PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 5 |
Tytuł artykułu

Następstwa dezagraryzacji w sferze produkcyjnej i ekologicznej na przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Consequences of deagrarianisation process in production and ecological sphere in selected districts of Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku, w zakresie stanu zaawansowania wybranych aspektów procesu dezagraryzacji na terenie 7 powiatów województwa podkarpackiego. Ukazano wybrane problemy dezagraryzacji w zakresie zmian w zagospodarowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla powiatu kolbuszowskiego, gdzie zmiany te były szczególnie zaawansowane, nakreślono zagrożenia w zakresie zmniejszania się bioróżnorodności na gruntach ornych i użytkach zielonych, będące następstwem zaprzestania ich rolniczego użytkowania. Z badań wynika, że Podkarpacie jest regionem o charakterze dezagraryzacyjnym, w którym ok. 63% gospodarstw nie prowadzi produkcji zwierzęcej, około 34% odłoguje część ziemi, a szacunkowy średni udział odłogów i ugorów wynosi około 21%. Występuje tu także duży udział gospodarstw stagnujących (34%) oraz schyłkowych-upadających (41%). Porzucanie produkcji roślinnej stwarza także duże zagrożenie dla różnorodności gatunków roślin związanych z agrocenozami, w szczególności chwastów segetalnych oraz niektórych gatunków rodzimych, występujących na łąkach. W wyniku porzucania ziemi występuje wyraźny spadek liczby tych stanowisk, co wykazano na przykładzie Płaskowyżu Kolbuszowskiego, przez co gatunki takie stają się rzadkie, a w efekcie zagrożone wyginięciem.
EN
In this paper there have been presented the results of research, conducted in 2016, in order to diagnose and evaluate the condition of agriculture in the aspect of advancement of deagrarianisation process in 7 districts, located in Podkarpackie Voivodeship. There were showed some selected problems of deagrarianisation process in the agricultural production area. Moreover, for Kolbuszów District, where those changes have been particularly advanced, there have been outlined threats in terms of reduction of the biodiversity on arable land and grasslands, resulting from the discontinuation of agricultural use. Studies have shown that in the Podkarpacie region deagrarianisation process is advanced, as about 63% of farms do not maintain livestock, about 34% declare that part of the farmland is abandoned, and estimated average share of set-aside is about 21%. There is also a large share of households in recession (34%) and declining (41%). The abandonment of plant production also poses a major threat to the diversity of plant species on the Kolbuszów Plateau, associated with agrocenoses, in particular segetals weeds and some indigenous species from meadows. It can be seen that, as a result of the abandonment of the land, they show a marked decrease in the number of localities, which makes them rare and consequently threatened with extinction.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
5
Opis fizyczny
s.149-157,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice
Bibliografia
 • Cymanow Piotr. 2010. „Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XXV (1): 33-40.
 • Dembek Wiesław. 2012. „Problemy ochrony polskiej przyrody w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej”. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 12 (4/40): 109-121.
 • Dulska-Jeż. Agata, Kamila Musiał. 2014. „Roślinność niekoszonych łąk Płaskowyżu Kolbuszowskiego”. Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne 22 (2): 227-233.
 • GUS. 2013. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS.
 • Kazimierczakowa Róża, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek. 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Instytut Ochrony Roślin PAN.
 • Kołodziej Zbigniew, Piotr Bilański, Marek Pająk. 2015. „Nowe stanowiska nasięźrzału pospolitego Ophioglossum vulgatum na Płaskowyżu Kolbuszowskim”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (6): 467-469.
 • Kondracki Jerzy. 2009. Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN.
 • Matuszkiewicz Władysław. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: PWN.
 • Mirek Zbigniew, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland, a checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). Kraków: Instytut Botaniki PAN.
 • Mirek Zbigniew, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków: Instytut Botaniki PAN.
 • Musiał Kamila, Beata Grygierzec. 2017. „Mozaikowatość siedlisk i różnorodność florystyczna na terenie rolniczej gminy Sędziszów”. Fragmenta Agronomica 34 (2): 55-66.
 • Musiał Wiesław. 2007. „Dezagraryzacja polskiej wsi – problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne”. Wieś i Rolnictwo 3 (136): 29-44.
 • Musiał Wiesław. 2008. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Musiał Wiesław, Kamila Musiał. 2016. „Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa - przykład
 • Małopolski”. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe XVIII (6): 136-143.
 • Nasalski Zbigniew. 2005. „Dezagraryzacja obszarów wiejskich i jej skutki społeczno-ekonomiczne na Warmii i Mazurach”. Roczniki Naukowe SERiA VII (7): 216-220.
 • Oklejewicz Krzysztof, Magdalena Nykiel, Anna Kucharzak, Anna Gudyka, Agata Pałęcka. 2010. „Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część II”. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Polonica 17 (2): 285-303.
 • Pajewski Tomasz. 2017. „Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżnorodności”. Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 182-186.
 • Płonka Aleksandra, Łukasz Paluch. 2016. „Relation between prices of food products and agriculture products as an element of assess the economic trends in polish agriculture”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 22: 30-40.
 • Rogut Krzysztof, Czesława Trąba, Paweł Wolański. 2015. „Łąkowe zbiorowiska ziołoroślowe Płaskowyżu Kolbuszowskiego na tle niektórych czynników ekologicznych”. Annales UMCS. Sectio E. Agricultura LXX (4): 69-85.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U RP. 2014, poz. 1409.
 • Siemiński Paweł. 2015. „Sytuacja ekonomiczna a kierunki rozwoju małych gospodarstw rolnych”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 247-252.
 • Sroka Wojciech. 2016. „Aktywność ekonomiczna i powiązanie z rynkiem gospodarstw rolnych zlokalizowanych w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 231-237.
 • Ślusarz Grzegorz. 2016. „Strategiczne priorytety rozwoju obszarów wiejskich a zrównoważone wykorzystanie ich potencjału”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 221-227.
 • Wnuk Zygmunt, Mariusz Piasek. 1998. „Zagrożone wyginięciem gatunki flory segetalnej woj. rzeszowskiego”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Botanica 13: 257-264.
 • Wojewodzic Tomasz. 2017. „Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej”. Zeszyty Naukowe UR w Krakowie. Rozprawy 412 (535): 1-285.
 • Wolanin Mateusz, Magdalena Nykiel, Krzysztof Oklejewicz, Angelika Żyła, Paweł Marciniuk, Jolanta Marciniuk, Bohumił Trávníček. 2014. „Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część III”. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Polonica 21 (1): 113-121.
 • Zając Adam. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Zając Maria, Adam Zając. 1992. „A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 24: 7-23.
 • Zarzycki Kazimierz, Helena Trzcińska-Tacik, Wojciech Różański, Zbigniew Szeląg, Jerzy Wołek, Urszula Korzeniak. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-73fb11e5-1a02-45cf-9f2a-53966274145c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.