PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Problemy realizacji ustaleń planu miejscowego w zakresie komunikacji na obszarach wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problems of local plan implementation in the range of comunication on rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należą do zadań własnych gminy. Zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Z budową i utrzymaniem dróg gminnych wiążą się duże koszty obciążające budżet gmin, związane m.in. z przejęciem terenów komunikacji publicznej za odszkodowaniem, budową drogi oraz bieżącym utrzymaniem drogi (naprawa nawierzchni, odśnieżanie). Działki gruntu wydzielone pod nowe drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych stają się z mocy z prawa własnością podmiotów publicznoprawnych z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna lub z dniem wejścia w życie uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości. Gmina powinna ponadto zapewnić dostępność komunikacyjną do terenów zainwestowanych lub planowanych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W pracy przedstawiono problematykę związana z zadaniami gminy w odniesieniu do dróg gminnych, a następnie wskazano błędy w projektowaniu powiązań komunikacyjnych w planach miejscowych i sposoby ich naprawy.
EN
According to law regulations about communal council (government), public roads, streets, bridges, squares and road traffic are the duty of the commune as own tasks of commune . Village-mayor (mayor, city president) is an administrator (manager) of communal roads. Passing roads to proper category of municipal roads is followed by resolution of municipal council after consultation with apropriate district administration. Communal roads construction and communal roads maintenance imply large costs which charge the budget of commune. Costs related with communal roads are such as those associated with land of public transport overtaking (overtaking for compensation), construction of road and maintenance of road (e.g. pavement repair, snow removal, etc.). Parcels allocated for new public roads or for widening existing public roads become (according to law regulations) public bodies properties [with the date on which decision of property division became final or with the date of entry into force of the resolution of municipal council of land consolidation and division]. Besides, each commune should also guarantee communication availability for invested areas or areas planned for building in local plans of spatial development. The paper presents problems concerning commune tasks with reference to communal roads. Afterwards errors in designing of communication system in local plan of spatial development and manners of their repairing were presented in following paper.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.79-88,fot.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
 • Cellmer R., Kuryj J. 2008. Rola gminy w kształtowaniu przestrzeni rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Vol. 16 Nr 2. Olsztyn 2008 r.s. 7-22.
 • Hełdak M.2010. Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 9 (1) 2010, s. 37-46, Olsztyn.
 • Hełdak M., Szczepański J., Stacherzak A. 2011. Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Infrastruktura i ekologiaterenów wiejskich. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Komisja TechnicznaInfrastruktury Wsi, 1/2011. Kraków 2011 r. s. 139-150.
 • Kokot S., Gnat S. 2010. Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Vol. 18 Nr 2. Olsztyn 2010 r. s. 29-44.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska. Uchwała Nr XLIII/344/2006 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października2006 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 85 z dnia 12.02.2007r.poz. 545).
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zmianami).
 • Trembecka A., Kwartnik – Pruc A., 2009. Geodezyjno-prawne problemy związane z przygotowaniem dokumentacji dla celów inwestycji drogowych na terenie Krakowa. Archiwum Fotogrametrii,Kartografii i Teledetekcji. Vol. 19. Kraków 2009 r. s. 437-445.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.)
 • Źróbek S., Walacik M., 2008. Problematyka nabywania gruntów pod budowę dróg. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Vol. 16 Nr 1. Olsztyn 2008 r. s. 91-102.
 • Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., 2012. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo Gall. Katowice 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-752d6413-4a54-4837-bea3-275c074d07c8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.