PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 104 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia fosforem i potasem na zawartość boru i manganu w rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) i glebie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of the phosphorus and potassium fertilization on the content of boron and manganese in goat’s rue (Galega orientalis Lam.) and soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono zmiany w zawartości boru i manganu w rutwicy wschodniej i glebie pod wpływem nawożenia fosforowo-potasowego. Obliczono także pobranie B i Mn z plonem biomasy rośliny testowej. Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2005-2007 w obiekcie doświad­czalnym należącym do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W badaniach uwzględniono sześć obiektów nawozowych (obiekt kontrolny P50, K100, P50K150, P50K200, P50K250). W każdym roku badań zbierano trzy pokosy rośliny testowej w fazie pąkowania. Zawartość całko­witą boru i manganu w roślinie i glebie oznaczono metodą ICP-AES na spektrofotometrze emisyj­nym z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Nawożenie fosforowe (P50) wpłynęło znacząco na zwiększenie zawartości boru i manganu w bio­masie rutwicy wschodniej. Wzrastające dawki potasu powodowały zmniejszenie tych pierwiast­ków w roślinie. Najwięcej boru i manganu oznaczono w roślinie testowej nawożonej dawką P50. Maksymalne pobranie boru przez rutwicę wschodnią w ciągu okresu wegetacyjnego uzyskano pod wpływem nawożenia P50K150, a manganu przy dawce P50K200. Najwięcej boru oznaczono w glebie nawożonej dawką P50K250, a manganu w glebie pobranej z obiektu nawozowego K100.
EN
The paper presents the changes in boron and manganese in soil and biomass of goat's rue the in­fluence PK fertilization. Also calculated uptake of B and Mn from the biomass yield of the tested plant. The experiment was conducted in 2005-2007 years in the experimental object, belonged to the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. The study included six objects with variable PK fertilization. The three cut of the test plant at the stage of budding were collected in each year of the study. The total content of B i Mn in the plant and soil was determined by emission spectrophotometr with inductively coupled plasma (ICP-AES). Phosphorus fertilization (P ) significantly influenced the increase boron and manganese con­tent in the biomass of the goat's rue. The increasing doses of potassium caused a decrease of these elements in plant. The most B and Mn was determined in a test plant fertilized with dose P50. The largest boron goat's rue download with in the growing season was obtained under the influence of fertilization P50K150 and manganese for doses P50K200. The most boron was determined in soil fertil­ized with PK dose and manganese in the soil form the taken fertilizer K
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
104
Opis fizyczny
s.57-66,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., 2001. Effectiveness of symbiosis between fodder Galega (Galega orientalis Lam.) and Rhizobium galegae on fallow land. EJPAU, S. Agronomy, 4(2).
 • Borowiecki J., 2004. Nowe aspekty symbiotycznego wiązania azotu. Post. Nauk Rol., 2: 9-18.
 • Gorlach E., 1991. Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 34(262): 13-22.
 • Jamroz D., Buraczewski S., Kamiński J., 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Cz. 1. Fizjo­logiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Wyd. Nauk. PWN., Warszawa, 437.
 • Kabata-Pendias A., 2010. Trace elements in soils and plants. (4rd ed.) CRC Press. 548 p.
 • Kalembasa D., Pakuła K., Becher M., 2009. Profile differences of Fe, Al and Mn in the peat- muck soils in the upper Liwiec river valley. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 8(2): 3-8.
 • Kalembasa S., Symanowicz B., 2009. Wpływ procesu biologicznej redukcji N2 na zmiany zawarto­ści żelaza i manganu w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w kolejnych latach uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541: 181-188.
 • Kalembasa S., Symanowicz B., 2010. Quantitative ablities of biological nitrogen reduction for Rhi- zobium galegae cultures by goat's rue. Ecol. Chem. and Eng., seria A., 17(7): 757-764.
 • Peoples M.B., Herridge D.F., Ladha J.K.,1995. Biological nitrogen fixatin: An efficient source of nitrogen for sustainable agricultural production. Plant and Soil., 174: 3-28.
 • Raig H., Nommsalu H., Meripold H., Metliskaja J., 2001. Fodder Galega. Mon. ERIA Saku: 141.
 • Reichel G.H., Barnes D.K., Vance C.P., Henjum K.J., 1984. N2 fixation and N and dry matter parti­tioning during a 4-year alfa alfa stand. Crop Sci., 24: 811-815.
 • Ruszkowska M., Sykut S., Kusio M., 1996. Stan zaopatrzenia roślin w mikroelementy w wa-run- kach zróżnicowanego nawożenia w wieloletnim doświadczeniu lizymetrycznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 434: 85-98.
 • Sowiński J., Szyszkowska A., 2000. The effect of harvesting methods on the quantity and quality of fodder galega (Galega orientalis Lam.) forage. Reu Technical, Ser., 66: 110-112.
 • Spiak Z., 2000. Mikroelementy w rolnictwie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 29-34.
 • Spiak Z., Piszcz U., 2009. Dynamika pobierania mikroelementów przez wybrane odmiany rzepaku ozimego. Cz. III. Zmiany zawartości oraz dynamika nagromadzenia manganu w okresie wegetacji. Zesz. Nauk. UP Wroc., XCV, 574: 109-116.
 • Symanowicz B., Appel Th., Kalembasa S., 2004. Goat's rue (Galega orientalis Lam.), a plant with multi-directional possibilities of use for agriculture. Part III. The influence of the infection of Galega orientalis seeds on the content of trace elements. Polish J. Soil Sci., 37(1): 11-20.
 • Symanowicz B., Kalembasa S., 2010. Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na plon i zawartość makroelementów w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Fragm. Agron., 27(1): 177-185
 • Szczepaniak W., 2005. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa, 165-168.
 • Valkonen Jari P.T., 1993. Resistance to six viruses in the legume goat's rue (Galega orientalis Lam.). Ann. of Applied Biol., 123(2): 309-314.
 • Vanace C.P., 1998. Legume symbiotyc nitrogen fixation. Agronomic aspects, [in:] The rhizobiace- ae. (eds.): H. P., Spaink, A., Kondorosi, P. J. J., Hooykaas, Kluwer Acad. Pub. Dordrecht/ Boston/ Londyn: 509-530.
 • Virkajarvi P., Varis E., 1991. The effect of cutting times on goat's rue (Galega orientalis Lam.) leys. J. Agricult. Sci. Finland, 63: 391-402.
 • Wysokiński A., Kalembasa S., Symanowicz B., 2008. Wpływ alkalizacji oraz kompostowania osa­dów ściekowych na zawartość boru i molibdenu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 526: 487-495.
 • Żarczyński P., Sienkiewicz S., Krzebietke S., 2011. Effect of the way setaside land is maintained on the content of available forms of selected micronutrients in soil. J. Elem., 16(4): 651-657
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7454e9c6-4f1a-4bf9-9a58-8c873622b6bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.