PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/3 |
Tytuł artykułu

Występowanie roztoczy (Acari) glebowych w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Soil mites (Acari) in the cultivation of strawberries mulched with wood chips
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie liczebności i składu grupowego roztoczy (Acari) oraz składu gatunkowego mechowców (Oribatida) w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki. Badania terenowe przeprowadzono w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2011-2012. Do badań wybrano powierzchnie ściółkowane zrębkami: ZC – zrębki bez dodatków, ZT – zrębki z dodatkiem biopreparatu TSB (niezidentyfikowana pałeczka Gram-ujemna), ZG – dodatek biopreparatu 7GII (niezidentyfikowany promieniowiec). Powierzchnią kontrolną był leżący w pobliżu poletek płat murawy z przewagą traw. Na badanym terenie najliczniejszymi roztoczami były mechowce – 16,11-18,84 tys. osobn. ∙ m-2. Ich udział w zgrupowaniu roztoczy w płacie murawy wynosił 64,3%, a wyraźnie wyższy (86,8-89,5%) był w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki. W uprawie truskawki stwierdzono ogółem 17 gatunków mechowców, a w pobliskim płacie murawy zaledwie 9. W glebie murawy dominował Punctoribates punctum, a w truskawce (w zależności od wariantu doświadczenia) Ramusella mihelcici lub Tectocepheus velatus. Odnotowana w niniejszych badaniach wysoka liczebność i różnorodność gatunkowa mechowców wynika z zabiegu ściółkowania, a zastosowane w doświadczeniu biopreparaty nie miały wpływu na te wskaźniki. Mulczowanie zrębkami poprawiło warunki mikroklimatyczne, zabezpieczyło glebę przed nadmiernym przesychaniem oraz dostarczyło materii organicznej niezbędnej do życia saprofagów i rozwoju mikroorganizmów (bakterii i grzybów), które są też ważnym elementem diety mechowców. Liczne występowanie roztoczy glebowych może mieć znaczenie praktyczne, gdyż stawonogi te, a szczególnie mechowce, mogą być wektorami wielu pożytecznych mikroorganizmów, np. grzybów mikoryzowych i saprotroficznych, które z kolei stymulują plonowanie roślin uprawnych.
EN
The aim of the research was to determine the population density and group composition of soil mites (Acari), and in particular the species composition of oribatid mites (Oribatida), on strawberry plantations mulched with wood chips. Field studies were conducted in the experimental field of the Institute of Horticulture in Skierniewice in 2011-2012. The plots selected for examination were mulched with wood chips as follows: ZC – chips without additives, ZT – chips with the addition of the biopreparation TSB (unidentified Gram-negative rod bacteria), ZG – addition of the biopreparation 7GII (unidentified Actinobacteria). The control plot was a patch of grass near the experimental plots. On the plots examined, the most abundant were oribatid mites, 16.11-18.84 thousand indiv.∙m-2. They accounted for 64.3% of all the mites in the grass patch, but significantly more of them (86.8-89.5%) were found on the strawberry plantations mulched with wood chips. A total of 17 species of oribatid mites were identified on the strawberry plots, but only 9 in the nearby patch of grass. Punctoribates punctum dominated in the grass-covered soil, while the dominant species in the mulched soil were Ramusella mihelcici or Tectocepheus velatus (depending on the experimental combination) . The high abundance and species diversity of oribatid mites were a result of the mulching treatments, but the biopreparations used in the experiment did not affect these indicators. Mulching with wood chips improved the microclimate, protected the soil from excessive drying, and provided organic matter necessary for the life of saprophagans and development of micro-organisms (bacteria and fungi), which are also an important part of the diet of oribatid mites. Abundant occurrence of the Oribatida in soil can be of practical importance as they can be vectors for a number of beneficial microorganisms, such as saprotrophic and mycorrhizal fungi, which in turn stimulate the yield of crops.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.849-863,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zoologii i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Ks.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Zakład Ekologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Ks.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Pracownia Rizosfery, Zakład Agrotechniki, Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, ul.Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
autor
 • Pracownia Rizosfery, Zakład Agrotechniki, Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, ul.Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
autor
 • Pracownia Rizosfery, Zakład Agrotechniki, Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, ul.Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
autor
 • Pracownia Rizosfery, Zakład Agrotechniki, Oddział Sadownictwa, Instytut Ogrodnictwa, ul.Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
autor
 • Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Beckmann, M. (1988). Die Entwicklung der Bodenmesofauna eines Ruderal Ökosystems und ihre Beeinflussung durch Rekultivierung: 1. Oribatiden. Pedobiologia 31, 391-408.
 • Behan-Pelletier V.M. (1999). Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role of bioindication. Agric. Ecosyst. Environ. 74, 411-423.
 • Behan-Pelletier V.M. (2003). Acari and Collembola biodiversity in Canadian agricultural soils. Can. J. Soil Sci. 83, 279-288.
 • Berthet P., Gerard G. (1965). A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos 16, 214-227.
 • Black H.I.J., Parekha N.R., Chaplowa J.S., Monsonb F.,Watkinsa J., Creamera R., Pottera E.D., Poskitta J.M., Rowlanda P., Ainswortha G., Hornunga M. (2003).Assessing soil biodiversity across Great Britain: national trends in the occurrenceof heterotrophic bacteria and invertebrates in soil. Journal of EnvironmentalManagement 67, 255-266.
 • Brévault T., Bikay S., Maldés J.M., Naudin K. (2007). Impact of a no-till with mulch soil management strategy on soil macrofauna communities in a cotton croppingsystem. Soil & Tillage Research 97, 140-149.
 • Brzezińska M. (2006). Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowei modelowe). Acta Agrophysica 131, Rozprawy i Monografie 2006(2).
 • Forge T.A., Hogue E., Neilsen G.,Neilsen D. (2003). Effects of organic mulches on soil microfauna in the root zone of apple: implications for nutrient fluxes andfunctional diversity of the soil food web. Applied Soil Ecology 22, 39-54.
 • Frąc M., Michalski P., Sas-Paszt L. (2009). The effect of mulch and mycorrhiza on fruit yield and size of three strawberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental PlantResearch 17(2), 85-93.
 • Gulvik M.E. (2007). Mites (Acari) as indicators of soil biodiversity and land use monitoring: a review. Pol. J. Ecol. 55(3), 415-440.
 • Haimi J. (2000). Decomposer animals and bioremediation of soils. Environmental Pollution 107, 233-238.
 • Hanlon R.D., Anderson J.M. (1980). The influence of macroarthropod feeding activities on microflora in decomposing leaf litter. Soil Biology and Biochemistry 12, 255-261.
 • Ivan O., Vasiliu N. A. (2010). Fauna of oribatid mites (Acari, Oribatida) from the Movile Cave area (Dobrogea, Romania). Trav. Inst. Spéol., Émile Racovitza, Bucarest49, 29-40.
 • Kęsik T., Maskalaniec T. (2004). Wpływ ściółkowania na zawartość składników mineralnych w glebie i liściach truskawki. Roczn. AR Poznań, CCCLVI, Ogr.37, 87-93.
 • Kęsik T., Maskalaniec T. (2005). Wpływ ściółkowania na temperaturę gleby i powietrza w łanie truskawki. Acta Agrophysica 6(1), 117-124.
 • Klimek A. (2000). Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez wybrane zakłady przemysłowe na roztocze (Acari) glebowe młodników sosnowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida). Wyd. Uczln. ATR w Bydgoszczy,Rozprawy 99, 1-93.
 • Klimek A. (2013). Występowanie roztoczy (Acari) w bryłkach korzeniowych wybranych gatunków sadzonek w szkółce kontenerowej Bielawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/1, 115-124.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Długosz J. (2013). Wybrane efekty rewitalizacji terenu popoligonowego w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/1, 147-161.
 • Klimek A., Seniczak S., Żelazna E., Dąbrowska B. (1991). Akarofauna (Acari) skarp osadników produktów odpadowych Janikowskich Zakładów Sodowych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 22, 151-165.
 • Klironomos, J.N., Kendrick, W.B. (1996). Palatability of microfungi to soil arthropods in relation to the functioning of arbuscular mycorrhizae. Biol. Fertil. Soils 21, 43-52.
 • Lehmitz R., Russell D., Hohberg K., Christian A., Xylander W.E.R. (2011). Wind dispersal of oribatid mites as a mode of migration. Pedobiologia 54, 201-207.
 • Lehmitz R., Russell D., Hohberg K., Christian A., Xylander W.E.R. (2012). Active dispersal of oribatid mites into young soils. Applied Soil Ecology 55, 10-19.
 • Lindberg N., Bengtsson J. (2005). Population responses of oribatid mites and collembolans after drought. Appl. Soil Ecol. 28,163-174.
 • Lussenhop J. (1992). Mechanisms of microarthropod-microbial interactions in soil. Advances in Ecological Research 23, 1-33.
 • Luxton M. (1972). Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. I. Nutritional biology. Pedobiologia 12, 434-463.
 • Magurran A.E. (1988). Ecological diversity and its measurement. London: Chapman & Hall.
 • Migliorini M. (2009). Oribatid mite (Arachnida: Oribatida) coenoses from SW Sardinia. Zootaxa 2318, 8-37.
 • Ochmian I., Grajkowski J., Kirchhof R. (2007). Wpływ mulczowania gleby na plonowanie oraz jakość owoców truskawki odmiany „Filon”. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII,Ogrodn. 41, 357-362.
 • Olszanowski Z., Rajski A., Niedbała W. (1996). Roztocze – Acari. Mechowce – Oribatida. Wyd. Sorus, Katalog Fauny Polski Cz. XXXIV, tom 9, Poznań, 1-243.
 • Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D., Zwolińska B., Pawlak U., Kwapis Z., Dudzińska M. (2005). Wykorzystanie badań aktywności biologicznej dowyznaczenia wskaźnika żyzności gleb w drzewostanach sosnowych na siedliskachboru świeżego i boru mieszanego świeżego. Leśne Prace Badawcze 3, 17-37.
 • Ponge I.F. (1991). Succession of fungi and fauna during decomposition of needles in a small area of Scots pine litter. Plant Soil 138, 99-113.
 • Renker C., Otto P., Schneider K., Zimdars B., Maraun M., Buscot F. (2005). Oribatid Mites as Potential Vectors for Soil Microfungi: Study of Mite-Associated FungalSpecies. Microbial Ecology 50, 518-528.
 • Rolbiecki S., Stypczyńska Z., Klimek A., Długosz J., Rolbiecki R. (2006). Roślinność i niektóre właściwości odłogowanej gleby piaszczystej uprzednio użytkowanejrolniczo w warunkach deszczowania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich2/1, 183-194.
 • Ruf A., Beck L. (2005). The use of predatory soil mites in ecological soil classification and assessment concepts, with perspectives for oribatid mites. Ecotox. Environ. Safe. 62, 290-299.
 • Seniczak S., Kaczmarek S., Seniczak A. Graczyk R. (2012). Oribatid mites (Acari, Oribatida) of open and forested habitats of Korčula Island (Croatia). BiologicalLett., 49(1), 27-34.
 • Setala H. (1995). Growth of birch and pine seedlings in relation to grazing by soil fauna on ectomycorrhizal fungi. Ecology 76(6), 1844-1851.
 • Skubała P. (2002). Rozwój fauny roztoczy na hałdach, czyli jak przyroda walczy z przemysłem. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych 51/2, 195-204.
 • Treder W., Klamkowski K., Krzewińska D., Tryngiel-Gać A. (2009). Najnowsze trendy w nawadnianiu upraw sadowniczych – prace badawcze związane z nawadnianiemroślin prowadzone w ISK w Skierniewicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 95-107.
 • Treder W., Klamkowski K., Mika A., Wójcik P. (2004). Response of young apple trees to different orchard floor management system. Journal of Fruit and Ornamental PlantResearch 12, Special ed., 109–119.
 • Wanner M., Dunger W. (2002). Primary immigration and succession of soil organisms on reclaimed opencast coal mining areas in eastern Germany. Eur. J. Soil Biol.38, 137–143.
 • Weigmann G., (2013). Ecology and biogeography of oribatid mites (Acari: Oribatida) from the coastal region of Portugal. Soil Organisms 85(3), 147-160.
 • Werner M.R., Dindal D.L. (1990). Effects of conversion to organic practices agricultural on soil biota. Am. J. Altern. Agric. 5, 24-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-66b00ca8-df4f-4c9f-9ff2-9ebe1ad398f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.