PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Reasons for location of selected hotel enterprises in Opole
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zarówno dla konsumenta (turysty), jak i producenta (przedsiębiorcy) usług hotelowych, bardzo ważną cechą hotelu jest jego lokalizacja. Atrakcyjna lokalizacja obiektu oraz odpowiednio dopasowany do niej program usługowy, decydują bowiem o poziomie rentowności, a w konsekwencji o perspektywach rozwojowych przedsiębiorstwa hotelowego. Jednym z etapów procedury wyboru najbardziej odpowiedniej lokalizacji hotelu jest wyodrębnienie czynników decydujących o jej wyborze. W sposób najbardziej ogólny czynniki te można podzielić na te, które dotyczą walorów popytu oraz walorów zasobów (podaży). Należy jednak zazna-czyć, że obok tych dwóch grup czynników ważną przesłanką decydującą o lokalizacji hotelu mogą być także działania władz lokalnych mające na celu sty-mulowanie rozwoju inwestycji hotelowych na obszarach recepcyjnych. Celem po-znawczym pracy jest próba określenia najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji obiektów hotelowych. Do określenia najważniejszych czynników decydujących o lokalizacji hoteli wykorzystano dwie metody badawcze: metodę dokumentacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. Na pierwszym etapie badań wykorzystano metodę dokumentacyjną (obserwacji pośredniej), w obrębie której pozyskano dane statystyczne ze źródeł wtórnych, dotyczące hoteli zlokalizowanych w Opolu. W ramach drugiego etapu badań, w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego zastosowano wywiad pogłębiony, skategoryzowany o charakterze jawnym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu skonstruowany przez autora dla potrzeb pracy, złożony z pięciu pytań otwartych dotyczących czynników lokalizacji oraz z metryczki. Dobór próby do badań miał charakter losowy, gdyż wybrano 5 z 9 opolskich przedsiębiorstw hotelowych, których właściciele zgodzili się na udział w badaniu. Wzrost ruchu turystycznego oraz siły nabywczej turystów, dobrze rozwinięta infrastruktura ogólna i wynikająca z niej dostępność komunikacyjna, wysoka atrakcyjność turystyczna Opola, zachęty ze strony władz lokalnych oraz dostęp do odpowiednich gruntów po atrakcyjnych cenach to główne czynniki decydujące o miejscu usytuowania analizowanych obiektów hotelowych. Większość badanych właścicieli hoteli nie rozpatrywało alternatywnych lokalizacji swoich obiektów, zaś najważniejszymi źródłami wiedzy wykorzystywanymi na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych były: wiedza i doświadczenie właściciela, analiza rynku oraz doradztwo firm konsultingowych.
EN
Both for the consumer (tourist) and pr oducer (entrepreneur) of hotel services, a very important feature of the hotel is its location. Attractive location and service program properly matched to it, deci de in fact on the level of profitability, and consequently on the development prospects of the hotel. One of the steps in the procedure of choosing the most suitable lo cation is to identify factors that determine the choice. In the most general way, these factors can be divided into those that relate to demand values and supply va lues. It should be noted that apart from these two groups of factors important cond ition for determining the location of the hotel can also be a local authorities acti ons to stimulate the development of hotel investments in the areas of reception. Th e cognitive aim of this study was to determine the most important criteria for de termining the location of hotels. To determine the most important factors for lo cation of hotels two methods were used: documentary method and the method of diagnostic survey. At the first stage of the research documentary method (indirect obs ervation) was used, in which the statistical data from secondary sources were obtained concerning hotels located in Opole. In the second stage of rese arch, based on a diagnostic survey method, categorized, confidential, in-depth interv iew was used. The research tool was an interview questionnaire designed by the aut hor for this study, consisting of five open questions concerning the location fa ctors and the metric. Selection of the sample for testing was random in nature, as five of the nine hotel enterprises were selected whose owners agreed to participate in the study. The increase in tourist traffic and purchasing power of touris ts and well developed infrastructure and consequently, transport accessibility, high t ourist attractiveness of Opole, incentives from local authorities and access to in teresting properties in attractive prices are the main factors determining the locati on of the hotels studied. Majority of the surveyed hotel owners were not considering alternative locations of their facilities, and the most important sources of knowle dge used to making investment decisions were: knowledge and experience of the ow ner, market analysis and advisory services of consulting firms.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.113-120,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
Bibliografia
  • Budner W. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i śodowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań2004.
  • Godlewska H. Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.Godlewska-Majkowska H. (red.) Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.Gołembski G. (red.) Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  • Januszewski M. Czynniki determinujące podejmowanie decyzji inwestycyjnych w turystyce , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne ProblemyTurystyki 2007, nr 8, s. 73-79.
  • Kuciński K. Geografia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002.
  • Miszczak K., Lokalizacja działalności gospodarczej – ujęcie teoretyczne, Gospodarka Przestrzenna 2007, nr 10, s. 29-35.
  • Sala J. Formy współczesnego hotelarstwa , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie, Kraków 2008.
  • Żemła M., Żemła A. Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego, Turyzm 2006, nr 16, s. 71-83.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-63e4ab11-27cb-41a9-aaf6-9dc16be9ad02
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.