PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 17 |

Tytuł artykułu

Conservation of vegetation cover in the Gluszec stream valley in Poznan (Poland) in the agri-environmental program

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The vegetation cover of the Głuszec stream valley was investigated. The article presents a list of 294 recorded species of vascular plants from 65 families and, also, 47 plant associations from nine classes, from three dynamic vegetation circles: Carici elongatae-Alnetum, Fraxino-Alnetum and Querco- -Ulmetum minoris. Six types of vegetation complexes were documented. Their phytocoenotic structure was shown in a table containing 􀍻􀎂 relevés made in sigmassociations. The preliminary results of research on the dynamics of Dactylorhiza incarnata population, occurring in one of meadow complexes, were presented. The Głuszec stream valley was recognised as the region of exceptional natural plant cover within the city of Poznań and proposed to be incorporated into the green network of the Poznań Agglomeration. The valley was also included in the agri-environmental program. An active protection of grassland ecosystems is achieved by adhering to the requirements of this program and additional recommendations of an expert botanist.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Opis fizyczny

p.111-130,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, Dziegielowa 27, 61-680 Poznan, Poland
autor
 • Botanical Garden, Adam Mickiewicz University, Dabrowskiego 165, 60-594 Poznan, Poland
autor
 • Botanical Garden, Adam Mickiewicz University, Dabrowskiego 165, 60-594 Poznan, Poland

Bibliografia

 • BORYSIAK J. (2012): Ecosystem services of extensive wet grasslands Wielkopolska Region (Poland) case study. Ekon. Środ. 2, 42: 136-152.
 • BRZEG A., WOJTERSKA M. (2001): Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Ed. M. Wojterska. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001, Poznań. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 39-110.
 • CHOIŃSKI A. (2001): Komentarz do Mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-142-B. Mosina. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • FILIPEK M. (1955): Dolina Głuszynki przyszły teren zieleni Wielkiego Poznania. Pr. Kom. Biol. PTPN 15, 5. JACKOWIAK B. (1990): Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych miasta Poznania. Biologia 42. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • JACKOWIAK B. (1993): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM Pozn. 2. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • JACKOWIAK B. (2001): Flora roślin naczyniowych Wielkopolski w zarysie. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Ed. M. Wojterska. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001, Poznań. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 25-38.
 • JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. (2007): Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.
 • KLUZA M., MACIEJEWSKA I. (1998): Nowe stanowiska Listera ovata (L.) R.Br. i Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w Poznaniu. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra” 2: 135-137.
 • KLUZA-WIELOCH M., MACIEJEWSKA-RUTKOWSKA I. (2009): Population of Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae) in south-western part of Poznań (“Kopanina I”) results of monitoring in the years 1997-2009. Rocz. AR Pozn. 388, Bot. Stec. 13: 125-132.
 • KONDRACKI J. (2002): Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • KOZACKI L., MACIAS A., MATUSZYŃSKA I., ROSIK W. (2004): Komentarz do Mapy sozologicznej w skali 1:50 000 Arkusz N-33-142-B Mosina. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. (1995): Regiony geobotaniczne. In: Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000. Arkusze 1-12. Eds W. Matuszkiewicz, J.B. Faliński, A.S. Kostrowicki, J.M. Matuszkiewicz, R. Olaczek, T. Wojterski. IGiPZ PAN, Warszawa.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Biodiversity of Poland 1. Ed. Z. Mirek. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • MIZGAJSKI A., ZWIERZCHOWSKA I. (2012): Środowisko przyrodnicze. In: Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Ed. T. Kaczmarek. Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 48-61.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009.33.262). [Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 26 February 2009 on specific conditions and mode of granting financial support within the ‘Agrienvironmental Program’ included in the Program of Rural Areas Development for the years 2007-2013 (Journal of Laws 2009.33.262)].
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010.77.510). [Regulation of the Minister of Environment of 13 April 2010 on habitats and species being the subject of interest for the European Union, and the selection criteria for the areas qualifying for recognition or designation as the Natura 2000 areas (Journal of Laws 2010.77.510)].
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. R.P. 2012.81). [Regulation of the Minister of Environment of 5 January 2012 on plant species protection (Journal of Laws 2012.81)].
 • STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Uchwała nr LXXII/990/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2010 r. [online], http://www. poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-dla-poznania,p,14886,14888.html – dostęp 6.02.2012 r. [Development Strategy for the City of Poznań to 2030. Resolution No. LXXII/990/V/2010 of the Poznań City Council of 11 May 2010].
 • STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. (2008). Uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dn. 18 stycznia 2008 r. [Study of conditions and directions of spatial development for the city of Poznań. 2008. Resolution No. XXXI/299/V/2008 of the Poznań City Council of 18 January 2008].
 • TAKHTAJAN A. (1997): Diversity and classification of flowering plants. Columbia University Press, New York.
 • TÜXEN R. (1977): Zür Homogenität von Sigmassoziationen, ihrer syntaxonomischen Ordnung und ihrer Verwendung in der Vegetationskartierung. Doc. Phytosoc. N.S. 1: 321-327.
 • UCHWAŁA Nr LXVII/917/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘Dolina Głuszynki – część A’ w Poznaniu. [Resolution No. LXVII/917/V/2010 of the Poznań City Council of 2 February 2010 on the local plan of spatial development ‘Głuszynka Valley – part B’].
 • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 04.92.880). [Act on Nature Protection of 16 April 2004 (Journal of Laws 04.92.880)].
 • WOJTERSKA M. (2003): Struktura krajobrazów roślinnych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • WOJTERSKI T., WOJTERSKA H., WOJTERSKA M. (1983): Mapa potencjalnej roślinności naturalnej środkowej Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 32: 7-35. WOŚ A. (1994): Klimat Niziny Wielkopolskiej. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • ZAJĄC A. (1979): Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. hab. UJ Kraków 29.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M., TOKARSKA-GUZIK B. (1998): Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis 10, 9: 107-116.
 • ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Biodiversity of Poland 2. Ed. Z. Mirek. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-72cbde5a-7492-459a-8c4b-cc338d3fc3ca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.