PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 38 | 4 |
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo stosowania substacji dodatkowych w żywności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Safety of food additives usage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosowanie substancji dodatkowych do żywności uregulowane jest przepisami prawnymi. W związku z faktem, że coraz więcej producentów opiera produkcję na zastosowaniu tego rodzaju dodatków, konieczna jest ocena ryzyka wynikająca z pobrania tych substancji z dietą. Kraje członkowskie mają monitorować pobranie oraz stosowanie substancji dodatkowych w żywności i w zależności od wyników dostosowywać przepisy prawne z tego obszaru na poziomie Unii Europejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomimo uregulowań prawnych, konsumenci obawiają się substancji dodatkowych stosowanych w żywności. Konieczne jest zatem prowadzenie edukacji w obszarze bezpieczeństwa stosowanych substancji dodawanych do żywności, jak również zasad prawidłowego żywienia.
EN
Usage of food additives are regulated by law. Due to the fact, that more and more producers use these kind of additives, there is necessary to conduct risk assessment resulting from intake of these substances. Member States shall monitor the consumption and use of food additives and depending on the findings to update regulation in this area at the European Union level. The studies have shown that despite the regulation, consumers are afraid of additives in food. It is very important to educate consumers in the area of safety of food additives as well as the principles of proper nutrition.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
38
Numer
4
Opis fizyczny
s.295-303,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Assessment of the results of the study by McCann et al. (2007) on the effect of some colours and sodium benzoate on children’s behaviour - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC), the EFSA Journal 2008, 660, 1-54.-
 • 2. Dyrektywa 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych. Dz. Urz. WE L 237, ze zm.-
 • 3. Dyrektywa 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych. Dz. Urz. WE L 237.-
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące. Dz. Urz. WE L 61, ze zm.-
 • 5. McCann D., Barrett A., Cooper A., et al.: Food additives and hyperactive behavior in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomized, double blinded, placebo-controlled trail. Lancet 2007, 370, Issues 9598, 1560-1567.-
 • 6. Ozimek I., Gutkowska K, Żakowska-Biemans S.: Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością. Żywność. Nauka. Technologia Jakość 2004, 4, 41 Supl. 100-111.-
 • 7. Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the European Union, COM (2001), 542 final. http://eur-lex.europa.eu.-
 • 8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Dz. Urz. WE L 80.-
 • 9. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. Dz. Urz. WE L 295.-
 • 10. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych. Dz. Urz. WE L 295.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Dz. U. Nr 232, poz. 1525, z późn. zm.-
 • 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Dz. Urz. WE L 354.-
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/13/ WE, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Dz. Urz. WE L 304.-
 • 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE. Dz. Urz. WE L 354.-
 • 15. Rozumienie znakowania żywności przez konsumentów europejskich, http://www.federacja-konsumentow.org.pl.-
 • 16. Traczyk I., Szponar L., Matuska J. i wsp.: Ocena narażenia polskiej populacji na kwas benzoesowy pobrany z dietą. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. Warszawa Wydawn. SGGW, 2004, 1, 402-406.-
 • 17. Traczyk I., Walkiewicz A., Ołtarzewski M.: Oszacowanie pobrania azotynu potasu (E 249) oraz azotynu sodu (E 250), z dietą w polskiej populacji. Bromat. Chem. Toksykol., 2009, 42, 3, 593-597.-
 • 18. Świderski F., Kolanowski W.: Wprowadzenie do substancji dodatkowych. W Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Pod red. F. Świderski. Warszawa WNT, 1999, 39-45.-
 • 19. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.-
 • 20. www.efsa.europa.eu - Special Eurobarometer 238 “Risk issues”, February 2006.-
 • 21. www.efsa.europa.eu - Special Eurobarometer 354 “Food - related risk”, November 2010.-
 • 22. www.ucd.ie/facet - Flavours, additives and food contact material exposure task (FACET).
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5da341cf-e33a-4b73-8b1b-1871acaad488
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.