PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 | 4 |

Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w świetle obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Management of biodegradable wastes in the light of Polish and European obligatory legislation

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Bioodpady stanowią znaczący udział w ogólnej masie odpadów komunalnych. Frakcja ta jest zasobna w materię organiczną i składniki pokarmowe dostępne dla roślin, a także stanowi źródło energii odnawialnej. Zasady zrównoważonej gospodarki odpadami wskazują na potrzebę zwiększenia poziomu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. W niniejszej pracy dokonano przeglądu europejskich oraz polskich aktów prawnych regulujących gospodarkę odpadami ulegającymi biodegradacji. Przedstawiono podział odpadów ulegających biodegradacji i sposoby postępowania z nimi. Podkreślono rolę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zaprezentowano status kompostowni i biogazowni w aspekcie biologicznych sposobów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Zaakcentowano elementy związane z możliwością wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej w instalacjach energetycznych poprzez jej spalanie lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym.
EN
Biowastes constitute a significant fraction of total mass of municipal wastes. This fraction is abundant to organic matter and essential nutrients available to plants, as well as constitutes the source of renewable energy. The rules of sustainable waste management indicate to increasing of recycled biodegradable municipal wastes. In the present paper the review of European and Polish law regulating the biowaste management was performed. Moreover, the division and manners of management of biodegradable wastes was presented. The role of the regional installations for treatment of municipal wastes was emphasized. The status of composting facilit-ies and biogas plants in the aspects of biological methods of biodegradable municipal wastes management was described. The possibility of biomass utilizing in power installations involving its combustion alone or in combustion with other alternative fuels was noted.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Numer

4

Opis fizyczny

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_52.pdf

Twórcy

autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Szydłowska 50, 60-656 Poznań

Bibliografia

 • Bień, B., Bień, J. D. (2010). Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach. Inż. Ochr. Środ., 13, 3, 173–183.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchyla-jąca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2009). Dz. Urz. UE, L, 140, 16–62.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2008). Dz. Urz. UE, L, 312, 3–30.
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. (1999). Dz. Urz. UE, L, 182, z 16.7.1999.
 • GUS. (2014a). Infrastruktura komunalna w 2013 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2014b). Ochrona środowiska 2014. Warszawa: GUS.
 • Jakubus, M., Tatuśko, N. (2015). Segregacja odpadów komunalnych w aspekcie wiedzy i party-cypacji społecznej. Inż. Ekol., 41, 108–116.
 • Jędrczak, A. (2008). Biologiczne przetwarzanie odpadów. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Karcz, H., Komorowski, W., Pędzik, P. (2013). Elektrownia opalana biomasą pochodzącą z od-padów. Piece Przem. Kotły, 3–4, 24–49.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy. COM(2014) 398 final. (2014).
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący przyszłego gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej. COM(2010) 235. (2011). Dz. Urz. UE, C, 121.43.
 • Kostecka, J., Pączka, G., Garczyńska, M., Podolak-Machowska, A., Dunin-Mugler, C., Szura, R. (2014). Wykorzystanie wermikompostowania do zagospodarowania odpadów organicznych w gospodarstwach domowych. Inż. Ochr. Środ., 17, 1, 21–30.
 • Lesiuk, A., Oleszczuk, P., Kuśmierz, M. (2015). Zastosowanie techniki LCA w ekologicznej ocenie produktów, technologii i gospodarce odpadami. Pozyskano z: http://www.ztch.umcs. lublin.pl/materiały/rozdział _25.pdf (dostęp: 29.01.2015).
 • Michniewska, K. (red.). (2013). Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami. Warszawa: M&M Consulting.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyko-nania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. (2008). Dz. U., 119, poz. 765.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (2014). Dz. U., poz. 1923.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (2015a). Dz. U., poz. 257.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10. (2015b). Dz. U., poz. 132.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. (2012). Dz. U., poz. 1052.
 • Saveyn, H., Eder, P. (2014). End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost and digestate): Technical proposals. Final Report. December 2013. Lux-embourg: Publications Office of the European Union.
 • Szymańska, M. (2011). Przetwarzanie odpadów organicznych przy zastosowaniu fermentacji metanowej oraz zagospodarowanie powstającej masy pofermentacyjnej. W: S. Baran, J. Łabę-towicz, E. Krzywy (red.), Przyrodnicze wykorzystanie odpadów (s. 292–310). Warszawa: PWRiL.
 • Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”. (2010). MP, 101, poz. 1183.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (2013). Dz. U., poz. 21.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (2007a). Dz. U., 75, poz. 493.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. (2007b). Dz. U., 147, poz. 1033.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (2011). Dz. U., 152, poz. 897.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-6d46bc78-4adb-4824-b227-445fa852f8fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.