PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 58 | 01 |
Tytuł artykułu

Nanotechnologia w przemyśle spożywczym - postęp czy podstęp? Cz.II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The nanotechnology - threat or opportunity for food industry? Part II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Nanotechnology is one of the new technology with a high number of innovation which founds applications in many fields of engineering and industry, including food production. Nanotechnology in agriculture and food processing includes is used at all stages of the food chain, therein production of pesticides and fertilizers, food quality and safety, and the use of plastics designed for contact with foods such as packaging and anti-bacterial coatings. It creates new materials with unique structure and unusual functional properties whose features may be significantly different compared to their larger counterparts. Nanomaterials are characterized by high reactivity, resulting in new biological properties and their impact on the environment, which both are hard to predict. In this part of the article the agriculture and food nanotechnology are presented, with particular emphasis on the use of metal nanoparticles. Risks associated with the use of nanomaterials and current legislation in the field of nanotechnology are also discussed.
PL
Nanotechnologia jest jedną z nowych technologii, która charakteryzuje się dużą innowacyjnością i potencjałem pozwalającym na aplikacje jej osiągnięć w wielu dziedzinach inżynierii i przemysłu, także w produkcji żywności. Wykorzystanie nanotechnologii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym obejmuje wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, m. in. wytwarzanie środków ochrony roślin i nawozów, zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz zastosowanie tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym opakowań i powłok antybakteryjnych. Nanotechnologia umożliwia wytworzenie materiałów o celowej strukturze i pożądanych cechach użytkowych, których właściwości mogą znacznie odbiegać od cech, ich odpowiedników w większych, stosowanych do tej pory, rozmiarach. Nanomateriały wyróżniają się wysoką reaktywnością, determinującą ich nowe i trudne do przewidzenia właściwości biologiczne oraz wpływ na środowisko naturalne. W drugiej części artykułu przedstawiono główne kierunki wykorzystania nanotechnologii w przemyśle spożywczym i rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nanocząstek metali. Omówiono także zagrożenia związane z użyciem nanomaterialów i aktualny stan regulacji prawnych w dziedzinie nanotechnologii.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
58
Numer
01
Opis fizyczny
s.2-4,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Llorens A., Lloret E., Picouet R, Trbojevich R„ Fernandez A.: 2012. Metallic-based micro and nanocomposites in food contact materials and active food packaging. Trends in Food Science & Technology 24,1:19-29.
 • 2. Duncan T. V.: 2011. The communication challenges presented by nanofoods. Nature Nanotechnology 6: 683-688.
 • 3. Khot L. R„ Sankaran S„ Mari Ma)a J., Ehsani R„ Schuster E. W.: 2012. Applications of nanoparticles in agricultural production and crop protection: A review. Crop Protection, 35: 64-70.
 • 4. Costa C„ Conte A., Buonocore G. G., Del Nobile M. A.: 2011. Antimicrobial silver-mont- morillonite nanoparticles to prolong the shelf life of fresh fruit salad. Int J Food Microbiol. 2011 Aug 15; 148(3): 164-7.
 • 5. Sekhon B. S.: 2010. Food nanotechnology - an overview. Nanotechnology, Science and Applications 3:1-15.
 • 6. Fabrega J., Luoma S. N„ Tyler C. R., Galloway T. S., Lead J. R.: 2011. Silver nanoparticles: behaviour and effects in the aquatic environment. Environment International 37(2): 517-531.
 • 7. Fondevila M., Herrer R., Casallas M. C., Abecia L., Ducha J. J.: 2009. Silver nanoparticles as a potential antimicrobial additive for weaned pigs. Animal Feed Science and Technology 150 (3-4): 259-269.
 • 8. Emamifar A., Kadivar M., Shahedi M. and Solimanian-Zad S.: 2011. Effect of nanocom- posite packaging containing Ag and ZnO on inactivation of Lactobacillus plantarum in orange juice. Food Control 22, 408-413.
 • 9. Fernández A., Soriano E., López-Carballo G., Picouet R, Lloret E., Gavara R., Hernández- Muñoz R: 2009. Preservation of aseptic conditions in absorbent pads by using silver nanotechnology. Food Research International 42 (8): 1105-1112.
 • 10. Ju-Nam, Y, Lead J. R.: 2008. Manufactured nanoparticles: An overview of their chemistry, interactions and potential environmental implications. Science of The Total Environment 400 (1-3): 396-414.
 • 11. Ema M., Kobayashi N., Naya M„ Hanai S., Nakanishi J.: 2010. Reproductive and developmental toxicity studies of manufactured nanomaterials. Reproductive Toxicology 30 (3): 343-52.
 • 12. Liga M. V., Bryant E. L., Colvin V. L., Li Q.: 2011 .Virus inactivation by silver doped titanium dioxide nanoparticles for drinking water treatment. Water Research 45: 535-544.
 • 13. Chawengkijwanich C., Hayata Y.: 2008. Development of Ti02 powder-coated food packaging film and its ability to inactivate Escherichia coli in vitro and in actual tests. International Journal of Food Microbiology123 (3): 288-292.
 • 14. Emamifar A., Kadivar M., Shahedi M. Solimanian-Zad S.: 2012. Effect of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on reducing pasteurization temperature of orange juice. Journal of Food Processing and Preservation 36:104-112.
 • 15. Li X., Li W„ Xing Y„ Jiang Y„ Ding Y., Zhang R: 2011. Effects ofNano-ZnO Power-Coated PVC Film on the Physiological Properties and Microbiological Changes of Fresh-Cut "Fuji" Apple. Advanced Materials Research 152-153: 450-453.
 • 16. Savolainen K., Pylkkanen L., Norppa H., Falck G„ Lindberg H„ Tuomi T., VlppolaM., Alenius H., Hameri K., Koivisto J., Brouwer D., Mark D., Bard D„ Berges M., Jankowska E„ Posniak M., Farmer R, Singh R., Krombach F., Blhari R, Kasper G., Seipenbusch M.: 2010. Nanotechnologies, engineered nanomaterials and occupational health and safety - A review. Safety Science 48 (8): 957-963.
 • 17. Kruszewski M., Brzoska K., Brunborg G., Asare N., Dobrzyńska M., Dusinská M., Fjellsbe L. M., Georgantzopoulou A., Gromadzka-Ostrowska J., Gutleb A. C., Lankoff A., Magdolenová Z., Pran E. R„ Rinna A., Instanes C., Sandberg W., Schwarze R, Stępkowski T„ Wojewódzka M., Refsnes M.: 2011. Toxicity of Silver Nanomaterials in Higher Eukaryotes, in: Fishbein J.C.(Eds), Advances in Molecular Toxicology. Elsevier, Amsterdam, Vol. 5: 179-218.
 • 18. Gromadzka-Ostrowska J., Dziendzikowska K„ Lankoff A., Dobrzyńska M., Instanes C., Brunborg G., Gajowik A., Radzikowska J., Wojewódzka M., Kruszewski M.: 2012. Silver nanoparticles effects on epididymal sperm in rats. Toxicology Letters 214 (3): 251-258.
 • 19. Dziendzikowska K., Gromadzka-Ostrowska J., Lankoff A., Oczkowski M., Krawczyńska A., Chwastowska J., Sadowska-Bratek M„ Chajduk E., Wojewódzka M., Dusinská M., Kruszewski M.: Time-dependent biodistribution and excretion of silver nanoparticles in male Wistar rats. Journal of Applied Toxicology 32 (11): 920-928.
 • 20. Zalecenie Komisji z 18 października 2011 r. dotyczące definicji nanomaterlału (2011/696/ UE).
 • 21. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzU L 396 z 30.12.2006, s. 1).
 • 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 • 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
 • 24. Rozporządzenie Komisji nr 450/2009. Z 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • 25. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z 7 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD).
 • 26. Annual report of the EFSA Scientific Network of Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed for 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5d22b5b8-16a4-4ba5-b53d-8e125da97e6c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.