PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | 3 |
Tytuł artykułu

Nitrogen management - an important determinant of sustainable agriculture

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Gospodarka azotem - ważny wyznacznik zrównoważonego rolnictwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to identify changes in nitrogen management in individual agriculture and result assessment in the context of sustainable development. The paper showed the essential elements of nitrogen balancing on agricultural area. Research was conducted at a national as well as voivodship level, making it possible to determine the scale of diversity of regional nitrogen management in individual agriculture and verify the regional divergence process in this scope. Analysis was based on data collected during the Farm Structure Survey in 2007 and 2016 prepared by the Statistical Office in Olsztyn, for individual farms with at least 1 ha of UAA. The period of research captured the trend of changes in nitrogen management on farms over a 10 year- -period. Nitrogen gross balance was calculated on the basis of OECD and EUROSTAT methodology. The results indicated the need to improve nitrogen management to optimize it in relation to crop nutritional needs and local soil conditions. Not only environmental considerations but, above all, economic ones, are an important prerequisite for increasing farmer interest in such activities. Regional diversification of nitrogen economy is progressing, indicating an ongoing divergence (polarization) process. This process is the result of a number of different factors, including organizational and environmental ones.
PL
Celem artykułu jest ustalenie zmian w gospodarce azotem w rolnictwie indywidualnym i ich ocena w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono istotne elementy bilansowania azotu na powierzchni użytków rolnych. Badania prowadzono na poziomie kraju, jak i województw, co umożliwiło ustalenie skali zróżnicowania regionalnego gospodarki nawozowej w rolnictwie indywidualnym oraz weryfikację procesu dywergencji regionalnej w tym zakresie. W analizie wykorzystano dane zebrane w ramach badania struktury gospodarstw rolnych w latach 2007 i 2016, przygotowane przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, dotyczące gospodarstw indywidualnych o powierzchni co najmniej 1 ha. Przyjęty okres badań pozwolił na uchwycenie tendencji zmian, które zaszły w gospodarce nawozowej w gospodarstwach rolnych w tych 10 latach. Saldo bilansu azotu obliczono, wykorzystując metodę zaproponowaną przez OECD i Eurostat. Wyniki badań wskazują na potrzebę poprawy gospodarki azotem w kierunku jej zoptymalizowania względem potrzeb pokarmowych roślin oraz lokalnych warunków glebowych. Istotną przesłanką do zwiększania zainteresowania rolników takimi działaniami są nie tylko względy środowiskowe, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Zróżnicowanie regionalne gospodarki nawozowej w tym zakresie postępuje, co wskazuje na zachodzący proces dywergencji (polaryzacji). Proces ten jest wynikiem wielu różnych czynników, w tym organizacyjnych oraz przyrodniczych.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
3
Opis fizyczny
p.198-207,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Economy, Agricultural Policy and Rural Development, Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, 20 Swietokrzyska St., 00-002 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Systems and Economics of Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Pulawy 8 Czartoryskich St., 24-100 Pulawy, Poland
Bibliografia
 • Chyłek Eugeniusz (ed.). 2017. Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce (Conditions and directions of bioeconomy development in Poland). Warszawa, Falenty: MRiRW, ITP.
 • Gaj Renata, Nacer Bellaloui.2012.Evaluation of phosphorus and nitrogen balances as an indicator for the impact of agriculture on environment: A comparison of a case study from Poland and Mississippi US. Agricultural Science 3 (2): 317-329.
 • Granstedt Artur, Sheshti Johansson, Maria Micha, Małgorzata Lekan. 2017. Will Poland make the same mistakes as Sweden? Järna: Swedish Biodynamic Research Institute.
 • Igras Janusz, Andrzej Madej. 2011. Zarządzanie gospodarstwem rolnym. [W] Dobre praktyki ochrony zlewni rzecznych w świetle Dyrektywy Azotanowej i innych standardów Unii Europejskiej (Farm management.[In] Good practices for the protection of river catchments in the light of the Nitrate Directive and other European Union standards), ed. J. Kiryjan, 73-83. Warszawa: SGGW.
 • Kopiński Jerzy. 2006a. Bilans azotu (N) brutto w rolnictwie Polski na tle krajów należących do OECD (Gross nitrogen balance (N) in Poland’s agriculture against OECD countries). Nawozy i Nawożenie 1 (26): 112-122.
 • Kopiński Jerzy. 2006b. Bilans składników nawozowych w gospodarstwach rolnych jako kryterium zrównoważonego gospodarowania. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Balance of fertilising ingredients on farms as a criterion for sustainable management. [In] About sustianable agriculture), ed. J. St. Zegar, 83-91. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kopiński Jerzy. 2015. Implikacje zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce dla puli azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej (Implications of changes in the livestock population in Poland for nitrogen from animal production). Studia i Raporty IUNG-PIB 43 (17): 103-115.
 • Kopiński Jerzy. 2017. Bilans azotu brutto – agrośrodowiskowy wskaźnik oddziaływania rolnictwa na środowisko. Opis metodyki, omówienie wyników bilansu na poziomie NUTS-0, NUTS-2 (Gross nitrogen balance – agricultural environmental impact indicator. Description of the methodology, overview of balance sheet results at the level NUTS-0, NUTS-2). Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB 55: 1-111.
 • Kozyra Jerzy, Tomasz Górski. 2004. Wpływ zmian klimatu na uprawę roślin w Polsce. [W] Klimat – środowisko – człowiek (Impact of climate change on plant cultivation in Poland. [In] climate – environment – human), ed. Piotr Ropuszyński, 41-50. Kraków: Polski Klub Ekologiczny.
 • Krasowicz Stanisław. 2005. Cechy rolnictw zrównoważonego. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Characteristics of sustainable agriculture. [In] About Sustinable Agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Księżak Jerzy, Jolanta Bojarszczuk. 2016. Tendencje zmian produkcji i wykorzystania roślin pastewnych w Polsce (Trends in the production and use of fodder plants in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 167-191.
 • Matyka Mariusz. 2013. Tendencje zmian zużycia nawozów mineralnych w Polsce na tle Unii Europejskiej (Trends in the consumption of mineral fertilizers in Poland against the background of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 237-241.
 • Matyka Mariusz. 2014. Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawnych w Polsce, Niemczech i 27 krajach Unii Europejskiej w latach 1961-2012 (Yield of selected crop species in Poland, Germany and 27 European Union countries beetwen1961 and 2012). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 183-187.
 • OECD. 2006. Environmental indicators for agriculture. Paris: OECD Publication Service.
 • Pastuszak Marianna, Tomasz Kowalkowski, Jerzy Kopiński, Andrzej Doroszewski, Beata Jurga, Bogusław Buszewski. 2018. Long-term changes in nitrogen and phosphorus emission into the Vistula and Oder catchments (Poland) – modeling (MONERIS) studies. Environmental Science and Pollution Research 25: 29734-29751.
 • Skarżyńska Aldona. 2019. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2018 roku (Economic results of selected agricultural products in 2018). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Ufnowska Janina, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej. 2001. Regionalne zróżnicowanie produkcji zwierzęcej w Polsce (Regional diversity of livestock production in Poland). Pamiętnik Puławski 124: 395-402.
 • WIOŚ (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Voivodeship Environmental Protection Inspector). 2016. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w latach 2013-2015 (Report on the state of the environment in the Małopolska region in years 2013-2015). 2016. Kraków: WIOŚ.
 • Wrzaszcz Wioletta. 2018. Agriculture production potential and farms’ environmental sustainability – regional convergence or divergence? [In] From the research on socially-sustainable agriculture, ed. J. St. Zegar, 54-86. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wrzaszcz Wioletta, Jerzy Kopiński. 2019. Gospodarka nawozowa w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa (Fertilizers management Poland in the context of sustainable agriculture development). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7d5602cb-d4fd-44ae-8c50-9ea7d4ece832
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.