PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 68 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ preparatu bakteryjno-enzymatycznego LACTACEL-W na procesy zakiszania i fermentacji metanowej wysłodków buraczanych

Warianty tytułu
EN
Influence of the enzymatic-bacterial LACTACEL-W preparation on the ensilage processes and methane fermentation of the sugar beet pulps
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu preparatu bakteryjno-enzymatycznego LACTACEL-W na proces zakiszania wysłodków buraczanych oraz na przebieg fermentacji metanowej tak zakiszonego substratu. Założonym efektem pracy było opracowanie wytycznych do zaprojektowania pilotażowej biogazowni, gwarantującej wytwarzanie wysokoenergetycznego biogazu o zawartości ponad 50% metanu i redukcję zawartości substancji organicznych w wysłodkach do poziomu poniżej 40% suchej masy. Przeprowadzono badania porównawcze efektywności zakiszania wysłodków w sposób tradycyjny bez dodatku preparatu i zakiszania z dodatkiem preparatu bakteryjno-enzymatycznego LACTACEL-W. Wykonano w skali mikrotechnicznej badania porównawcze procesu ciągłej fermentacji metanowej wysłodków zakiszonych w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem preparatu LACTACEL-W. Określono podstawowe parametry i efekty fermentacji metanowej wysłodków, w tym wydajność i jakość biogazu uzyskiwanego w tym procesie. Stwierdzono korzystny wpływ preparatu LACTACEL-W zarówno na proces zakiszania wysłodków, jak i na efekty fermentacji metanowej.
EN
The aim of this work was to determine the influence of the LACTACEL enzymatic-bacterial preparation upon the process of sugar beet pulps ensilage and upon the course of the concomitant methane fermentation process. The intended effect of this work was to determine the guidelines for the planned pilot biogas plant, which could guarantee production of the high energy biogas with the methane content of 50% and the reduction of the organic substances components in sugar beet pulp below the 40% of the dry mass. Comparative researches of the ensilage effectiveness were performed in a traditional manner –ensilage without the tested preparation and with the enzymatic-bacterial preparation LACTACEL-W. Comparative studies at the microtechnical level of the continuous methane fermentation of the sugar beet pulps were performed in a traditional manner and with the use of LACTACEL-W preparation. Basic parameters and methane fermentation effects, including yield and quality of the gas obtained through this process were determined.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
68
Numer
2
Opis fizyczny
s.46-69,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Analityki Cukrowniczej i Technologii Cukru, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, Oddział Cukrownictwa, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Analityki Cukrowniczej i Technologii Cukru, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, Oddział Cukrownictwa, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Analityki Cukrowniczej i Technologii Cukru, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, Oddział Cukrownictwa, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Analityki Cukrowniczej i Technologii Cukru, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, Oddział Cukrownictwa, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
Bibliografia
 • 1. Białowiec A., Biernat K., Wojnowska-Baryła I. (2008). Produkcja biogazu z frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Gaz, Woda, Technika Sanitarna, 7–8, 50-54
 • 2. BN-59/0541-03/05: Oznaczanie siarkowodoru w biogazie. Metoda jodometryczna
 • 3. BN-74/9162-01: Metody oceny jakości i wartości pokarmowej kiszonek
 • 4. Brzeziński A. (2011). Małe biogazownie rolnicze –czy to się opłaca? Polska Wieś, 5, 6
 • 5. Chweduk D. (1999). Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kraju. Aura, 7-8, 4-7
 • 6. Denisiuk W. (2005). Energetyczne wykorzystanie biomasy w Austrii. Aura, 3, 14-16
 • 7. Felde A. (2008). Potenziale der Züchtung von Rüben (Zucker-und Futterrüben) für die Erzeugung von Bioenergie.Międzynarodowa Konferencja –Aktualne problemy w przemyśle cukrowniczym i sposoby ich rozwiązywania, Leszno, 2008
 • 8. Gancarz Z. (2007). Alternatywne metody zagospodarowania wysłodków. Burak Cukrowy –Gazeta dla plantatorów, 4, 37-38
 • 9. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Jabłoński W., Koziorowski B., Zerbe J. (1999). Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa: Arkady
 • 10. Jabłoński W., Wnuk J. (2009).Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, aspekty ekonomiczno-techniczne. Sosnowiec: Oficyna wydawnicza Humanista
 • 11. Janczur K. (2009). Biogazownia rolnicza –inwestycja chroniąca klimat. Czysta Energia, 1, 25-27
 • 12. Kasprzak A., Krzysiak L. (2007). Biomasa jako cenny surowiec do produkcji biogazu. Laboratorium. Prz.Ogólnopolski, 9, 60-62
 • 13. Kowalska M. (2006). Zagadnienia mikrobiologiczne procesu produkcji cukru z buraka cukrowego. Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”
 • 14. Kowalska M., Mossakowska K., Gozdek K. (1999). Zakiszanie wysłodków o zawartości suchej substancji powyżej 18%. Warszawa: IPC
 • 15. Ledakowicz S., Krzystek L.(2005). Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia, 10, 1-8
 • 16. Lewandowski W. (2006). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT
 • 17. Magrel L. (2004). Prognozowanie procesu fermentacji metanowej mieszaniny osadów ściekowych oraz gnojowicy. Białystok: WPB
 • 18. Mikuła J. (2008). Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007–2013. Ogólnopolska Konferencja –Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne. Warszawa, maj 2008
 • 19. Myszograj S. (2005). Metan –gaz cieplarniany i źródło energii, Ekotechnika, 3, 53-55
 • 20. Oniszk-Popławska A., Zowsik M.,Wiśniewski G. (2003). Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Gdańsk –Warszawa:EC BREC
 • 21. Piątek R. (2005). Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu –przykłady nowoczesnych technologii. Konferencja Naukowo-Techniczna. Katowice,2005
 • 22. PN-C-04541:1978.Woda i ścieki. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. Metoda wagowa
 • 23. PN-C-04753:2002. Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
 • 24. PN-70/OC –84901. Pobieranie próbek produktów gazowych
 • 25. PN-EN 25663:2001. Jakość wody. Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem
 • 26. PN-ISO 5664:2002. Oznaczanie azotu amonowego. Metoda destylacyjna z miareczkowaniem
 • 27. PN–ISO 6060: 2006. Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu. Metoda dwuchromianowa, miareczkowa
 • 28. Podkówka W. (1974). Nowoczesne metody kiszenia pasz. Warszawa: PWRiL
 • 29. Połeć B., Gozdek K., Baryga A., Szymański T. (2009). Możliwość wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej wysłodków buraczanych. Cz. 1. Fermentacja statyczna wysłodków buraczanych. Gazeta Cukrownicza, 11-12, 278-283, 289, 293, 305
 • 30. Połeć B., Baryga A., Szymański T., Wołyńska W., Toboła A. (2010). Możliwość wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej wysłodków buraczanych. Cz.II.Fermentacja półciągła wysłodków buraczanych. Gazeta Cukrownicza, 5, 120-125
 • 31. Połeć B., Baryga A., Szymański T., Wołyńska W., Toboła A. (2011). Możliwość wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej wysłodków buraczanych. Cz.III. Fermentacja ciągła wysłodków buraczanych. Gazeta Cukrownicza, 4, 107-112
 • 32. Procedura badawcza własna PB-PWGiOŚ-01:2011. Obliczanie azotu ogólnego w ściekach. Metoda obliczeniowa
 • 33. Procedura badawcza własna PB-PWGiOŚ-02:2011. Oznaczanie pH w wodzie i ściekach. Metoda potencjometryczna z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej
 • 34. Procedura badawcza własna PB-PGWiOŚ-03:2011. Oznaczanie fosforu ogólnego w ściekach. Metoda molibdenowanadowa z wcześniejszą mineralizacją próby nadsiarczanem w środowisku kwaśnym
 • 35. Procedura badawcza własna PB-PGWiOŚ-04: 2011. Oznaczanie azotu azotanowego w wodzie i ściekach. Metoda redukcji kadmem
 • 36. Procedura badawcza własna PB-PGWiOŚ-05: 2011. Oznaczanie azotu azotynowego w wodzie i ściekach. Metoda dwuazowania
 • 37. Sadecka Z. (2009). Energia z osadów do technicznego wykorzystania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7–8,14-18
 • 38. Sadecka Z.,Myszograj S. (2008). Wykorzystanie biogazu w oczyszczalniach ścieków. Ekotechnika, 1, 21-25
 • 39. Steepa M.(1992). Biogazownie rolnicze. Warszawa: IBMER
 • 40. Skorek J., Kalina J. (2005). Gazowe układy kogeneracyjne. Warszawa: WNT
 • 41. Sygit M. (2005). Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach –aspekty ekonomiczne. Wrocław: DCZT Politechnika Wrocławska
 • 42. Witek M. (2008). Małoskalowa energetyka biogazowa –perspektywy rozwoju wwarunkach polskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, 5-9
 • 43. Zielińska K., Miecznikowski A. (1996). Lactacel –biopreparat przeznaczony do kiszenia i podniesienia strawności wysłodków buraczanych. Gazeta Cukrownicza, 11, 209-210
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-59c9ddb5-2c47-4be9-b201-0a49333a6153
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.