PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Credits and bank deposits of households in Poland vis-a-avis the European Union
RU
Kredity i bankovskie depozity domokhozjajjstv v Pol'she na fone Evropejjskogo Sojuza
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest zbadanie tendencji w zakresie korzystania gospodarstw domowych z rynku depozytowo-kredytowego w Polsce na tle zmian zachodzących w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Opracowanie ma formę artykułu badawczego. W badaniu wykorzystano prezentowane za pośrednictwem Eurostat dane dotyczące rocznych sektorowych rachunków finansowych za lata 1995-2012. W wyniku przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że występuje tendencja do wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych w relacji do PKB w krajach UE. Zauważono również, że występuje zjawisko konwergencji między krajami w zakresie kredytów i depozytów gospodarstw domowych wyrażonego w relacji do PKB, silniejsze w przypadku kredytów i słabsze w przypadku depozytów. Zmiany zachodzące w zakresie relacji kredytów i depozytów gospodarstw domowych w Polsce są podobne do tych zachodzących w pozostałych krajach, które przystąpiły do UE w 2004 roku i później.
EN
An aim of the study is to survey the tendencies as regards the use by households of the market for credits and deposits in Poland against the background of the changes occurring in other countries of the European Union. The study has the form of research article. In her research, the author used the presented via Eurostat the data concerning annual sectoral financial accounts for the years 1995-2012. In result of the carried out analyses, it was observed that there was the tendency for growth of households’ indebtedness in relation to GDP in the EU countries. It was also noticed that there took place the phenomenon of convergence between countries as regards households’ credits and deposits expressed in the relation to GDP, stronger in the case of credits and weaker in the case of deposits. The changes occurring in the field of the relation of households’ credits and deposits in Poland are similar to those taking place in other countries which accessed the EU in 2004 and later.
RU
Цель разработки – изучить тенденцию в области пользования домохозяйствами услугами депозитно-кредитного рынка в Польше на фоне изменений, происходящих в остальных странах Европейского Союза. Разработка имеет форму исследовательской статьи. В исследовании использовали представленные посредством Евростата данные, касающиеся ежегодних секторных финансовых отчетов за период 1995-2012 гг. В результате проведенных анализов заметили, что выступает тенденция к росту задолженности домохозяйств по отношению к ВВП в странах ЕС. Заметили тоже, что имеет место явление конвергенции между странами в отношении кредитов и депозитов домохозяйств, выраженное по отношению к ВВП, более сильное в случае кредитов и более слабое в случае депозитов. Изменения, происходящие в сфере соотношения кредитов и депозитов домохозяйств в Польше, похожи на те, которые происходят в остальных странах, которые вступили в ЕС в 2004 г. и позже.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.395-409,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Ancyparowicz G. (2010), Wykluczenie finansowe z rynku bankowości detalicznej, „AnnalesUniversitatisMariaeCurie_ Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H”, nr XLIV, 2.
 • Anioła P., Gołaś Z. (2011), Zróżnicowanie poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3.
 • Anioła P., Gołaś Z. (2012a), Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących zobowiązań, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Anioła P., Gołaś Z. (2012b), Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia”, nr 282.
 • Anioła P., Gołaś Z. (2013), Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 1(27).
 • Białowolski P. (2014), Zadłużenie polskich gospodarstw domowych – zagrożenie czy szansa?, Ekspertyza EAPN, http://www.eapn.org.pl/expert/ [dostęp: 16.07.2014].
 • Bywalec Cz. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grzega U. (2013), Oszczędności i zadłużenie polskich gospodarstw domowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, nr 305.
 • Hall R.E. (1978), Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence, “Journal of Political Economy”, Vol. 86, No. 6.
 • Kozak S. (2011a), Integracja europejska i kryzys finansowy a zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2001-2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr. 91.
 • Kozak S. (2011b), Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6(55).
 • Kuchciak I. (2013), Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych – przyczyna i skutek wykluczenia finansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 2-3(51-52).
 • Pońsko P. (2010),Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja do strat, „Bank i Kredyt”, nr 41(2).
 • Rytelewska G., Kłopocka A. (2010), Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt”, nr 41(1).
 • Smyczek S. (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Sobczyk M. (2007), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Starzyńska W. (2002), Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Utzig M. (2012), Zadłużenie gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, nr 245.
 • Utzig M. (2013), Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, nr 305.
 • Wałęga G. (2012), Społeczno-ekonomiczne determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, nr 245.
 • Wójcik E. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, „Bank i Kredyt”, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5da323d6-daa2-4d62-91ad-cb629038869e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.