PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/IV |
Tytuł artykułu

Zastosowanie innowacyjnej instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of an innovative system for dehydration and disposal of sewage sludge from household sewage treatment plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania innowacyjnej instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych, opracowanej w zgłoszeniu patentowym nr P-387607. Badany obiekt wykonano w pełnej skali technicznej w 2012 roku przy gospodarstwie indywidualnym w miejscowości Jastków koło Lublina. Założono, że głównym efektem procesów zachodzących w badanej instalacji będzie zmniejszenie objętości i uwodnienia osadów oraz ich higienizacja. Proces odwadniania osadów w badanej instalacji polegał na napełnianiu 4 worków osadem surowym z osadnika gnilnego 1 raz w tygodniu w okresie od 24 września 2012 r. do 21 stycznia 2013 r. Osad dozowano przez 18 tygodni, a jednorazowa jego dawka do jednego worka wynosiła około 50 dm3. W sumie do każdego z worków w badanym okresie dopłynęło około 900 dm3 osadów o uwodnieniu 99,5%. W trakcie pracy instalacji do worków raz w tygodniu dozowano preparat ProBio Emy w dawkach: 0, 5, 10 i 50 ml. W sumie w całym okresie funkcjonowania instalacji do każdego z worków dodano odpowiednio 0, 90, 180 i 900 ml preparatu ProBio Emy. Tydzień po zakończeniu procesu odwadniania osadów ściekowych i aplikowania preparatu ProBio EMy w każdym z worków znajdowało się od 5,5-7 kg osadów o uwodnieniu 64,2–78,6%. Dzięki zastosowaniu preparatu Pro Bio Emy w dawce 1 dm3 ProBio EM/5000 dm3 osadów w badanej instalacji możliwe było skuteczne odwadnianie osadów ściekowych do uwodnienia około 64%, a ich stan skupienia był porównywalny do mokrej ziemi. W badanych próbach odwodnionych osadów ściekowych z dodatkiem i bez dodatku preparatu ProBio EMy nie zaobserwowano znaczących różnic w zawartości analizowanych wskaźników chemicznych. W żadnej z badanych prób osadów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń metali ciężkich i nie wykryto bakterii z gatunku Salmonella oraz nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów jelitowych. Stwierdzono, że osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni po odwodnieniu i unieszkodliwieniu w badanej instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. „W sprawie komunalnych osadów ściekowych” mogą być wykorzystywane w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne. Badania wykonywano jednak w warunkach zimowych, dlatego należy je traktować jako wstępne. Konieczne jest przeprowadzenie jeszcze dalszych badań w okresie letnim. Testowana instalacja z dużym powodzeniem może być wykorzystywana w praktyce na szerszą skalę do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z osadników gnilnych oczyszczalni przydomowych. Dzięki jej zastosowaniu można wykluczyć konieczność wywożenia osadów z osadnika gnilnego za pomocą wozów asenizacyjnych, a co za tym idzie ograniczyć koszty eksploatacji oczyszczalni przydomowych.
EN
The paper presents the possibility of applying innovative systems for dewatering and disposal of sewage sludge from sewage treatment, developed in the patent application No. P-387607. The test object is made in full industrial scale in 2012, the private farm in the town of Jastków near Lublin. It was assumed that the main effect of the processes taking place in the test system will reduce the volume and hydrate deposits and their hygienisation. The dewatering system in the study consisted of filling 4 bags of raw sludge from the septic tank one time a week in the period from 24 September 2012 to 21 January 2013, the precipitate was dosed for 18 weeks, and his one-time dose of one bag of about 50 dm3. In total, each of the bags in the period landed about 900 dm3 sediment hydration of 99.5%. During operation of the plant bags weekly ProBio Em dosed at doses of 0, 5, 10 and 50 ml. In total, for the entire duration of the installation for each of the bags were added 0, 90, 180, and 900 ml of ProBio Em. A week after the completion of the dewatering of sewage sludge and applying the preparation ProBio Em in any of the bags was from 5.5-7 kg of hydrated sediments 64,2-78,6%. Thanks to the preparation Pro Bio Em at 1 dm3 dm3 ProBio EM/5000 sediment in the test system can be effective dewatering of sewage sludge to hydrate about 64%, and its physical state was comparable to the wet ground. The tested samples dehydrated sewage sludge with and without the addition of preparation ProBio Em observed no significant differences in the content of the analyzed chemical indicators. None of the tested samples of sediment were not exceeding the permissible concentrations of heavy metals have been detected with Salmonella bacteria, and there was no presence of live eggs of intestinal parasites. It was found that sludge from household sewage after dewatering and disposal in the test system, as Regulation of the Minister of Environment of 13 July 2010 „On the municipal sewage sludge” can be used in agriculture and land reclamation for agricultural purposes. However, research carried out in winter, so they should be treated as preliminary. It is necessary to have further testing during the summer. A test system can successfully be used in practice on a wider scale dewatering and disposal of sewage sludge from septic tanks sewage treatment plant. Thanks to its use can eliminate the need to dumping of sludge from the septic tank using vacuum trucks and thereby reduce operating costs sewage treatment plant.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.129-145,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Bauman-Kaszubska H., Sikorski M. Możliwości rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych na przykładzie wybranych obiektów. Zesz.Probl. Post. Nauk Rol., 526, 2008, 303-310.
 • Bień J.B., Bień J.D., Wystalska K. Problemy gospodarki osadowej w ochronie środowiska. Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 1998.
 • Fukas-Płonka Ł. Nowe kierunki w przeróbce osadów ściekowych. XII Seminarium Szkoleniowe pt. „Zarządzanie Gospodarką Odpadami. PZiTS, Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Zakopane”, 2007.
 • Jóźwiakowski K. Instalacja do odwadniania osadów i sposób odwadniania osadów. Zgłoszenie patentowe Nr P-387607 z dnia 25.03.2009 r.
 • Jóźwiakowski K., Gacka S., Kolbusz S. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów metodą KWADRANT Ekosyst-EM w gospodarce ściekowo-osadowej w Polsce.Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Monografia Komitetu Chemii AnalitycznejPAN (red. K. Szymański). Tom V, 283-290, 2009.
 • Jóźwiakowski 2012. Opracowanie wytycznych do budowy i metodyki badań instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowej. Opracowanie wykonane w ramach tematu badawczego TKD/U/50. Maszynopis.Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego UP w Lublinie.
 • Kazanowska J., Szmaciło J. Analiza jakości osadów ściekowych oraz możliwości ich przyrodniczego wykorzystania. Acta Agrophysica, 2012, 19 (2), 343-353.
 • Marciniak-Kowalska J., Piękoś D. Badania nad możliwością wykorzystania ściekowych osadów komunalnych do nawożenia i rekultywacji gleb. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 29, Zeszyt 2, 2005, 55-63.
 • Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 137, Poz. 924).
 • SCD Probiotics. Application of SCD Probiotics Technology for Wastewater Treatment. http://www.scdprobiotics.com/v/vspfiles/assets/pdf/Application-of-SCDProbiotics-Technology-for-Wastewater%20Treatment.pdf (dostęp 22.09.2013 r.)
 • Schneider Z. Biochemiczne podstawy funkcjonowania EM-farmingtm, Materiały I Mazowieckiej Konferencji Biotechnologia EM-farmingtm w Rolnictwie– Poświętne 11 Listopada 2008, Naturalne Probiotyczne MikroorganizmyLicheń 2009, 14-16.
 • SGS EKO-PROJEKT. Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1232. http://www.analizysrodowiska.pl/aktualnosci/szczegoly/nowy-zakres-akredytacji-pca (dostęp 22.09.2013 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-640f0ee7-328d-4e6a-a990-5af2e87edb9e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.