PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Kataster nieruchomości w zarządzaniu kryzysowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Real estate cadastre in crisis management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W procesie zarządzania kryzysowego wyróżnić można działania, których celem jest zapobieganie wystąpieniu zagrożeń naturalnych takich jak powodzie czy osuwiska oraz prognozowanie ich potencjalnych skutków. Na etapie zapobiegania podejmuje się przedsięwzięcia związane np. z modernizacją istniejących wałów przeciwpowodziowych czy budową nowych obiektów infrastruktury hydrotechnicznej. Etap dotyczący prognozowania potencjalnych skutków zagrożeń jest czasem przygotowania wszelkich zabezpieczeń w postaci m.in. baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego - np. rejestru osuwisk. Celem opracowania jest przedstawienie katastru nieruchomości w obliczu ekstremalnych zagrożeń naturalnych takich jak powodzie czy osuwiska. Dane katastralne odgrywają istotną rolę w procesie zarządzania kryzysowego, który obejmuje jak już wspomniano - działania związane m.in. z zapobieganiem oraz przygotowaniem do sytuacji kryzysowej. Dzięki czemu możliwe jest m.in. przestrzenne rozpoznanie terenu pod kątem zagrożenia powodziowego czy osuwiskowego przy jednoczesnej analizie jego stanu władania i użytkowania.
EN
Crisis management involves actions which are aimed at preventing natural risks such as floods and landslides. Prevention consists of activities which are related to modernization of existing flood banks or the construction of new hydraulic infrastructure. Stage of predicting the potential effects of hazards is a time of preparation of any security in the form of such databases necessary in the process of crisis management – e.g. landslides register. The aim of the study is to present the land registry in regard to extreme natural risks such as floods and landslides. Cadastral data plays an important role in crisis management, including actions related to prevention and preparation for crisis situations. This allows for spatial reconnaissance of areas threatened by flood or landslides with simultaneous analysis of its dominion and usage.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.121-128,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 15, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
 • Felcenloben D. Kataster nieruchomości rejestrem publicznym. Gall. Warszawa 2009.
 • Gotlib D. i in. GIS. Obszary zastosowań. PWN. Warszawa 2008.
 • Grabowski D., Rączkowski W. Geozagrożenia w Polsce – osuwiska. Dodatek lobbingowy do „Rzeczpospolitej” z dnia 17 grudnia 2007. Warszawa.
 • Graniczny M., Mizerski W. Katastrofy naturalne. PAN. Warszawa 2009.
 • Grocki R. Zarządzanie kryzysowe. Difin. Warszawa 2012.
 • Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2008.
 • Kaca E. Gospodarka wodna wsi i rolnictwa. I Kongres Nauk Rolniczych. Nauka – Praktyce. IMUZ. Falenty 2009.
 • Mączewski K., Wilkowski W. Kataster polski i informacja przestrzenna w świetle zagrożeń klęskami żywiołowymi. 3 Kongres Katastralny. Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 840 z późn. zm.).
 • Sienkiewicz – Małyjurek K., Krynojewski F. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Difin. Warszawa 2010.
 • Trystuła A. Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych. Czasopismo
 • Naukowe „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” Nr 1/2011. PAN Kraków.
 • Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 963).
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 • Żuber M. Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. Wrocław 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-78c212e7-b758-4bb0-87e9-0eb398b8d0ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.