PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 68 | 1 |
Tytuł artykułu

Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia - nowe stanowisko w środkowej Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Adenophora liliifolia - a new location in central Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (L.) Besser jest w Polsce gatunkiem wymierającym – krytycznie zagrożonym. Do tej pory notowany był na około 100 stanowiskach. W Polsce Środkowej podawany był dotychczas z 10 miejsc. W ostatnich latach został potwierdzony tylko w trzech. Podczas badań geobotanicznych prowadzonych w lipcu 2010 roku w rezerwacie „Dąbrowa w Niżankowicach” (ATPOL DE4123) znaleziono nowe stanowisko dzwonecznika wonnego. Rośnie on w kwaśnej dąbrowie Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae. Populacja jest nieliczna, a jej przetrwanie wymaga ochrony czynnej. Stanowisko powinno być monitorowane
EN
Adenophora liliifolia (L.) Besser is a critically endangered species of vascular plants in Poland. So far it has been reported from about 100 sites in Poland. In central Poland it was recorded at 10 sites, but only three of them have been confirmed in recent years. During the geobotanical research in July 2010, a new location of Adenophora liliifolia was found in central Poland, in the nature reserve “Dąbrowa in Niżankowice” (ATPOL square DE4123). Adenophora liliifolia grew there in the phytocoenosis of Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae. The discovered population is not abundant (only three clusters with 7 shoots – 6 of them were flowering). Its existence is threatened without active protection
Wydawca
-
Rocznik
Tom
68
Numer
1
Opis fizyczny
s.65-69,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul.Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Bibliografia
 • Balátová-Tuláčková E., Mucina L., Ellmauer T., Wallnöfer S. 1993. Phragmiti-Magnocaricetea. W: Grabherr G., Mucina L. (red.). Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Część II: Natürliche waldfreie Vegetation. G. Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-New York.
 • Baścik M., Urban J. 2007. Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce. W: Jokiel P., Moniewski P, Ziułkiewicz M. (red.). Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Brzeg A., Wojterska M. 2001. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Wielkopolski wraz z oceną ich stopnia zagrożenia. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 45: 7-40.
 • Buliński M. 2000. Występowanie Nasturtium officinale R. Br. w Gdańsku. Acta Botanica Cassubica 1: 99-103.
 • Chmiel L. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Cz. I. Pr. Zakł. Takson. Roślin Uniw. A. Mickiewicza 1: 1-202.
 • Dajdok Z., Nowak A. 2006. Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowo-zachodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 13 (2): 267-280.
 • Dostál J. 1989. Nová kvétena ČSSR. 1. Academia, Praha.
 • Grabherr G., Polatschek A. 1986. Lebensräume und Flora Vorarlbergs. Vorarlberger Verlagsanstalt, Dornbirn.
 • Hegi G. 1927. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 4. J. F. Lehmanns Verlag, München.
 • Horska-Schwarz S., Spałek K. 2008. Charakterystyka wybranych źródeł Śląska Opolskiego W: Chmielewski TJ. (red.). Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Problemy Ekologii Krajobrazu 21: 311-318.
 • Howard H.W., Lyon A.G. 1952. Biological flora of the British Isles. Nasturtium R. Br. J. Ecol. 40 (1): 228-245.
 • Hultén E., Fries M. 1986. Atlas of North European Vascular Plants. Tom 1. Koeltz Scientific Books, Königstein.
 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 6: 55-74.
 • Jankowski A.T., Molenda T. 2007. Wpływ antropopresji na warunki hydrologiczno-hydrochemicz- ne źródeł. W: Jokiel P, Moniewski P, Ziułkiewicz M. (red.). Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. W: Kącki Z. (red.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin UWr, PTPP „pro Natura”, Wrocław.
 • Kobierski L. 1974. Rośliny naczyniowe Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej. Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Ser. Przyr. 8: 1-189.
 • Korneck D., Schnittler M., Vollmer I. 1996. Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. W: Ludwig G., Schnittler M. (red.). Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schr.-R. f. Vegetationskunde 28: 21-187.
 • Kucharski L. 2007. Flora źródlisk - skład i gatunki wskaźnikowe. W: Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M. (red.). Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydz. Nauk Geogr. Uniw. Łódz., Łódź.
 • Lindacher R. 1995. Phanart. Datebank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung, Erich.
 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Meusel H., Jäger E., Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Veb Gustaw Fischer Verlag, Jena.
 • Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2008. Red list of vascular plants of Opole province - 2008. Nature J. 41: 141-158.
 • Oberdorfer E. 1994. Pflanzensoziologische Exkursionsflora, wyd. 7, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
 • Pott R. 1980. Die Wasser- und Sumpfvegetation eutropher Gewässer in der Westfälischen Bucht - Pflanzensoziologische und hydrochemische Untersuchungen. Abh. Westf. Mus. f. Naturk. 42 (2): 1-156.
 • Pott R. 1995. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands, wyd. 2. E. Ulmer, Stuttgart.
 • Procházka F. (red.) 2001. Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda 18: 1-166.
 • Prosser F., Sarzo A. 2003. Flora e vegetazione dei fossi nel settore Trentino del fondoralle dell’Adige (Trentino - Italia Settentrionale). Ann. Mus. Civ. Rovereto 18: 89-144.
 • Ratyńska H. 2001. Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Ratyńska H. 2003. Szata roślinna jako wyraz antropogenicznych przekształceń krajobrazu na przykładzie rzeki Głównej (środkowa Wielkopolska). Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Rennwald E. (red.) 2000. Rote Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands mit Anmerkungen zur Gefährdung. W: Rennwald E. (red.). Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands. Schr.-R.f. Vegetationskunde 35: 393-592.
 • Rothmaler W 1994. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Band 4. G. Fischer, Jena.
 • Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz. U. Nr 168 (2004), poz. 1764.
 • Runge F. 1971. Die Pflanzengesellschaften der Dinkel. Natur u. Heimat 31 (1): 28-34.
 • Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Schube T. 1925. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1919-1924. Jahrber. Schles. Gesell. vaterl. Cultur 97: 75-81.
 • Schubert R., Hilbig W., Klotz S. 1995. Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Nordostdeutschlands. G. Fischer, Jena-Stuttgart.
 • Seibert P. 1962. Die Auenvegetation an der Isar nördlich München. Landschaftspfl. u. Vegetationskd. 3: 1-123.
 • Spałek K., Horska-Schwarz S. 2009. Veronico beccabungae-Callitrichetum stagnalis (Oberd. 1957) Müller 1962, a plant association new to Poland quality of habitat. Acta Soc. Bot. Pol. 78 (4): 345-349.
 • Staśko S. 1984. Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł Śląska Opolskiego. Mat. Stud. Opol. 26 (52-53): 277-298.
 • Szotkowski P. 1987. Flora miasta Głogówka na Śląsku Opolskim. Zesz. Przyr. Opol. TPN, Opole.
 • Wittmann H., Strobl W. 1990. Gefährdete Biotoptypen und Pflanzengesellschaften in Salzburg - Ein erster Überblick. Amt der Salzburger Landesregierung, Salzburg.
 • Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakł. Prac. Chorol. Komp. Inst. Bot. UJ, Kraków.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Biodiv. Pol. 2: 1-183.
 • Żukowski W, Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zchodnim i w Wielkopolsce. W: Żukowski W, Jackowiak B. (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f26211c-0dd5-4e49-a3f3-ca9e90d574a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.