PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Strategiczne wytyczne wspólnotowe jako prawny instrument kształtowania krajowych planów strategicznych i programów wspierania obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Community strategic guidelines as a legal instrument to develop national strategic plans and programs to support rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia cele i zakres rozporządzenia umożliwiającego wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2007- 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cele określone są na podstawie analizy obszernych motywów wstępnych aktu oraz jego części normatywnej. Cele normatywne wskazują priorytety tematyczne rozporządzenia i są nimi: - poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, - poprawa jakości środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami, - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej. W artykule szczególna uwaga poświęcona jest strukturze i charakterowi prawnemu wprowadzonym przez rozporządzenie strategicznym wytycznym wspólnotowym, mającym pomóc w określeniu obszarów na których wykorzystanie wsparcia UE stworzy największą wartość dodaną oraz w przełożeniu priorytetów gospodarczych, społecznych i środowiskowych na politykę rozwoju obszarów wiejskich i zapewnieniu spójności tej polityki z innymi politykami Wspólnoty, jak również we wdrożeniu nowej polityki rolnej. Wytyczne określają wiążące priorytety służące do konstruowania krajowych planów strategicznych oraz krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich. Zawierają przyporządkowane poszczególnym priorytetom kluczowe, opisane w punktach niewiążące działania, mające znaczenie „ilustracyjne". Uwagi końcowe artykułu, to próba oceny przydatności wytycznych do realizacji wsparcia obszarów wiejskich.
EN
The article presents the objectives and scope of the directive enabling support for rural development in the programming period of 2007-2013 by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The objectives were set based on an analysis of the extensive initial motives of the act, as well as its normative part. The normative objectives indicate the thematic priorities of the Regulation such as: - improving the competitiveness of agriculture and forestry by supporting restructuring, development and innovation, - improving the environment and the countryside by supporting land management, - Improving the quality of life in rural areas and encouraging the diversification of economic activity. The article pays special attention to the structure and the legal nature of the Community Strategic Guidelines meant to assist in identifying the areas where the use of EU support will provide the greatest added value, in translating economic, social and environmental priorities into the policy of development of rural areas, as well as in ensuring the cohesion of this policy with other policies and implementing the new agricultural policy. The guidelines specify the priorities for construction state strategic plans and rural development programmes. They include key non-binding activities, described one by one and assigned to each guideline for illustrative purposes. They are meant to help in identifying the areas where using EU support would create the largest added value. The closing remarks of the article include a preliminary assessment of the suitability of the guidelines for the construction of national planning acts.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.175-186,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul.Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
Bibliografia
 • S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej,w, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red.J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza Sp. z o.o., Warszawa2006,s.200 i 204.
 • K-D. Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, Unia Europejska, Luksemburg 2011,s.89.
 • Akty instytucji wspólnotowych w układzie zgodnym z występowaniem w artykule Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowaniawspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209, z 11.8.2005,s.1.).
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(KOM(2004)490 z 14.7.2004).
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich (P6_TA(2005)215 z 7.6.2005).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW) (Dz.Urz. L 227 z 21.10.2005,s.1).
 • Propozycja. Decyzja Rady w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (Okres programowania 2007- 2013)(KOM(2005)304 z 5.7.2005).
 • Decyzja Rady 2006/144/WE z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2007-2013 (Dz.Urz. L 55 z 25.02.2006,s.20).
 • Decyzja Komisji 2008/397/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (Dz.Urz. L 139 z 29.5.2008,s.40).
 • Decyzja Komisji 2009/86/WE z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanychprzez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (Dz.Urz. L 33 z 3.2.2009, str.35).
 • Decyzja Komisji 2009/373/WE z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez EuropejskiFundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy2008 (Dz.Urz. L 116 z 9.5.2009, str. 21—48).
 • Komunikat Komisji. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (KOM(2011)244 z 3.5.2011).
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (OJ L 327z 22.12.2000,s.1).
 • Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawiezmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (OJ L 130z 15.05.2002,s.1).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. L 30 z 31.01.2009,s.100).
 • Komunikat Komisji: Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR (KOM(2007)722 z 20.11.2007).
 • Decyzja Rady 2009/61/WE z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz. L 30 z 31.1.2009,s.112).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5a89ae41-19ff-4d55-9de8-080bc7d1b196
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.