PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |
Tytuł artykułu

Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Functional transformations of rural areasof the Sudeten after the European Union integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza przemian funkcjonalnych gmin wiejskich i miejsko- wiejskich Sudetów. W pracy wskazano funkcje gmin w 1996 i 2005 r., przy zastosowaniu kryterium delimitacji uwzględniającego strukturę gospodarki, stopień uprzemysłowienia oraz stopień zagospodarowania turystycznego. Uwzględnienie walorów krajobrazowo-wypoczynkowych przy delimitacji typów gmin w zależności od struktury gospodarki i stopnia uprzemysłowienia pozwoliło wyróżnić osiem typów gmin, przy uwypukleniu funkcji, które pełnią. Przeprowadzone badania dowiodły, że w 2005 r. w Sudetach praktycznie nie występowały gminy rolnicze, co związane jest z niską jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb obszarów górskich Sudetów. Można powiedzieć, że zmiany zachodzą w pozytywnym kierunku, a gminy o dominującej funkcji rolniczej w 1996 r. zmieniły się pod względem funkcjonalnym w gminy przemysłowe w 2005 r. Są to gminy: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica i Kłodzko. Transformacja ustrojowa dokonana w Polsce na początku 1990 r., doprowadziła do załamania wielu gałęzi przemysłu, co szczególnie dotkliwie odczuły gminy Sudeckie. Te skutki przemian gospodarczych odnotowano w badaniach dotyczących typów gmin w 1996 r. W owym czasie 6 gmin pozostawało prawie bez przemysłu i bez rolnictwa, nie zagospodarowanych turystycznie, a w 2005 r. (poza gm. Stare Bogaczowice), gminy te tworzyły grupę gmin uprzemysłowionych. Porównanie typów gmin w wybranych latach pozwoliło stwierdzić, że zachodzące przemiany funkcjonalne w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich rejonu Sudetów świadczą o poprawie ich sytuacji gospodarczej.
EN
The aim of the conducted research was the analysis of the functional transformations of the rural and urban-rural communes in the Sudeten. In the project were indicated the functions of the communes in 1996 and 2005 with the use of the criterion of delimitation taking into account the structure of economy, degree of industrialization and the degree of tourist management. Consideration of the landscape and holiday advantages with the delimitation of commune types depending on economy structure and the degree of industralization allowed to distinguish eight types of communes with highlighting their function. The performed research proved that in 2005 in Sudeten there practically were not any agricultural communes, what was connected with the low quality of agricultural production space of the soils in the mountain areas of the Sudeten. One can say that the changes proceed in the positive direction, and the communes with the dominant agricultural function in 1996 changed in respect of the function into industrial communes in 2005. These are the communes: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica and Kłodzko. The system transformation that took place in Poland in the beginning of 1990 caused the slump of many branches of the industry, that was really painfully felt by the Sudeten communes. These effects of industrial changes were noticed in the researches concerning the commune types in 1996. In that time 6 communes were almost without industry and agriculture, not managed touristically, and in2005 (except for the commune Stare Bogaczowice), the communes made the group of industrialized communes. The comparison of commune types in the selected years let us ascertain, that the proceeding functional transformations in the rural and urban-rural regions of Sudeten speak for the improvement of their economic situation.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
08
Opis fizyczny
s.91-102,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
  • Duczkowska-Małysz K. Rolnictwo – Wieś – Państwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 1998.
  • Kondracki J. Geografia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
  • Kukliński A. Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Biuletyn KPZR PAN, s. 123, Warszawa 1983.
  • Parysek J. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania transformacji przestrzenno – strukturalnej i rozwoju miast Polski w końcu XX wieku. Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast pod red. naukową Janusza Słodyczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2002.
  • Więckowicz Z. (red.). Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowozachodniego. Tom I, Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwojowych. Akademia Rolnicza Wrocław 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7f1ba50a-9cc0-41c7-a406-f94debdcfbdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.