przegląd zespołów łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea stwierdzonych w Polsce. Wiadomości Botaniczne 38(1/2): 95–104.
 • Kuch ch arski L., Mich ch alska-Hejduk D., Kołodziejek J. (2001): Przegląd zespołów torfowiskowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae stwierdzonych w Polsce. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 33–44.
 • Matuszkiewicz W. (2006): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Noryśkiewicz cz A. (1978): Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zachodzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 10, 3.
 • Okruszko H. (1966): Ocena plonów siana z trzech zmeliorowanych torfowisk. Wiadomości IMUZ 6, 1: 13–45.
 • Olaczek R., Kucharski L., Pisarek W. (1990): Zanikanie obszarów podmokłych i jego skutki środowiskowe na przykładzie województwa piotrkowskiego (zlewnie Pilicy i Warty). Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 18: 141–198.
 • Oświt J. (1996): Roślinność, wartość rolnicza i produkcyjność łąk łęgowej części doliny górnej Narwi. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 428: 51–78.
 • Oświt J. (2000): Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania na wybranych obiektach. Materiały Informacyjne 35. Wyd. IMUZ, Falenty.
 • Pałcz yński A. (1970): Dokumentacja geobotaniczna torfowisk (badania wstępne). Rejon: Kliczków, województwo: wrocławskie, powiat: Bolesławiec, gromady: Parowa, Osiecznica. Typescript. Wrocław.
 • Pałcz yński A. (1976): Dokumentacja geobotaniczna torfowisk (badania wstępne). Rejon: Przedmoście, województwo: wrocławskie, gmina: Środa Śląska, Miękinia. Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Pałcz yński A. (1977): Kierunki przemian szaty roślinnej i siedlisk zatorfionych roślin dolin rzecznych pod wpływem ingerencji człowieka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 169: 87–102.
 • Pałcz yński A. (1985): Succession trends in plant communities of the Biebrza valley. Polish Ecological Studies 11, 1: 5–20.
 • Podlaska M. (2009): Zbiorowiska roślinne nieużytkowanych łąk pobagiennych na Dolnym Śląsku, ich przemiany oraz wartość gospodarczai przyrodnicza. Doctoral dissertation. Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Pott R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Ulmer, Stuttgart.
 • Prończ uk J. (1956): Problem degradacji łąk na terenach organogenicznych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 216, 2: 45–68.
 • Prończ uk J. (1970): Metody określania jakości siedlisk oraz wartości gospodarczej łąk. In: M. Falkowski (ed.). Łąkarstwo. T. 1. Łąkoznawstwo. PWRiL, Warszawa: 293–335.
 • Rothmaler W. (2002): Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. Band 4. Spektrum, Heidelberg, Berlin.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1764.
 • Rozp orządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2012, nr 0, poz. 81.
 • Rutkowski L. (2004): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Schube T. (1903): Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. Druck von R. Nischkovsky, Breslau.
 • Sobczak E. (1982): Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków glebowych i przydatność gospodarcza torfowiska „Piaski”. Master’s thesis. Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Stepa T. (1976): Dokumentacja geobotaniczna torfowisk (badania wstępne). Rejon: Lutynia, województwo: wrocławskie, gmina: Miękinia. Typescript. KBiER, UP Wrocław.
 • Szafer W. (1972): Szata roślinna Polski Niżowej. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds). Szata roślinna Polski. T. 2. PWN, Warszawa: 17–188.
 • Sztyber J. (2004): Analiza zmian typów siedliskowych użytków zielonych na zmeliorowanym obiekcie w dolinie rzeki Wkry. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 412, Inżynieria Środowiska 25: 89–98.
 • Tobolski K. (2003): Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z. (2004): Rośliny obcego pochodzenia – udział i rola w szacie roślinnej158 Magda PodlaskOpolszczyzny. In: A. Nowak, K. Spałek (eds).Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 277–303.
 • Tomaszewska K., Podlaska M. (2007): Waloryzacja przyrodnicza zdegradowanej łąki pobagiennej. Annales Silesiae 35: 5–10.
 • Urban D., Grzywna A. (2003): Zbiorowiska roślinności łąkowej klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Ochoży. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, 58: 155–166.
 • Weber E., Gut D. (2004): Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe. Journal for Nature Conservation 12: 171–179.
 • Wołejko L. (2000): Roślinność łąkowa i ziołoroślowa z klasy Molinio-Arrhenatheretea kompleksów źródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 213, Agricultura 85: 267–296.
 • Zając A., Zając M., eds (2001): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Załuski T., Kamińska A. (1999): Rola rowów melioracyjnych jako refugiów flory torfowiskowej na przykładzie kompleksu łąk w Koszelewkach. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 197, Agricultura 75: 373–376.
 • Zarzycki K., Trzc ińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Vol. 2. Biodiversity of Poland. – Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. T. 2. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8283652b-e1b4-48e1-bdf0-ec4f14648449
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.