PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 44 | 2 |
Tytuł artykułu

Fractional composition of humus compounds in the ectohumus of soils in the Galio Sylvatici-Carpinetum and Alno-Ulmion forests

Warianty tytułu
PL
Skład frakcyjny związków humusowych gleb lasów grądowych (Galio Sylvatici-Carpinetum) i łęgowych (Alno-Ulmion)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to analyze the fractional composition of humic compounds in ectohumus O and humus A soil horizons in two forest associations: Galio Sylvatici-Carpinetum and Alno-Ulmionin relation to chosen physical-chemical properties of soils.The following analyses were performed on collected soils samples: texture, pH in 1mol KCl dm⁻³, exchangeable acidity, organic C, N total, the contents of exchangeable cations of alkaline character (Ca⁺², Mg⁺², K⁺, Na⁺) and fractional composition of humic compounds using the Tiurin method. River alluvial brown soils were investigated. The soils were characterised by an acidic reaction and a typical distribution of organic matter with maximum content in the accumulative horizon. Fraction Ia (fulvic fraction, consisting of low compound fulvic acids, extracted with 0.05 mol dm⁻¹ H₂SO₄) accounts for a rather insignificant part (1.14-7.11% C total) of humic compounds. Humus is dominated by fraction I (humic compounds bound with calcium and mobile forms of R₂O₃, extracted with 0.1 mol dm⁻¹ NaOH). This fraction is significantly different and in the range from 9.14 to 49.68% C total; in turn the CHA/CFAratio has a value between 0.69-2.59. Fraction II (humic compounds bound with the stable silicate forms of R₂O₃) is placed in the range 1.30-6.09% C total. Non hydrolyzing C constitutes 46.55-88.18% of C total.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie składu frakcyjnego związków humusowych gleb lasów grądowych i łęgowych na tle wybranych właściwości fizyko-chemicznych. Analizowane gleby to mady brunatne średnie, ciężkie i bardzo ciężkie o kwaśnym odczynie i korzystnych właściwościach sorpcyjnych. W składzie frakcyjnym związków próchnicznych niewielki udział stanowiła frakcja Ia. Jej zawartość wahała się w zakresie 1,14-7,11% Corg. Wśród związków próchnicznych dominującą grupę stanowiła frakcja I (substancje humusowe związane z wapniem i niekrzemianowymi formami R₂O₃), której udział mieścił się w zakresie 9,14 do 49,68 % Corg. W obrębie frakcji I kwasy huminowe dominowały nad kwasami fulwowymi, a stosunek Ckh/Ckf przyjmował wartości 0.69-2.59. Frakcja II kształtowała się w granicach 1.30-6.09% Corg, natomiast udział węgla niehydrolizującego mieścił się w przedziale 46.55-88.18% Corg.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
44
Numer
2
Opis fizyczny
p.117-132,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Soil Science and Environmental Protection, Wroclaw University of Environment and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Environmental Protection, Wroclaw University of Environment and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Environmental Protection, Wroclaw University of Environment and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • [1] B e d n a r e k R., D z i a d o w i e c H., P o k o j s k a U., P r u s i n k i e w i c z Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa, 2004.
 • [2] B o r o w i e c S.: Roczn. Glebozn., 37(2-3), 91, 1986a.
 • [3] B o r o w i e c S.: Roczn. Glebozn., 37(2-3), 101, 1986b.
 • [4] C i a r k o w s k a K., N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 60, 113, 1998.
 • [5] C z u b a s z e k R., B a n a s z u k H.: Roczn. Glebozn., 55(1), 87, 2004.
 • [6] D r o z d J.: Roczn. Glebozn., 24(1), 3, 1973.
 • [7] D r o z d J., K o w a l i ń s k i S., L i c z n a r M., L i c z n a r S.: Roczn. Glebozn., 38(3), 121, 1987.
 • [8] Dr o z d J., Li c z n a r S. E., Li c z n a r M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 149, 1993.
 • [9] Dr o z d J., J e z i e r s k i J., Li c z n a r M., Li c z n a r S.: Humic Subst. Environ., 2, 11, 2000.
 • [10] D z i a d o w i e c H.: Humic Subst. Environ., 1, 93, 1997.
 • [11] Ga c k a -Gr z e s i k i ewi c z E., Ci c h o c k i Z.: Program ochrony dolin rzecznych w Polsce. Wyd. IOŚ, Warszawa, 2001.
 • [12] G o n e t S., D ę b s k a B.: Post. Nauk. Roln., 411, 241, 1993.
 • [13] G w o r e k B., B r o g o w s k i Z., D e g ó r s k i M., Wa w r z o n i a k J.: Roczn. Glebozn., 51(1/2), 87, 2000.
 • [14] Ho r s k a - S c hwa r z S.: Struktura i funkcjonowanie geokompleksów w dolinie Odry między Oławą a Wrocławiem. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2, 2007.
 • [15] K a w a ł k o D.: Zesz. Nauk. UP Wrocław, Roln., LXXXIX, 546, 109, 2006.
 • [16] K a w a ł k o D., K a s z u b k i e w i c z J.: Roczn. Glebozn., 59(3/4), 115, 2008.
 • [17] Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski: Centrum Informacji Lasów Państwowych, 2000.
 • [18] Ko n d r a t owi c z -Ma c i e j ews k a K., Go n e t S.: Humic Subst. Environ., 1, 135, 1997.
 • [19] K o n o n o w a M.: Substancje organiczne gleb. PWRiL, Warszawa, 1968.
 • [20] Ma z u r e k R., Ni emy s k a -Łu k a s z u k J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 493, 659, 2003.
 • [21] P o k o j s k a U.: Roczn. Glebozn., 37(2-3), 249, 1986.
 • [22] R o y - R o j e w s k i S., B a n a s z u k H.: Roczn. Glebozn., 55(4), 115, 2004.
 • [23] R o j - R o j e w s k i S., H r y n i e w i c k a I.: Roczn. Glebozn., 60(4), 85, 2009.
 • [24] T u r s k i R.: Roczn. Glebozn., 37(2-3), 75, 1986a.
 • [25] T u r s k i R.: Roczn. Glebozn., 37(2-3), 107, 1986b.
 • [26] T u r s k i R.: Roczn. Nauk Roln., Seria-Monografie, 212, 69, 1988.
 • [27] W a l e n d z i a k R. J.: Prace IBL, B, 21(1), 37, 1994.
 • [28] Żb i k o w s k i A., Ż e l a z o J.: Gospodarka Wodna, 1, 11, 1996.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-58bb48f9-f981-499b-b36a-51e7305e8eb2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.