PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Tanio, taniej, za darmo - strategia niskich cen a cena zerowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Cheap, cheaper, for free - the strategy of low prices and the zero price
RU
Deshevo, deshevle, darom - strategija nizkikh cen i nulevaja cena
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie koncepcji ceny zerowej oraz jej ewentualnego powiązania ze strategią cen niskich będącej przykładem tradycyjnego postrzegania strategii cenowych. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: Czy strategia ceny zerowej to ewolucja/pogłębienie strategii niskich cen, czy koncepcja bazująca na odmiennych założeniach? W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu koncentrującą się na zagadnieniu odziaływania ceną na zachowania konsumentów oraz uwzględniono przykłady obrazujące praktyczne zastosowanie obu rozwiązań cenowych. Po przeanalizowaniu istoty znanej od dawna strategii niskich cen oraz koncepcji ceny zerowej − której popularność widocznie wzrasta w środowisku off-line i on-line − należy wskazać na odmienność strategii ceny zerowej od ceny nawet bardzo niskiej. Bez wątpienia pierwsza z wymienionych nie jest pogłębieniem drugiej – cena zerowa nie wyrosła z idei strategii niskich cen z uwagi na odmienne mechanizmy postrzegania oferty darmowej i (bardzo) taniej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
An aim of considerations is to present the concept of zero price and its possible ties with the strategy of low prices, being an example of the traditional perception of pricing strategies. The author undertook an attempt to answer the question: Is the zero-price strategy an evolution/deepening of the low-price strategy or the concept based on different assumptions? In her work, she used the subject literature focusing on the issue of influencing consumers’ behaviours with price as well as took into account the examples illustrating the practical application of both price solutions. Having analysed the essence of the known for a long time low-price strategy and the zero-price concept – whose popularity is apparently increasing in the off-line and on-line environment – it is proper to indicate the difference of the zero-price strategy and that of an even very low price. No doubt, the former of the mentioned is not a deepening of the latter – the zero price has not evolved from the idea of the low-price strategy due to the different mechanisms of perception of the free offer and (very) cheap. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель рассуждений – представить концепцию нулевой цены и ее возможную увязку со стратегией низких цен, являющуюся примером традиционного восприятия ценовых стратегий. Автор предприняла попытку ответить на вопрос: Стратегия нулевой цены – это эволюция/углубление стратегии низких цен или же концепция, базирующаяся на других предпосылках? В работе использовали литературу по предмету, сосредоточенную на вопросе воздействия ценой на поведение потребителей, а также учли примеры, иллюстрирующие практическое применение обоих ценовых решений. Проанализировав суть издавна известной стратегии низких цен и концепции нулевой цены, популярность которой заметно растет в среде off-line и on-line, следует указать отличие стратегии нулевой цены от цены даже очень низкой. Несомненно, первая из указанных не является углублением второй – нулевая цена не выросла из стратегии низких цен из-за отличных механизмов восприятия нулевой цены и (весьма) низкой. Статья имеет концептуальный характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.81-90,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl.M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Bibliografia
 • Anderson Ch. (2011), Za darmo. Przyszłość najbardziej z radykalnych z cen, Znak, Kraków.
 • Ariely D. (2011), Potęga irracjonalności: ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wydawnictwo Dolnośląskie , Wrocław.
 • Armstrong G., Kotler Ph. (2011), Marketing. An introduction, Pearson, Harlow.
 • Baker R.J. (2006), Pricing on purpose, Wiley, New Jersey.
 • Best R.J. (2013), Market-based management, Pearson, Boston.
 • Cateora P.R., Gilly M.C., Graham J.L. (2011), International marketing, McGrwa-Hill Irwin, New York.
 • Czinkota M.R., Kotabe M. (2005), Marketing management, Atomic Dog Publishing, Cincinnati.
 • Doligalski T. (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, SGH, Warszawa.
 • East R., Wright M., Vanhuele M. (2008), Consumer behavior. Applications in marketing, SAGE, London.
 • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Ferrell O.C., Hartline M.D. (2011), Marketing strategy, South-Western Cengage Learning, Mason.
 • Garbarski L. (red.), (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
 • Hernik J. (2011), Cena z perspektywy polskich MSP sfery handlu i usług (metody i strategie), „Handel Wewnętrzny”, nr 9-10.
 • Holden R.K., Burton M.R. (2008), Pricing with confidence, Wiley, New Jersey.
 • Kamins M.A., Folkes V.S., Fedorikhin A. (2009), Promotional bundles and consumers’ price judgments: when the best things in life are not free, “Journal of Consumer Research”, No. 4, Vol. 36.
 • Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa.
 • Marshall G.W., Johnston M.W. (2010), Marketing management, McGraw – Hill Irwin, Boston.
 • Műller J. (2014), Jak wykorzystać cenę „za darmo” w budowaniu marki, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1814[dostęp: 04.07.2014].
 • Palmeira M.M., Srivastava J. (2013), Free offer ≠cheap product: A selective accessibility account on the valuation of free offers, “Journal of Consumer Research”, No. 4, Vol. 40.
 • Shampanier K., Ariely D. (2006), How small is zero price? The true value of free products, http://www.bostonfed.org/economic/wp/wp2006/wp0616.pdf [dostęp: 04.07.2014].
 • Shampanier K., Mazar N., Ariely D. (2007), Zero as a special price: the true value of free products, “Marketing Science”, No. 6, Vol. 26.
 • Sinha I. (2000), Cost transparency: the net’s real threat to price and brands, “Harvard Business Review”, No. 2, Vol. 78.
 • Smith T.J. (2012), Pricing strategy, South Western Educational Publishing, Mason.
 • Waniowski P. (2003), Strategie cenowe, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5dc50af7-0c68-438c-9c15-26d06447e086
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.