PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/IV |
Tytuł artykułu

Degradacja oleju silnikowego na kompostach z odpadów i sorbentach komercyjnych w warunkach eksperymentalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Degradation of motor oli on municipal solid waste composts and commercial sorbents in laboratory experiment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zużyte sorbenty organiczne i mineralne stanowią odpad niebezpieczny, a w związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać przekształcone termicznie, lub zdeponowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie materiałów sorpcyjnych, które mogłyby być używane kilkukrotnie bez konieczności kosztownego i kłopotliwego unieszkodliwiania. Takie wymagania mogą spełniać komposty z odpadów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań tempa rozkładu oleju silnikowego na kompostach z odpadów z mikroflorą wstępnie zaadaptowaną do rozkładu substancji ropopochodnych. Do badań porównawczych zastosowano sorbenty stosowane komercyjnie. W trakcie eksperymentu badano zmiany ogólnej ilości syntetycznego oleju silnikowego oraz pojedynczych n-alkanów o długości łańcucha węglowego C22-C40. Zaobserwowano, że wraz z upływem czasu rozkład oleju intensywniej zachodził na kompostach z odpadów, w porównaniu do sorbentów komercyjnych. Mikroflora wykorzystująca węglowodory łańcuchowe jako źródło węgla zapewniła szybką (zanotowaną już po pierwszym miesiącu eksperymentu) redukcję węglowodorów w próbkach, tym samym pojawiła się możliwość powtórnego wykorzystanie kompostu jako sorbentu. Zaobserwowany szybki proces degradacji wskazuje na kierunek odzysku kompostu z odpadów, użytego wcześniej jako sorbentu do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (oleju silnikowego). Niewątpliwie jest to sposób tańszy od termicznego unieszkodliwiania, czy składowania.
EN
Most of used mineral and organic sorbents are hazardous waste and, therefore, in accordance with actual law regulations must be converted thermally or deposited in the special landfill for hazardous waste. The optimal solution would be sorption materials that could be used repeatedly, without the need for costly and cumbersome lanfilling. Sorbents, which due to their properties could be used repeatedly, are MSW composts generated from mixed or only organic municipal waste. In this study we have investigated the rate of degradation of motor oil on MSW waste composts with microflora pre-adapted for use of oil products as source of carbon. Comparison of degradation efficiency, was calculated in comparison to the commercial sorbents. During the experiment the total amount of synthetic motor oil and individual n-alkanes with carbon chain length from C22 to C40. During the experiment, there were observed more intensive oil degradation processes on waste composts in comparison to commercial sorbents. Microflora which use n-alkanes as a carbon source, ensured quick (noted after the first month of the experiment), reduction of the amount of hydrocarbons contamination in the samples, and thus the possibility of re-use of compost as a sorbent. The observed rapid degradation process, indicates the direction of the recovery of compost waste, used previously as a sorbent for the removal of petroleum contaminants (motor oil). Undoubtedly, this is a cheaper way than the thermal incineration or storage.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.49-57,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ul.Oleska 22, 45-052 Opole
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk, ul.M.Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
autor
 • Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ul.Oleska 22, 45-052 Opole
Bibliografia
 • Beran E.: Experience with evaluating biodegradability of lubricating base oils. Tribology International 41 1212– 1218 (2008).
 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Nabzdyjak T.: Występowanie węglowodorów alifatycznych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodach podziemnych na terenie magazynu paliw bazy lotniczej, Ecological Chemistry and Engineering, 13 S4, 531-538 (2006).
 • Day M.J., Reinke R.F., Thomson J.A.M.: Fate and Transport of Fuel Components Below Slightly Leaking Underground Storage Tanks, Environmental Forensics, 2, 21-28 (2001).
 • Dzirba J.: Biodegradacja związków aromatycznych przez immobilizowane bakterie. (w) Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 124-135 (2010).
 • Dz.U. 2011 Nr 230 poz. 1373 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Gawdzik B, Gawdzik J.: Impact of pollution with derivatives of the natural environment and methods of their removal. Ecological Chemistry and Engineering S, 18, 3 345-357 (2011).
 • Hupka J., Dang-Vu T., Wersocki S.: Badania osadu czynnego jako sorbentu oleju. Inżynieria Ekologiczna, 9, 145-153 (2004).
 • Kaczyńska A.K., Kiepurski J.: Rekultywacja terenów wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Inżynieria Ekologiczna, 19, 89-95 (2007).
 • Kaszycki P., Krawczyk A., Kołoczek H.: Stan i perspektywy biodegradacji ropopochodnych zanieczyszczeń w glebach południowej części Polski, Inżynieria Ekologiczna, 7, 15-22 (2002).
 • Kołwzan B.: Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi, Inżynieria Ekologiczna, 7, 36-44 (2002).
 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M. Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry. Archives of Environmental Protection, 37, (4), 3-14 (2011).
 • Lee M., Kang H., Do W.: Application of nonionic surfactant-enhanced in situ flushing to a diesel contaminated site, Water Research, 39, 139–146 (2005).
 • Małachowska-Jutsz A., Miksch K.: Influence of used oil on some plant species, Archives of Environmental Protection, 30, (2) 95-105 (2004).
 • Małachowska-Jutsz A., Rudek J., Janosz W.: The effect of Ribwort (Platango lanceolata) and its myrorrhizas on the growth of microflora in soil contaminated with used engine oil, Archives of Environmental Protection, 37, (1), 99-114 (2011).
 • Piekarska K. Wykorzystanie immobilizowanych mikroorganizmów do biodegradacji składników oleju napędowego. II Kongres Inżynierii Środowiska, monografia, 1, 891-899 (2005).
 • Przybulewska K., Wieczorek A.: Biodegradation of metyl izobutyl ketone (MIBK) by Fusarium solani, Archives of Environmental Protection 35, (3), 3-10 (2009).
 • Siuta J. Ekologiczne, technologiczne i prawne aspekty rekultywacji gruntów zanieczyszczonych produktami ropy naftowej. Inżynieria Ekologiczna, 8, 7-26 (2003).
 • Steliga T. Optimization research on biodegradation of hydrocarbons pollutions in weathering soil samples from manufactured gas plant (MGP). Archives of Environmental Protection, 34, 1 51-70 (2008)
 • van Stempvoort D., Biggar K.: Potential for bioremediation of petroleum hydrocarbons in groundwater under cold climate conditions: A review, Cold Regions Science and Technology, 53, 16–41 (2008).
 • Szewczyk R., Długoński J. Pentachlorophenol and spent engine oil degradation by Mucor ramosissimus. International Biodeterioration & Biodegradation, 63 123–129 (2009)
 • Zabłocka-Godlewska E., Przystaś W.: The effects of Papilionaceous plants and biopreparation on petroleum hydrocarbons degradation In aged-polluted soil, Archives of Environmental Protection, 32, (4) 53-66 (2006).
 • Zdenkowski J., Rybka A.: Pilotażowa instalacja in situ oczyszczania środowiska gruntowowodnego na terenie bazy ZGPN-CPN w Kielcach-Białogonie metodą DDC System Hydrocarbons remediates in groundwater and soil by injecting oxygen to wells to promote natural aerobic activity, [in] Kompleksowa ocena oddziaływania lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny na środowisko, Wrocław (1999).
 • Żak M., Konieczyński J.: Comparison of benzene and its alkylated derivates profiles in car’s fuels, engine exhaust gases and in air in the vicinity of communication arteries, Archives of Environmental Protection, 34, (2), 3-12 (2008).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5565025c-c036-4cab-b9c1-2659e97196a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.