PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Modelowanie obszarowej zmienności potencjalnych zdolności retencyjnych w Wielkopolsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Modelling spatial variability of potential water retentiol capacities in Wielkopolska region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono oryginalną, obiektywną metodę oceny potencjal­nych zdolności retencyjnych obszaru. Metoda bazuje na łatwych do oznaczenia charakterystykach fizjograficznych. Wzajemne powiązania parametrów fizjogra­ficznych poważnie ograniczają, a czasami wykluczają możliwość stosowania meto­dy regresji wielokrotnej dla oceny charakterystyk hydrologicznych, np. obszaro­wych potencjalnych zdolności retencyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe, zapropo­nowano przypisanie każdemu rastrowi danego obszaru jednego parametru - zin­tegrowanego wskaźnika potencjalnych zdolności retencyjnych, który uwzględnia sumaryczne oddziaływanie wraz z ekranującymi efektami, najbardziej istotnych w geograficznym regionie, parametrów fizjograficznych. Wyniki obliczeń wskazują, iż zasadniczy wpływ na potencjalne zdolności retencyjne w Wielkopolsce wywiera­ją: zalesienia (41%), jeziorność (25%), utwory glebowe (17%) i spadek terenu (13%), (inne 4%).
EN
An original objective method of evaluating potential water storage ca­pacities on an area was presented in this paper. The method hinges upon easily assessed physiographical parameters. Mutual connections between physiographical parameters profoundly limit and sometimes exclude the application of multi­ple regression method for estimation of hydrological characteristics e.g. spatial potential water storage capacities. Bearing that in mind, to each raster of the area one parameter was attributed - the integrated index of potential storage ca­pacities - which takes into account the total influence of physiographical para­meters, the most significant in geographical situation of the area with their scree­ning effects. The results of calculations point out that the afforestation (41%), lakes (25%), soils (17%) and terrain inclination (13%), (the other 4%) are the main factors relating to potential water storage capacities in Wielkopolska re­gion.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.117-126,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • [1] Dobija A., Dynowska I. 1975. Znaczenie parametrów fizjograficz­nych zlewni dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego. Fol. Geogr. Ser. Geographica-Physica 9: 77-129.
 • [2] Flisowski J., Iwanejko R., Trzos O., Wieczysty A., Brzozo-wójcik M. 1986. Prognozowanie wpływu piętrzenia rzek na wody pod­ziemne i obliczanie systemów odwadniających. Wyd. PK, Kraków: 308 ss.
 • [3] Kowalczak P., Farat R., Kępińska-Kasprzak M., Mager P., Pie­tras W. 1997. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji dla ob­szaru dorzecza Warty. Wyd. Nauk. IMGW, Warszawa: 138 ss.
 • [4] Miler A. 1984. Problem określania charakterystyk fizjograficznych zlewni jako podstawa oceny warunków retencyjnych. Pol. Tow. Geo-fiz., Wrocław. Semin. „Problematyka hydrologiczna i meteorolo­giczna małych zlewni rzecznych": 27-28.
 • [5] Miler A. 1994. Modelowanie matematyczne zdolności retencyjnych małych zlewni nizinnych. Rocz. AR, Poznań, Rozpr. Nauk. Z. 258: 91 ss.
 • [6] Miler A., Bykowski J. 1997. Metody wyznaczania średnich spadków zlewni rzecznych. Rocz. AR Poznań, 292, Melior. Inż. Środ. 18: 65-76.
 • [7] Podział hydrograficzny Polski. 1980. IMGW, WG, Warszawa, (atlas).
 • [8] Tański T. 1991. SURFER. Przewodnik użytkownika. Wyd. PLJ, War­szawa: 200 ss.
 • [9] Woś A. 1994. Klimat niziny Wielkopolskiej. Wyd. UAM, Poznań: 192 ss.
 • [10] Żurawski M. 1966. Próba wydzielenia typów infiltracyjnych Niziny Wiel­kopolskiej. Pr. Kom. Geogr.-Geolog PTPN 6(1): 60 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f3bdeb0-169e-4987-89c5-3e892d9f3535
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.