PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Pro-ecological behaviours of young Polish consumers
RU
Proehkologicheskoe povedenie molodykh potrebitelejj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tematyka artykułu dotyczy zachowań konsumenckich zaliczanych w literaturze przedmiotu do kategorii zachowań proekologicznych. Głównym celem rozważań jest określenie zakresu oraz częstotliwości takich zachowań przez młodych polskich konsumentów. Dla realizacji założonego celu wykorzystano literaturę z zakresu zachowań nabywców, dane wtórne dostępne w opracowaniach badawczych opisujących proekologiczną aktywność polskich konsumentów oraz dane pozyskane z badania własnego przeprowadzonego w okresie luty-marzec 2014 r. metodą ankiety audytoryjnej na nielosowej próbie 617 respondentów (studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu). Większość z poddanych pomiarowi osób podzieliło pogląd mówiący o tym, że obecny oraz przyszły stan środowiska naturalnego jest zależny od aktywności proekologicznej konsumentów, a jego poprawa nie jest możliwa bez odpowiedniej edukacji ekologicznej. Z drugiej strony, pozyskane dane wskazały, iż nie wszyscy z badanych podejmują zachowania proekologiczne, a jeśli podejmują – to w różnym zakresie i z różną częstotliwością. To stanowi podstawę do wysunięcia wniosku, że poglądy młodych polskich konsumentów nie zawsze idą w parze z działaniami przez nich podejmowanymi. Powodem niespójności może być m.in. typowa dla ich młodego wieku niedojrzałość i niestałość w obszarze ich sfery poznawczej, emocjonalnej oraz behawioralnej. Jej zidentyfikowanie wskazuje na potrzebę intensyfikacji prowadzonej w Polsce edukacji ekologicznej tak, aby w większym stopniu sprzyjała ona wykształceniu u młodych osób (konsumentów) poglądów uznających potrzebę dbałości o środowisko naturalne i spójnych z nimi zachowań proekologicznych.
EN
The subject matter of the article concerns consumer behaviours included in the subject literature to the category of pro-ecological behaviours. The main aim of considerations is to determine the scope and frequency of such behaviours by young Polish consumers. In order to implement the assumed aim the author used the literature concerning purchasers’ behaviours, the secondary data accessible in the research works describing pro-ecological activity of Polish consumers as well as the data obtained from own research carried out in the period of February-March 2014 by the method of auditorium questionnaire on the non-random sample of 617 respondents (students of the Nicolaus Copernicus University in Torun and the Torun School of Banking). Most of the persons surveyed shared the opinion that the pro-ecological activity and its improvement is not possible without the proper ecological education. On the other hand, the obtained data showed that not all respondents undertake pro-ecological behaviours and if they undertake, then in different degree and with different frequency. This is the basis for drawing the conclusion that views of young Polish consumers not always go hand in hand with the activities undertaken thereby. The reason for lack of cohesion may be, inter alia, the typical for their young age immaturity and instability in the area of their cognitive, emotional and behavioural sphere. Identification thereof indicates the need to intensify the carried out in Poland ecological education in such a way that it would be conducive in a greater degree to formation in young people (consumers) of the views recognising the need for concern for the natural environment and pro-ecological behaviours cohesive with them.
RU
Тематика статьи касается потребительского поведения, относимого в литературе предмета к категории проэкологического поведения. Основная цель рассуждений – определить диапазон и частотность такого поведения моло- дых польских потребителей. Для осуществления принятой цели использовали литературу в области поведения покупателей, вторичные данные, доступные в исследовательских разработках, описывающих проэкологическую актив- ность польских потребителей, а также данные, полученные в результате собственного изучения, проведенного в период февраля-марта 2014 г. по методу аудиторной анкеты на неслучайной выборке 617 респондентов (студентов Университета Николая Коперника в Торуне и Высшей банковской школы в Торуне). Большинство опрошенных разделили мнение, что настоящее и будущее состояние естествнной среды зависит от проэкологической активности потребителей, а его улучшение невозможно без надлежащего экологического обучения. С другой стороны, полученные результаты показали, что не все из опрошенных приступают к проэкологическому поведению, а если они приступают, то в неодинаковой степени и с неодинаковой частотой. Это представляет основу для умозаключения, что взгляды молодых польских потребителей не всегда сочетаются с предпринимаемыми ими действиями. Причиной несоответствия может быть, в частности, типичная для их молодого возраста незрелость и непостоянство в области их познавательной, эмоциональной и бихевиоральной сферы. Ее выявление указывает необходимость в интенсификации проводимого в Польше экологического обучения таким образом, чтобы оно в большей степени способствовало выработке у молодых лиц (потребителей) взглядов, признающих необходимость заботиться об окружающй среде, и отвечающего им проэкологического поведения.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.128-141,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Gagarnia 13, 87-100 Toruń
 • Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Gagarnia 13, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport TNS OBOP dla Ministerstwa Środowiska (2011), TNS OBOP, Warszawa.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2012), TNS Polska, Warszawa.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS dla Ministerstwa Środowiska (2013), PBS, Sopot.
 • Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport końcowy (2012), ITTI, Poznań.
 • Frątczak-Rudnicka B. (2014), EKO jako trend konsumencki, 4P Research Mix, Warszawa, http://www.4prm.com/files/EKO_jako_trend_konsumencki_4prm_13_02_2014.pdf [dostęp: 27.03.2014].
 • Kusińska A. (red.), (2005), Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, PWE, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (red.), (2008), Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Pourbaix de P. (2011), Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych, (w:) Rosa.G., Smalec A., Ostrowska I. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Smyczek, S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania. Modele. Aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wielokrotnie nowelizowana).
 • Wądołowska K. (2011), Zachowania proekologiczne Polaków, BS/23/2011, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, marzec, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_023_11.PDF [dostęp: 20.03.2014]
 • Wolny R. (2005), Segment młodych konsumentów (15-24 lat) – wyzwanie dla europejskich przedsiębiorstw, (w:) Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-62b98f62-5e79-4b87-a2d7-8b68581daa07
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.