PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Ocena jakości wody i potencjału ekologicznego małych zbiorników wodnych odbudowanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of water quality and ecologic potential of small water reservoirs rebuilt in agricultural landscape of Wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_7.pdf
Twórcy
 • ul.Podolska 10, 60-615 Poznań
autor
 • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Andrzejewski, R., Weigle, A. (2003). Różnorodność biologiczna Polski. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
 • Bałazy, S., Ryszkowski, L. (1992). Strukturalne i funkcjonalne charakterystyki krajobrazu rolniczego. W: L. Ryszkowski, S. Bałazy (red.), Wybrane problemy ekologii krajobrazu. Materiały konferencyjne (s. 105-119). Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Ciecierska, H., Kolada, A., Soszka, H., Gołub, M. (2006). Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. Etap II. Tom II - Jeziora. Maszynopis. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska.
 • Czamara, W., Wiatkowski, M. (2004). Dopływ głównych substancji biogennych do zbiornika wodnego w Mściwojowie. Zesz. Nauk. AR Wroc., 502, Inż. Środ., 13, 43-50.
 • Czarnecka, H. (red.). (2005). Atlas podziału hydrograficznego Polski. Warszawa: IMGW.
 • Durkowski, T. (1997). Zasoby wodne a jakość wody w rolnictwie. Zesz. Eduk. IMUZ Falenty, 3, 17-38.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustalająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. (2000). Dz.U. UE, L, 327, 1-73.
 • Elbanowska, H., Zerbe, J., Siepak, J. (1999). Fizyczno-chemiczne badania wód. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 • Frankowski, P., Zbierska, J. (2014). Możliwości odbudowy zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol., 8, 4, #56.
 • Koc, J., Cymes, I., Skwierawski, A., Szyperek, U. (2001). Znaczenie ochrony małych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 476, 397-407.
 • Koc, J., Skwierawski, A. (2004). Uwarunkowania jakości wody małych zbiorników na obszarach wiejskich. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 499, 121-128.
 • Kowalik, P. (2003). Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej a rolnictwo. Gaz Woda Tech. Sanit., 10, 342-345.
 • Kraska, M., Kaniecki, A. (1995). Mała retencja wodna w Wielkopolsce i jej uwarunkowania przyrodnicze. W: L. Tomiałojć (red.), Ekologiczne aspekty melioracji wodnych (s. 123-139). Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 • Mioduszewski, W. (2003). Mała retencja: ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Poradnik. Falenty: Wyd. IMUZ.
 • Picińska-Fałtynowicz, J., Błachuta, J. (2010). Zasady poboru i opracowania prób fitobentosu okrzemkowego z rzek i jezior. Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód płynących Polski na podstawie badań fitobentosu. Przewodnik metodyczny. Wrocław: IMGW.
 • Podlasińska, J. (2012). Zróżnicowanie i chemizm osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym. Szczecin: Wyd. Uczel. ZUT.
 • Puchalski, W. (1996). Perspektywy rekultywacji wód: unaturalnianie struktur czy optymalizacja funkcjonalna. Przegl. Przyr., 7, 3-4, 187-189.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm. (2010). Dz.U., 39, poz. 211.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm. (2012). Dz.U., poz. 746.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (2002). Dz.U., 176, poz. 1455.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. (2008). Dz.U., 162, poz. 1008.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. (2009). Dz.U., 122, poz. 1018.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. (2011). Dz.U., 257, poz. 1545.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. (2011). Dz.U., 86, poz. 478.
 • Ryszkowski, L. (1981). Wpływ intensyfikacji rolnictwa na faunę. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 233, 3-38.
 • Ryszkowski, L., Bałazy, S., Kędziora, A. (red.). (2003). Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Poznań: Prodruk.
 • Siemińska, J., Bąk, M., Dziedzic, J., Gąbka, M., Gregorowicz, P., Mrozińska, T., ..., Witkowski, A. (2006). Czerwona lista glonów w Polsce. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.), Czerwona lista roślin i grzybów Polski (s. 35-52). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.
 • Siwek, H. (2011). Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad - woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich. Szczecin: Wyd. Uczel. ZUT.
 • Skwierawski, A., Szyperek, U. (2002). Wpływ rolnictwa na jakość wody w małych zbiornikach wodnych Pojezierza Olsztyńskiego. Fragm. Agron., 19, 2(74), 236-243.
 • Sobczyńska-Wójcik, K. (2010). Rola odtworzonych zbiorników wodnych w kształtowaniu zasobów i jakości wód powierzchniowych. W: J. Koc (red.), Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim (s. 197-222). Olsztyn: UWM.
 • Symonides, E. (2010). Znaczenie powiązań ekologicznych w krajobrazie rolniczym. Woda Środ. Obsz. Wiej., 10, 4(32), 249-263.
 • Szczykowska, J. (2009). Occurrence of elements contaminating the low-retention reservoirs on agricultural areas. Pol. J. Environ. Stud. Ser. Monogr., 3, 75-80.
 • Szmeja, J. (2007). Przewodnik do badań roślinności wodnej. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Szoszkiewicz, K., Zbierska, J., Jusik, Sz., Zgoła, T. (2010). Makrofitowa metoda oceny rzek -podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk.
 • Wysocka-Czubaszek, A., Banaszuk, P. (2003). Migracja składników azotowych i bariery biochemiczne w zalewowych dolinach rzecznych na przykładzie Doliny Górnej Narwi. Acta Agrophys., 2, 1, 349-354.
 • Zbierska, J., Murat-Błażejewska, S., Szoszkiewicz, K., Ławniczak, A. (2002). Bilans biogenów w agrosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód na przykładzie zlewni Samicy Stęszewskiej. Poznań: Wyd. AR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5dbb09bb-d221-4575-9170-ea5b59afb312
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.