PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 23 | 1 |
Tytuł artykułu

Integrowana produkcja wczesnych odmian ziemniaka: Cyprian, Michalina i Viviana zbieranych w dwóch terminach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Integrated production of early potato varieties: Cyprian, Michalina and Viviana harvested in two dates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2011-2013 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział Jadwisin, przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem było opracowanie agrotechniki nowych odmian zapewniającej wysoki plon handlowy ziemniaków „młodych”, zbieranych we wczesnym terminie zbioru – po 75 dniach od sadzenia i ziemniaków zbieranych po uzyskaniu przez bulwy dojrzałości pełnej, przy zastosowaniu zróżnicowanego nawożenia azotem. Stwierdzono, że po 75 dniach od sadzenia bardzo wczesna odmiana Viviana plonowała wyżej niż wczesne odmiany Cyprian i Michalina, a po osiągnięciu pełnej dojrzałości większe plony wykształciła odmiana Michalina, natomiast poziom plonowania odmian Cyprian i Viviana był zbliżony. W integrowanej ochronie ziemniaków młodych zastosowano od 3 do 7 zabiegów, a w ochronie ziemniaków dojrzałych od 7 do 9, w zależności od pogody i presji choroby. Na podstawie regresji plonu ogólnego w stosunku do zastosowanego poziomu nawożenia azotem ustalono dawki azotu maksymalne (przy których uzyskano najwyższy plon bulw) dla poszczególnych odmian i terminów zbioru oraz określono zalecane dawki azotu, które są mniejsze od maksymalnych biologicznie od 15 do 30 kg N⋅ha–1 w zależności od odmiany, ale charakteryzują się lepszym wykorzystaniem tego składnika. W warunkach gleby lekkiej, odmiany: Cyprian i Viviana miały średnie wymagania odnośnie azotu (dawka zalecana – 80 kg⋅ha–1), a odmiana Michalina duże (dawka zalecana – 90 kg⋅ha–1) w pierwszym terminie zbioru. W drugim terminie zbioru odmiany Michalina i Viviana wyróżniały się średnimi wymaganiami azotowymi (dawka zalecana – 120 kg⋅ha–1), a odmiana Cyprian – dużymi (dawka zalecana – 140 kg⋅ha–1).
EN
In 2011-2013, the Institute of Plant Breeding and Acclimatization-National Research Institute, Department of Jadwisin, conducted a field experiment whose goal was to develop an appropriate agricultural technology for new varieties in order to provide a high marketable yield of "young" potatoes, gathered on an early date of harvest – after 75 days from planting, and of potatoes harvested at full maturity of tubers, using different nitrogen doses. It was found that after 75 days from planting the very early variety Viviana produced higher yield than the early varieties Cyprian and Michalina, and after reaching full maturity the highest yield was obtained from cv. Michalina, while the yield of cv. Cyprian and Viviana was similar. In the integrated protection of "young" potatoes from 3 to 7 treatments were used, and in potato at full maturity stage from 7 to 9 treatments, depending on the weather and on disease pressure. Based on the total yield regression in relation to the applied nitrogen fertilisation rates, the maximum nitrogen dose (the dose at which the highest yield of tubers was obtained) was calculated for the variety and time of harvesting, and then the recommended doses of nitrogen were determined, smaller than the maximum biological dose by from 15 to 30 kg ha-1, depending on the cultivar, but characterised by better use of this component. In the conditions of the sandy soil the varieties Cyprian and Viviana were characterised by average nitrogen requirements (recommended dose – 80 kg ha–1), while high nitrogen requirements were characteristic of variety Michalina (recommended dose – 90 kg ha–1) on the first harvest date. On the second harvest date varieties Michalina and Viviana had average nitrogen requirements (recommended dose – 120 kg ha–1), while high nitrogen requirements were characteristic of variety Cyprian (recommended dose – 140 kg ha–1).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
1
Opis fizyczny
s.129-142,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, ul.Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, ul.Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, ul.Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, ul.Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, ul.Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
Bibliografia
 • Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 314, 11-33.
 • Chotkowski J., 2008. Koszty uprawy ziemniaków na różne kierunki użytkowania. Ziemniaki, nowe perspektywy. Poradnik dla plantatorów, 102-104.
 • Cooke L.R., Schepers H.T., Hermansen A., Bain R.A., Bradshaw N.J., Ritchie F., Nielsen B.J., 2011. Epidemiology and integrated control of potato late blight in Europe. Potato Res., 54, 183-222. Directive 2000/60/EC of The European Parliament and of The Council of 23 October 2000.
 • Fotyma E., Fotyma M., 2006. Normatywy zawartości azotu mineralnego w glebie i stężeń azotanów w roztworze glebowym gleb gruntów ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie, 1, 44-56.
 • Fotyma M., 2009. Monitoring of Nmin content in soil of Poland. Nawozy i Nawożenie, 37, 108-128. Lutaladio N., Ortiz O., Haverkort A., Caldiz D., 2009. Sustainable potato production. Guidelines for developing countries. FAO, Rome.
 • Haverkort A.J., Hillier J.G., 2011. Cool farm tool-potato: model description and performance of four production systems. Potato Res., 54, 355-369.
 • Haverkort A.J., Ruijter F.J., Conijn J.G., Evert F.K., Rutgers B., 2013. Worldwide sustainability hot spots in potato cultivation. 1. Identification and mapping. Potato Res., 56, 343-353.
 • Haverkort A.J., Vos J., Booij R., 2003. Precision management of nitrogen and water in potato production through monitoring and modeling. Proc. XXVI IHC Potato – Healthy food for humanity, ISHS Acta Hort., 619, 2013-224.
 • Mazurczyk W., Wierzbicka A., Wroniak J., 2005. Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany wczesne ziemniaka. Fragm. Agron., 1, 512-520.
 • Murphy C., 2007. Surveillance of pesticide residues in surface water in an intensive agricultural region of Northwestern New Brunswick. Environment Canada, Canada.
 • Neeteson J.J., Schröder J.J., Jakobsson C., 2004. Drivers towards sustainability: why change. In: Controlling nitrogen flows and losses (Eds D.J. Hatch, D.R. Chadwick, S.C. Jarvis, J.A. Roker). Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 29-38.
 • Nowacki W., 2011. The integrated production system (IP) created an opportunity for table potato producers in Poland. In: Abstracts of conference „Sustainable use of pesticides and integrated pest management in East-Central Europe and the Baltic”. IHAR – PIB Radzików, 4-6 September 2011, 79-82.
 • Nowacki W., 2012. Integrowana produkcja uprawy na tle innych systemów uprawy. Prog. Plant Prot., 52(3), 740-745.
 • Pawelzik E., Möller K., 2014. Sustainable Potato Production Worldwide: the Challenge to Assess Conventional and Organic Production Systems, Potato Res., 57, 273-290.
 • Roztropowicz S., Lutomirska B., 1997. Technologia produkcji ziemniaków na wczesny zbiór. Produkcja ziemniaków. Technologia-Ekonomika-Marketing, 3, 82-99.
 • Sapek A., 1996: Zagrożenie zanieczyszczenia wód azotem w wyniku działalności rolniczej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 440, 309-329.Swain E.Y., Rempelos L., Orr C.H., Hall G., Chapman R., Almadni M., Leifert C., Cooper J.M., 2014. Optimizing nitrogen use efficiency in wheat and potatoes:interactions between genotypes and agronomic practices. Euphytica, 199, 119-136.
 • Szutkowska M., 2008. Czynniki decydujące o powodzeniu uprawy ziemniaków na wczesny zbiór. Ziemn. Polski, 1, 22-26.
 • Trawczyński C., 2004. Zależność między dawką azotu a plonem odmian ziemniaka. Biul. IHAR, 232, 131-140.
 • Trawczyński C., Wierzbicka A., 2014. Pobranie i wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany ziemniaka o różnej wczesności. Biul. IHAR, 271, 45-54.
 • Van Evert F.K., Ruijter F.J., Conijn J.G., Rutgers B., Haverkort A.J., 2013. Worldwide Sustainability Hotspots in Potato Cultivation. 2. Areas with Improvement Opportunities. Potato Res., 56, 355-368. Vos J., Marshall B., 1993. Nitrogen and potato production: strategies to reduce nitrate leaching. 12th Trienn. Conf. of EAPR, Paris, 101-110.
 • Vos J., Putten P.E., 2000. Nutrient cycling in cropping system with potato spring wheat, sugar beet, oats and nitrogen catch crops. I input and offtake of nitrogen phosphorus and potassium. Nutr. Cycl. Agroecosys., 56, 87-97.
 • Wierzejska-Bujakowska A., 1995. Wymagania nawozowe wczesnych odmian ziemniaka. XXVII Sesja Naukowa, Bonin 9-10.03.1995, Inst. Ziemn., Bonin, 31-38.
 • Wierzbicka A., 2006. Wymagania nawozowe nowych odmian ziemniaka wczesnego na glebach lekkich. Ziemn. Polski. 2, 12-17.
 • Wierzbicka A., 2009. Efekt ekonomiczny uprawy ziemniaków wczesnych w technologii tradycyjnej w zależności od terminu zbioru. Wieś Jutra, 2, 31-32.
 • Wierzbicka A., Lis B., Trawczyński C., 2004. Nawożenie azotem wczesnych odmian ziemniaka a zagrożenie środowiska w warunkach stresowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln., 496, 393-401.
 • Wierzbicka A., Mazurczyk W., 2004. Wpływ warunków klimatycznych i nawożenia azotem na wybrane cechy jakości bulw odmian wczesnych ziemniaka uprawianych na glebach lekkich. Materiały z VIII Konferencji Naukowej IUNG: Jakość towarowych surowców roślinnych wyzwaniem dla nauki i praktyki rolniczej. Puławy 31.05-1.06, 149-150.
 • Wierzbicka A., Mazurczyk W., 2006. Wpływ nawożenia azotem na plon i wybrane cechy jakości bulw wczesnych odmian ziemniaka Aksamitka i Gloria w silnie zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 509, 173-185.
 • Wierzbicka A., Trawczyński C., 2011. Czynniki wpływające na pobranie i wykorzystanie azotu przez jadalne i skrobiowe odmiany ziemniaka. Biuletyn IHAR – PIB, 259, 203-210.
 • Zebarth B.J., Tai G., Tarn R., de Jong H., Milburn P.H., 2004. Nitrogen use efficiency characteristics of commercial potato cultivars. Can. J. Plant Sci., 84, 589-598
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-62a5750b-94c5-446e-bc02-249d42627a2b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.