PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w projektowaniu wybranych elementów gospodarki wodnej w dorzeczu Narwi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Concept of sustainable development in planing of selected aspects of water management in the Narew river basin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Realizacja gospodarki wodnej zgodna z filozofią zrównoważonego rozwo­ju może przyczynić się do rozwiązania takich problemów środowiskowych jak właściwe funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz przydatność wody rzecznej do produkcji wody pitnej. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona koncepcja takiego rozwoju gospodarki wodnej. Łączy ona wykorzystanie wód Narwi do produkcji wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej z ochroną wartościowych ekosystemów wodnych znajdujących się w zlewni. Zaproponowano kryteria, jakim powinna podlegać gospodarka wodna. Aby kryteria mogły być spełnione w pierwszej kolejności powinien być oceniony wpływ różnych scenariu­szy rozwoju zlewni na jakość wody. Następnie powinna być zbadana reakcja eko­systemów wodnych na zmiany w jakości wody. Najlepszym narzędziem do oceny tych relacji wydają się być dwa modele matematyczne: jakości wody i hydro-ekologiczny. Zastosowanie powyższych modeli pozwoli na ocenę wpływu zmian spo­łeczno-gospodarczego użytkowania zlewni na jakość wód płynących i ekosyste­mów wodnych.
EN
Water management carrying out according to a philosophy of sustainable development may help to solve such environmental problems like proper fun­ctioning of aquatic ecosystems and suitability of river water for drinking water production. In this elaboration the concept of such water management develop­ment is proposed. It links using the Narew river as a suitable drinking water source for Warsaw with protection of highly valued - from an international com­parative viewpoint - aquatic ecosystems in the catchment area. The criteria to which the water management should undergone are also proposed. To fulfill these criteria primarily the impact of different concepts of the catchment area development on water quality should be studied. Secondly, the response of aqua­tic ecosystems on changes in water composition is to be described. These relations can be assessed by means of two models: a water quality model and a hydro-ecological model. Use of such models will allow to predict the impact of changes in socio-economical use of the catchment area on the quality of river water and the ecosystem.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.205-217,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Studiów Środowiskowych, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
autor
 • Katedra Budownictwa Wodnego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Katedra Studiów Środowiskowych, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
autor
 • Katedra Budownictwa Wodnego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Abrahamsen, Nielsen A/S Consulting Engineers. 1994. Action Plan for Waste Water Treatment in the Narew River Basin: 724 ss.
 • [2] Banaszuk H. 1996. Paleogeografia naturalne i antropogeniczne prze­kształcenia Doliny Górnej Narwi. WEiŒ: 213 ss.
 • [3] De Marchi С., Jolma A., Masliev I., Perera B.J.C., Smith M.G., Somlyody L. 1996. STREAMPLAN User's Manual. IIASA: 127 ss.
 • [4] Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. WEiŚ: 324 ss.
 • [5] Farrell A. 1996. Sustainability and the Design of Knowledge Tools. IEEE Technology and Society Magazine, Winter 1996/1997, http://www.sustainable.doe.gov/articles/design.htm.
 • [6] Gromiec M.J. (red.). 1992. Sposób ustalania i opracowywanie wyka­zu istotnych zrzutów punktowych w zlewni ujęcia wody na przykładzie Wodociągu Północnego. IMGW, ZGW: 48 ss.
 • [7] GUS, 1992-1996. Rocznik Statystyczny. Wydawnictwa GUS.
 • [8] GUS, 1992-1996. Rocznik statystyczny województw. Wydawnictwa GUS.
 • [9] Haith D.A. 1982. Models for Analyzing Agricultural Nonpoint-Source Pollution. RR-82-17, IIASA: 29 ss.
 • [10] Haslam S.M. 1990. River Pollution, an Ecological Perspective. Belha- ven Press, London, New York.
 • [11] Hooghart J.C. , Posthumus C.WS. (red.). 1993. The use of hydroe- cological models in the Netherlands. Proceedings and Information CHO-TNO, nr 47: 84 ss.
 • [12] Hofman N.J.W., Rietbergen M.G. 1996. Water management of the lower reach of the Vistula River in Poland. Reports Environmental Studies no. 127, University of Nijmegen: 88 ss.
 • [13] Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN: 464 ss.
 • [14] Taraszkiewicz B. 1994. Strategia przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski" - streszczenie. NFOŚ - ZUE: 69 ss.
 • [15] Tonderski A. 1997. Control of nutrient fluxes in large river basins. Linkóping Studies in Arts and Science 157: 161 ss.
 • [16] The World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford University Press.
 • [17] Wassen M.J. 1995. Hydrology, water chemistry and nutrient accumu­lation in the Biebrza fens and floodplains (Poland). Wetlands Eco­logy and Management 3(2): 125-137.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-65a3725c-8e47-4cc2-8b87-aaf42ea68e89
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.