PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas in respect of the competition policy of the European Union in the years 2004-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było omówienie prawno-ekonomicznych aspektów udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji UE w latach 2004-2015. Zastosowano metodę dedukcji, opisową, krytyczno-poznawczą i porównawczą analizę danych statystycznych (z bazy EUROSTAT) w zakresie wartości i struktury pomocy dla 49 celów sektorowych w krajach UE-28. Pomoc publiczna w UE stanowi instrument realizacji celów WPR, który wzmacnia konkurencyjność i rentowność wszystkich gałęzi rolnictwa, promuje zrównoważoną gospodarkę leśną i rozwój terytorialny obszarów wiejskich, stymulując działania na rzecz klimatu i efektywności energii. Do największych beneficjentów pomocy w sektorze rolnictwa w latach 2004-2015 należały: Francja (16%), Niemcy (12%), Finlandia (10%), Włochy (9%), Hiszpania (8%), Polska (7%), Wielka Brytania (6%) i Holandia (5%). W strukturze pomocy w UE-28 dominującym przeznaczeniem były zwolnienia podatkowe (14%), a następnie: inwestycje w gospodarstwach rolnych (13,6%), wsparcie sektora produkcji zwierzęcej (8%), zwalczanie chorób zwierząt (6%), dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (5,4%), wsparcie techniczne (5%), pomoc w leśnictwie (4,8%) oraz na badania i rozwój (4,7%), przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom pogodowym (4%), środki na ochronę środowiska i rekompensatę szkód klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych (po 3,5%).
EN
The aim of the study is to discuss the legal and economic aspects of granting of state aid in the sectors of agriculture, forestry and in rural areas in the light of the EU competition policy in the years 2004-2015. The methods of deduction, descriptive, critical-cognitive and comparative analysis of statistical data (derived from Eurostat database) on the value and structure of state aid for sectoral targets in the EU-28, were used. State aid in the EU is the instrument aimed at achieving the objectives of the Common Agricultural Policy, which strengthens the competitiveness and profitability of all agricultural branches, promotes the sustainable forest management and territorial development of rural areas, stimulating the actions in the field of climate and energy efficiency. The greatest beneficiaries of state aid in the agricultural sector in the years 2004- 2015 were: France (16%), Germany (12%), Finland (10%), Italy (9%), Spain (8%), Poland (7%), Great Britain (6%) and Netherlands (5%). In the structure of state aid in the EU-28 Member States, tax exemptions were the predominant use (14%), followed by investments in agricultural holdings (13.6%), support to the livestock sector (8%), animal disease control (6%), agricultural and livestock insurance contributions (5.4%), technical support (5%), forestry support (4.8%), aid for research & development & innovation (4.7%), adverse weather events (4%), public expenditures for environmental protection and compensations for natural disasters and other exceptional occurrences (3.5% each).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.250-257,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ambroziak Adam. 2009. Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski po akcesji. [W] Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (State aid in the EU law. Implications for Poland [In] Implications for Poland), ed. E. Kawecka-Wyrzykowska,121-170. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Barcz Jan, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2016. Integracja europejska w okresie przemian (European integration in the period of change). Warszawa: PWE.
 • Domachowska Katarzyna. 2004. Rolnictwo i rybołówstwo. [W] Konkurencja (Agriculture and fisheries. [In] Competition), ed. Z. Brodecki, 437-438. Warszawa: LexisNexis.
 • Jankowska Agnieszka, Mirosław Marek. 2009. Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe (Admissibility of public aid. Community and national regulations). Warszawa: C.H.Beck.
 • Kaczmarek Tadeusz. 2004. Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa (Rules of order in the market economy. The role of the state). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • KE (European Commission). 2010. Komunikat Komisji. „Europa 2020”. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Communication from the Commission. „Europe 2020”. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Brussels: European Commission.
 • KE (European Commission). 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020” (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A resource-efficient Europe - Flagship initiative of the Europe 2020 strategy). Brussels: European Commission.
 • KE (European Commission). 2014. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2010 (European Union guidelines on state aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas in 2014-2010). Brussels: European Commission.
 • Korbutowicz Teresa. 2004. Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 (Competition policy of the European Community and the European Union in the years 1962-1997). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Rozporządzanie Rady (WE) nr 3/2008 z 17.12.2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Council Regulation (EC) No 3/2008 of 17.12.2007 on information and promotion activities for agricultural products on the internal market and in third countries). Dz.Urz. UE, L 3, 5.1.2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 13.03.2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w UE i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13.03.2013 laying down specific measures in the field of agriculture for the outermost regions of the EU and repealing Council Regulation (EC) No. 247/2006). Dz.Urz. UE, L 78, 20.3.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 13.03.2013 w sprawie szczególnych środków dotyczących rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 on specific measures regarding agriculture for the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006). Dz.Urz. UE, L 78, 20.3.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013 establishing common rules on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions concerning the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund, and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17.12.2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No. 1698/2005). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC ) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC ) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17/12/2013 laying down rules on direct payments to farmers based on support schemes under the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC)) No. 73/2009). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17/12/2013 establishing a common organization of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) No. 1037 / 2001 and (EC) No. 1234/2007). Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Strzyczkowski Kazimierz. 2007. Prawo gospodarcze publiczne (Public economic law). Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana (Treaty on the functioning of the European Union. Consolidated version). 2008. Dz.Urz. UE, C 115, 9.5.2008.
 • Wojtyna Andrzej. 1990. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (Modern capitalist state and the economy. Theory and practice). Warszawa: PWN.
 • http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=comp_ag_01&plugin=1, access: 15.06.2017.
 • http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=comp_ag_01&printPreview=true, access: 15.06.2017.
 • http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=comp_ag_03&printPreview=true,access: 15.06.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6ed59764-391e-4dd0-9d13-e470e54ffb62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.