PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Cereal mixtures in Polish scientific literature in the period 2003-2007. Review article

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Mieszanki zbożowe w polskim piśmiennictwie naukowym z lat 2003-2007. Artykuł przeglądowy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper comprises a review of the results of studies on cereal mixtures published in 2003-2007 in the Polish scientific literature. There are presented herein the most important issues concerning yield ability, weed, pest and diseases infestation. Cereal mixtures occupy the highest area among spring cereals in Poland and grain harvested from mixtures plays an important role in production of feedstock in the country. The highest concentration of mixtures is noted in the eastern region and the lowest in the south-western part of Poland. The higher yield ability of mixtures compared to pure cereal stands is connected with complementary utilization of environmental resources in different time, space (under- or aboveground) or form (water, light, nutrients) by mixtures’ components as well as with competition, responsible for changes in proportion of components in the mixture yield. The better stability of yield is attributed to a better competition ability against weeds and lower susceptibility of mixtures to diseases compared to pure stands. Mixed stands show a better response to some agronomical factors, such as irrigation, mineral fertilization and chemical protection against pests, weeds and diseases. A higher proportion of naked forms of barley and oat in mixtures has been recommended recently. Therefore, the mixture yields are lower than those of mixtures with hulled forms but their feeding value is higher, because of a lower content of fibre and a higher content of protein and fat.
PL
Opracowanie obejmuje przegląd wyników badań nad mieszankami zbożowymi opublikowanych w latach 2003-2007 w krajowych czasopismach naukowych. Przedstawiono w nim ważniejsze zagadnienia dotyczące plonowania, zachwaszczenia, porażenia przez patogeny i szkodniki. Mieszanki zbożowe zajmują w Polsce w ostatnich latach największą powierzchnię zasiewów spośród zbóż jarych, a ich ziarno pełni ważną rolę w krajowym bilansie paszowym. Najwięcej mieszanek uprawia się w regionie wschodnim, a najmniej w południowo-zachodnim. Wyższe plonowanie mieszanek zbożowych w porównaniu z siewami jednogatunkowymi wynika z komplementarnego wykorzystania zasobów siedliskowych przez komponenty mieszanki w różnym czasie, przestrzeni (nadziemnej lub podziemnej) czy formie (woda, światło, składniki pokarmowe) oraz konkurencji odpowiedzialnej za zmiany udziału komponentów w plonie końcowym mieszanki. Lepszą stabilność plonowania mieszanek zbożowych przypisuje się większej konkurencyjności wobec chwastów i mniejszej wrażliwości na choroby i szkodniki niż w siewach czystych komponentów. Uprawy mieszane zbóż wykazują korzystną reakcję w plonie ziarna na intensyfikację ich uprawy, zwłaszcza na deszczowanie, nawożenie mineralne oraz ochronę chemiczną przed agrofagami. Ze względu na coraz większy w ostatnich latach udział w mieszankach jęczmienia i owsa o nieoplewionym ziarnie, ich plony są wprawdzie niższe niż mieszanek form oplewionych, ale ziarno odznacza się lepszą jakością paszową – mniejszą zawartością włókna, a większą białka i tłuszczu.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.127-140,ref.
Twórcy
 • Department of Agrotechnology and Crop Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, M.Oczapowskiego 8/114, 10-719 Olsztyn, Poland
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Boligłowa E., Znój K., 2003. Wpływ nachylenia stoku na zdrowotność i plonowanie owsa w siewie czystym i w mieszanym [Effect of slope angle on health and yield of oat in pure and mixed stand]. Biul. IHAR 229, 221-227 [in Polish].
 • Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., 2007. Ocena plonowania i odchwaszczającego działania jarych mieszanek zbożowych [Assessment of yield and herbicidal effect of springcereal mixtures]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516, 11-18 [in Polish].
 • Dubis B., Szempliński W., 2007. Plonowanie nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym [Yield of naked and hulled cultivars of spring barley in pure and mixed stand]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516, 27-36 [in Polish].
 • Dudek S., Żarski J., Rolbiecki R., 2006. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie mieszanek zbożowych na glebie bardzo lekkiej [Effect of sprinkling and nitrogen fertilizationon yield of cereal mixtures on a very light soil]. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo 66, 39-45[in Polish].
 • FAOSTAT, 2010. http://faostat.fao.org (dostępność 26.02.2010).
 • Idziak R., Michalski T., 2007. Reakcja roślin jęczmienia jarego i owsa na uprawę w mieszankach [Response of plants of spring barley and oat on cultivation in mixtures]. Zesz. Probl. Post.Nauk Rol. 516, 45-53 [in Polish].
 • Idziak R., Michalski T., Osiecka B., 2007. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego z owsem w warunkach zróżnicowanej ochrony chemicznej [Weed infestation and yieldof spring barley-oat mixtures under conditions of diversified chemical protection]. Zesz.Probl. Post. Nauk Rol. 516, 55-63 [in Polish].
 • Jakubiak S., Gałęzewski M., 2007. Wpływ uprawy zbóż jarych w mieszankach na zachwaszczenie oraz liczebność wybranych szkodników [Effect of spring cereal cultivation in mixtures on weedinfestation and count of selected pests]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516, 65-72 [in Polish].
 • Jastrzębska M., 2009. Mieszanki odmianowe pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w płodozmianach zbożowych [Intra-cultivar mixtures of winter wheat and spring barley in cereal croprotations]. Rozpr. i Monogr. 151 [in Polish].
 • Jastrzębska M., Kostrzewska M.K, Wanic M., Nowicki J., 2006a. Uprawa mieszanek zbożowych w województwie podlaskim [Cereal mixture growing in the podlaskie voivodeship]. Fragm.Agron. 3, 36-45 [in Polish].
 • Jastrzębska M., Wanic M., Kostrzewska M.K, Nowicki J., 2006b. Różnorodność biologiczna łanu mieszanki zbożowej [Biodiversity of cereal mixture stand]. Ogólnopolska Konf. Nauk. Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych, AR Poznań [in Polish].
 • Kijora C., Wróbel E., 2004. Plonowanie i jakość ziarna jarych zbóż pastewnych uprawianych w siewie czystym i mieszankach [Grain yield and quality of fodder spring cereals grown inpure stand and in mixtures]. Pam. Puł. 135, 81-90 [in Polish].
 • Klima K., Szarek K., 2003. Reakcja owsa oplewionego i nagoziarnistego na uprawę w mieszankach zbożowych w zależności od położenia na stoku [Response of husked and naked oat to croppingin cereal mixture depending on location on a slope]. Biul. IHAR 229, 167-174 [in Polish].
 • Klima K., Szarek K., 2004. Plonowanie oraz efektywność uprawy mieszanek zbożowych w różnych warunkach siedliskowych [Yield and cropping effectiveness of cereal mixtures in various siteconditions]. Acta Agr. Silv., Agraria XLIII(1), 291-298 [in Polish].
 • Klima K., Szarek K., 2006. Plonowanie i konkurencyjność komponentów mieszanek zbożowych z udziałem jęczmienia jarego [Yield and competitiveness of components of cereal mixtureswith spring barley]. Fragm. Agron. 3, 46-51 [in Polish].
 • Kurowski T.P., Wanic M., Nowicki J., 2007. Stan sanitarny jęczmienia i owsa w mieszance oraz siewach jednogatunkowych po różnych przedplonach [Sanitary state of barley and oat inmixture and pure stand after various previous crops]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516,91-101 [in Polish].
 • Leszczyńska D., 2003. Mieszanki zbożowe – ważne ogniwo potencjału produkcyjnego [Cereal mixtures – important link of production potential]. Pam. Puł. 132, 287-293 [in Polish].
 • Leszczyńska D., 2006. Oddziaływanie chemiczne roślin w zasiewach mieszanych zbóż [Chemical effect of plants in mixed stands of cereals]. Ogólnopolska Konf. Nauk. Znaczenie gospodarczei biologia plonowania upraw mieszanych, AR Poznań [in Polish].
 • Michalski T., Szołkowska A., 2007. Plonowanie mieszanek owsa i jęczmienia jarego w zależności od doboru odmian [Yield of oat-spring barley mixtures depending on selection of cultivars].Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 516, 103-119 [in Polish].
 • Noworolnik K., 2007. Główne uwarunkowania i problemy uprawy mieszanek zbożowych [Main determinants and problems of cereal mixture growing]. Wieś Jutra 4, 23-24 [in Polish].
 • Noworolnik K., Terelak H., 2005. Plonowanie jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki w zależności od warunków glebowych [Yield of spring barley and oat and their mixturedepending on soil conditions]. Rocz. Glebozn. LVI(3/4), 60-66 [in Polish].
 • Noworolnik K., Terelak H., 2006. Wpływ agrotechnicznych właściwości gleb na plon ziarna i białka jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki [Effect of agrotechnological soilproperties on grain and protein yield of spring barley and oat and their mixture]. Rocz.Glebozn. LVII(3/4), 72-79. [in Polish].
 • Oleksy A., Szmigiel A., 2005. Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów [Yield height and structure of triticale-winter wheatmixtures depending on proportion of components]. Biul. IHAR 236, 65-74. [in Polish].
 • Piech M., Maciorowski R., Petkov K., 2003. Plon ziarna i składników pokarmowych nieoplewionych i oplewionych odmian owsa oraz jęczmienia jarego w siewie czystym i w mieszance[Grain and nutrient yield of naked and hulled cultivars of oat and spring barley in pure standand in mixture]. Biul. IHAR 229, 157-165 [in Polish].
 • Rocznik Statystyczny RP [The Statistical Yearbook of RP], 2009. Wyd. GUS Warszawa [in Polish].
 • Sobkowicz P., 2003a. Efektywność pobierania makroelementów przez jare mieszanki zbożowe w różnych fazach wzrostu [Effectiveness of taking up macroelements by spring cerealmixtures at different growth stages]. Fragm. Agron. 4, 71-82 [in Polish].
 • Sobkowicz P., 2003b. Konkurencja międzygatunkowa w jarych mieszankach zbożowych [Interspecies competition in spring cereal mixtures]. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozprawy 458[in Polish].
 • Sulewska H., Michalski T., 2007. Dynamika zmian w powierzchni zasiewów i plonowaniu mieszanek zbożowych [Dynamics of changes in cropping area and yield of cereal mixtures].Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 516, 217-227 [in Polish].
 • Szagała A., Nowicki J., Wanic M., 2004. Wartość siewna ziarna jęczmienia jarego i owsa, pozyskiwanego z upraw jednogatunkowych oraz ich mieszanki [Sowing value of springbarley and oat grain obtained from pure stands and their mixtures]. Acta Sci. Pol., Agricultura3(1), 107-118 [in Polish].
 • Szempliński W., 2003a. Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym [Yield of naked and hulled forms of oat and spring barley inpure and mixed sowing]. Biul. IHAR 229, 147-156 [in Polish].
 • Szempliński W., 2003b. Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania produkcji ziarna jęczmienia jarego na paszę w północno-wschodniej Polsce [Site and agrotechnologicaldeterminants of spring barley grain production for fodder in north-east Poland]. Rozpr.i Monogr. 71 [in Polish].
 • Szumiło G., Rachoń L., 2007a. Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Cz. 1. Efektywność ochrony chemicznej [Pure and mixed sowings of naked and hulled cultivars of spring barley and oat. Part 1. Effectiveness of chemicalprotection]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516, 247-256 [in Polish].
 • Szumiło G., Rachoń L., 2007b. Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Cz. 2. Porównanie plonowania i zdrowotności [Pure and mixedowings of naked and husked cultivars of spring barley and oat. Part 2. Comparison of yieldand health]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516, 257-265 [in Polish].
 • Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Buczek J., 2007. Plonowanie owsa w siewie czystym i w mieszankach ze zbożami jarymi [Yield of oat in pure stand and in mixtures with springcereals]. Fragm. Agron. 4, 20-23 [in Polish].
 • Tratwal A., 2006. Ograniczenie nasilenia występowania ważniejszych chorób poprzez uprawę odmian jęczmienia jarego [Limitation of occurence of major diseases through cultivation ofspring barley cultivars]. Ogólnopolska Konf. Nauk. Znaczenie gospodarcze i biologiaplonowania upraw mieszanych, AR Poznań [in Polish].
 • Wanic M., Kurowski T.P., Nowicki J., 2005. Zachwaszczenie oraz stan zdrowotny jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszance i siewach jednogatunkowych. Cz. II. Zdrowotnośćroślin [Weed infestation and state of health of spring barley and oat cultivated in mixture andpure stand. Part II. Plant health]. Prog. Plant Protection 44(2), 1194-1196 [in Polish].
 • Wróbel E., Krajewski T., Krajewski M., 2003. Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym [Yield and fodder value of naked oat grain in pure and mixed sowing]. Biul. IHAR 229, 341-347 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f4fd1e7-9f76-4743-9067-13fb88819fab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.