PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 4 |
Tytuł artykułu

System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw rolnych

Warianty tytułu
EN
The value system as a factor of cultural impact of European countries and households’ resources allocation
RU
Sistema cennostejj - faktor kul’turnogo vlijanija evropejjskikh stran i raspredelenija resursov domokhozjajjstv
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest kontekstowa ocena wpływu wartości kulturowych na preferencje strategii alokacji dochodów w gospodarstwach domowych w międzynarodowych badaniach porównawczych. Kontekstowy charakter porównań wynika z identyfikacji wzajemnego oddziaływania kulturowego krajów Europy dokonanego na podstawie analizy sieciowej wskaźników Hofstede. Ocena zależności systemów wartości mierzona za pomocą skali LOV i strategii alokacji dochodów w badaniach porównawczych między Polską a Hiszpanią jest dokonana na podstawie dwugrupowego modelu strukturalnego ukrytych preferencji Thurstona. Analiza średnich wartości preferencji wskazuje, że struktura preferencji alokacji dochodów w niewielkim stopniu jest zróżnicowana w przekroju badanych krajów. Ich kształtowanie nie wynika w istotnym stopniu z czynników kontekstowych mierzonych za pomocą indeksów Hofstede. Wyniki badań mogą być wykorzystane w kształtowaniu strategii marketingowej na rynkach konsumpcyjnym i finansowym. Analiza oddziaływania kulturowego krajów pozwoli na ocenę stopnia dominacji i zależności krajów w polityce społecznej UE. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is a contextual assessment of impact of cultural values on preferences of the strategy of income allocation in households in international comparative studies. The contextual nature of comparisons issues from identification of mutual cultural impact of European countries made on the basis of network analysis of Hofstede. Assessment of the dependence of value systems measured with the LOV scale and the strategy of income allocation in comparative studies between Poland and Spain was made on the basis of two-group structural model of Thurston hidden preferences. An analysis of average values of preferences shows that the structure of preferences of income allocation slightly differs across the countries surveyed. Formation thereof does not significantly result from the contextual factors measured with Hofstede indices. Research findings may be used in formation of the marketing strategy in the consumer and financial markets. The analysis of cultural impact of countries will allow assessment of the degree of dominance and dependence of countries in the EU social policy. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – контекстная оценка влияния культурных ценностей на предпочтения стратегии распределения доходов в домохозяйствах в международных сравнительных исследованиях. Контекстный характер сравнений вытекает из выявления взаимного культурного воздействия стран Европы, проведенного на основе сетевого анализа индексов Хофстеде. Оценку зависимости систем ценностей, измеряемую с помощью шкалы LOV и стратегии распределения доходов в сопоставительных исследованиях между Польшей и Испанией, провели на основе двухгрупповой структурной модели скрытых предпочтений Терстона. Анализ средних значений предпочтений показывает, что структура предпочтений распределения доходов в небольшой степени дифференцируется по исследуемым странам. Их формирование не вытекает в существенной степени из контекстных факторов, измеряемых с помощью индексов. Результаты исследований могут использоваться в формировании маркетинговой стратегии на потребительском и финансовом рынках. Анализ культурного воздействия стран позволит оценить степень доминирования и зависимости стран в социальной политике ЕС. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
4
Opis fizyczny
s.145-155,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
  • Uniwersytet w Maladze, Malaga
Bibliografia
  • Burt R.S. (1995), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press.
  • Gesteland R.R. (1999), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Hall E. (1976), Ukryty wymiar, PWN, Warszawa.
  • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Inglehart R. (1990), Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press; Princeton.
  • Sagan A. (2004), Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych, „Acta Oeconomica Lodzensis”, nr 179.
  • Troompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-62cfb1f2-7f0f-4b64-9a18-b24b04d65994
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.