PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 |
Tytuł artykułu

The conservation requirements of rare and threatened vascular plants of Natura 2000 habitats of the Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (Płonia Valley and Miedwie Lake) special area of conservation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Potrzeby ochrony rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obszar Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006 jest jednym z najcenniejszych obiektów sieci Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Został on ustanowiony w celu ochrony 17 typów siedlisk przyrodniczych, dwóch gatunków roślin i czterech gatunków zwierząt wymienionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie wartościowych taksonów flory naczyniowej tego obszaru. Z 745 gatunków odnotowanych na badanym terenie stwierdzono 93 taksony o wysokiej wartości przyrodniczej. Wśród nich występują zarówno gatunki objęte ochroną prawną, jak również taksony rzadkie i zagrożone w Polsce. Większość z nich należy do gatunków o ważnej roli diagnostycznej w identyfikacji siedlisk przyrodniczych występujących na tym terenie. Najliczniejsze z nich są gatunki wskaźnikowe siedlisk z grupy łąk, muraw i ziołorośli. Do największych zagrożeń szaty roślinnej badanego terenu należy: eutrofizacja siedlisk, zmiana stosunków wodnych, sukcesja oraz upraszczanie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów. W celu zachowania bioróżnorodności niniejszego obiektu należy otoczyć go szczególną ochroną.
EN
The Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (Płonia Valley and Miedwie Lake) PLH 320006 is one of the most valuable Natura 2000 sites in West Pomerania. It has been established to protect 17 types of natural habitats, 2 plant species, and 4 animal species. The aim of this study was the selection of the most valuable vascular plant species found in this site. From the 745 species recorded within the research area, 93 taxa of high environmental value have been chosen. Among them, there are legally protected species, as well as the taxa endangered with extinction perspective, vulnerable and rare to Poland and West Pomerania. More than a half of the valuable species constitute the indicators of natural habitats protected in the site. The most numerous are the species characteristic for natural and semi-natural grassland habitats. The major threats to the selected taxa include: eutrophication, improper water management, secondary succession caused by the abandonment of traditional agricultural methods, and simplification of the age- and species-structure of woods, which all result in the decrease of habitats biological diversity.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
 • Department of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Papieza Pawla 6, 71-459 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Bacieczko W. 1995. Studia porównawcze nad szatą roślinną występującą aktualnie w dolinie Płoni w stosunku do badań W. Libberta z 1938 r. [Comparative study on the actual vegetation of the Płonia Valley and the 1938 research of W. Libbert] Szczecin, Wydaw. AR, Rozpr., AR, Szczecin, 166, 3–146. [in Polish].
 • Bacieczko W. 1996. Zmiany antropogeniczne zespołu Caricetum buxbaumii Issler 1932 w projektowanym rezerwacie „Miedwiański Brzeg” na Pomorzu Zachodnim [Antropogenic changes of the Caricetum buxbaumii Issler 1932 community in the “Miedwiański Brzeg” nature reserve in West Pomerania]. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B Bot. 45, 181–188. [in Polish].
 • Bacieczko W. 1997. Kserotermiczna roślinność na krawędziach doliny Płoni na Pojezierzu Myśliborskim [Xerothermic vegetation on the Płonia Valley edge in Myślibórz Lakeland]. Prz. Przyr. VIII, 4, 91–94. [in Polish].
 • Bacieczko W. 1999. Roślinność wilgotnych łąk i ziołorośli w dolinie Płoni ostoją różnorodności florystycznej [Wet meadow and tall forb vegetation in the Płonia River Valley as the stronghold of biodiversity]. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 197(75), 11–18. [in Polish].
 • Bacieczko W. 2000. Szata roślinna rezerwatu „Skalisty Jar Libberta” na Pojezierzu Myśliborskim. Cz. 1. Flora mszaków i roślin naczyniowych [The vegetation of the “Skalisty Jar Libberta” nature reserve in the Myślibórz Lakeland. Part 1. Vascular plant and moss flora]. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. Salamandra 4, 9–24. [in Polish].
 • Bacieczko W. 2004. Flora naczyniowa kompleksów stawów rybnych w źródliskowym odcinku doliny Płoni na Pojezierzu Myśliborskim [Vascular flora of the fish-pond complexes located in the source section of Płonia Valley in Myśliborskie District]. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 241(97), 5–18. [in Polish].
 • Bacieczko W., Jurzyk S., Przybylski G. 2000. Flora roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu „Grądowa Dolina” w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym [Vascular flora of projected „Grądowa Dolina” nature reserve in Barlinek-Gorzów Landscape Park]. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 213(85), 23–42. [in Polish].
 • Bacieczko W., Klera M. 2006. Rzadkie, zagrożone i prawnie chronione gatunki roślin naczyniowych na torfowisku nakredowym w Kotlinie Pyrzyckiej (woj. zachodniopomorskie) [Rare and protected by law vascular plant species on calcareous peat bog in Pyrzycka Basin (Zachodniopomorskie Voivodeship)]. Acta. Sci. Pol., Biologia 5(1–2), 79–87. [in Polish].
 • Bacieczko W., Wołejko L. 1997. Landscape and vegetation study as a background for complex nature protection propos al in the Upper Płonia R. valley (Western Pomerania). Acta Soc. Bot. Pol. 66, 3–4, 393–406.
 • Bacieczko W., Zieliński J., Klera M. 2006. Flora roślin naczyniowych w parku w Lubiatowie w gminie Przelewice [Vascular plants flora of park in Lubiatowo Przelewice District]. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 248(101), 21–34. [in Polish].
 • Borówka R.K. (Ed.) 2007. Jezioro Miedwie i Nizina Pyrzycka. Oficyna IN PLUS, Szczecin, 256.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (DzU UE L z dnia 22 lipca 1992 r.).
 • Herbich J. (Ed.) 2004a. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2.
 • Herbich J. (Ed.) 2004b. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3.
 • Herbich J. (Ed.) 2004c. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5.
 • Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. 2012. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp: 2014-10-26] Dostępny w Internecie: http://www.im.gda.pl//images/Projekty/Zalew/materialy/Instrukcja%20wype%C5%82niania%20SDF%202012_1.pdf.
 • Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 28. 2013. European Commission, Brussels, Belgium. [dostęp: 2015-01-23] Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/environment//nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf.
 • Jasnowska J. 1973. Najbogatsze na Pomorzu Zachodnim stanowisko storczyka błotnego – Orchis palustris Jacq. nad jeziorem Miedwie i jeziorem Zaborsko w dolinie rzeki Płoni [The richest locality of lax-flowered orchid Orchis palustris Jacq. by the Miedwie Lake and Zaborsko Lake in the Płonia River valley]. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczec. 39, 51–165. [in Polish].
 • Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego [Structure and vegetation of mires of Pomorze Szczecińskie]. Szczec. Tow. Nauk. Wydz. Nauk Przyr.-Roln. 10, 1–340.
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (Eds.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe [Polish Red Data Book of Plants. Pteridohytes and flowering plants]. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. ISBN 83-89648-38-5. [In Polish].
 • Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski [Vegetation landscapes and geobotanical regions of Poland]. Pr. Stud. Geogr. 158, 1–107. [in Polish].
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and Pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science [in: Biodiversity of Poland]. Ed. Z. Mirek. Vol. 1. Kraków, 442.
 • Mróz W. (Ed.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ , Warszawa.
 • Mróz W. (Ed.) 2012a. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.
 • Mróz W. (Ed.) 2012b. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.
 • Natura 2000 – Standardowy Formularz Danych dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla wspólnoty (pOZW), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO). Dolina Płoni i Jezioro Miedwie. 2003.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006. Rośliny chronione. MULTICO Ofic. Wydaw., Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (DzU z 20 stycznia 2012 r. poz. 81).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (DzU z 16 października 2014 r. poz. 1409).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 3 czerwca 2013 r. poz. 627 j.t.).
 • Wołejko L. 1982. Udział i rola torfowisk i gytiowisk w kształtowaniu środowiska przyrodniczogospodarczego na obszarze zlewni rzeki Płoni [The influence of peatbogs and gyttja-mires on the creation of natural environment in the Płonia River catchment area]. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczec. 95, 125–135. [in Polish].
 • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i jezioro Miedwie PLH320006 (DzUrz Woj. Zachodniopomorskiego z 17 kwietnia 2014 r. poz. 1660).
 • Zarzycki K., Mirek Z. 2006. Czerwona lista roślin i grzybów Polski [Red list of plants and fungi in Poland]. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. [In Polish].
 • Żukowski W., Jackowiak B. (Eds.) 1995. Ginące i zagrożone rośliny Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Bogucki Wydaw. Naukowe, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-806646dc-c477-4c20-8da5-579338dfba34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.