PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 07 | 4 |
Tytuł artykułu

The diversity of farm production as the basis for the development of bio-economy in the Malopolskie province

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Różnorodność produkcyjna gospodarstw rolnych podstawą rozwoju biogospodarki województwa Małopolskiego
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Changes taking place in the environment in which we live raise questions about the acceptable limits of economic and social development of the country, and specific controversy arises over ecological limits of development. The concept of bioeconomy may be treated as a response to emerging concerns. It is increasingly emphasized by European politicians and identified as the driving force of the development of various areas of the European Union. Bio-economy is defined for the needs of the European Union as the sustainable production of renewable biological resources (plants, animals, microorganisms), as well as their rational use in the production of food, feeds, industrial products and bio-energy. The aim of this paper is to present and evaluate the diversity of farm production in the region of Malopolska in the context of the development of bio-economy. The source data come from the National Agricultural Census for the years 2002 and 2010 and the General Statistical Office. The study used such research methods as horizontal and vertical analysis, cause and effect analysis, and tabular and descriptive analysis. The diversity of production structures in rural areas of the Malopolskie predisposes this area to give full effect to the principles of bio-economy within it. Despite many difficulties faced by the Malopolskie province agricultural producers, the potential of this area provides opportunities for development in many areas, directly or indirectly related to agriculture. Bioeconomy can be a solution to the low profitability of agricultural production, where this production (even from the smaller-sized households) will have an alternative, more profitable directions of use (eg. Energy production). Bio-economy, through focusing attention on the resources may in a particular way support and protect valuable natural areas, which are in large quantities located in the province. In the end, supporting food production will result in the maintenance of biodiversity in the world of plants and animals, and this is managed particularly well by small farms of the Małopolskie province, which avoid monocultures and excessive use of chemicals in agriculture. An indirect effect of the implementation of the concept of the bio-economy is the ability to create new workplaces for people who, moving away from agriculture, can find employment in rural areas outside the farms.
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu, w którym żyjemy wywołują pytania o akceptowalne granice rozwoju gospodarczo-społecznego kraju, a specyficzne kontrowersje wzbudzają ekologiczne granice rozwoju. Jako odpowiedź na pojawiające się wątpliwości potraktować można koncepcję biogospodarki. Jest ona coraz mocniej akcentowana przez polityków europejskich, wskazywana jako siła napędowa rozwoju różnorodnych obszarów Unii Europejskiej. Biogospodarka dla potrzeb Unii Europejskiej określana jest jako zrównoważona produkcja odnawialnych zasobów biologicznych (roślin, zwierząt, mikroorganizmów), jak również ich racjonalne wykorzystanie w procesie produkcji żywności, pasz i towarów przemysłowych oraz bioenergii. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena różnorodności produkcyjnej gospodarstw rolnych województwa małopolskiego w kontekście rozwoju biogospodarki. Dane źródłowe pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 i 2010 oraz z GUS. W opracowaniu wykorzystano takie metody badawcze jak: analiza pozioma i pionowa, analiza przyczynowo-skutkowa oraz analiza tabelaryczna i opisowa. Różnorodność struktur produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego predestynuje ten teren do uskuteczniania na nim zasad biogospodarki. Pomimo wielu utrudnień, z którymi spotykają się producenci rolni województwa małopolskiego, potencjał tkwiący w jego obszarach daje możliwości rozwoju w wielu dziedzinach, bezpośrednio lub pośrednio związanych z rolnictwem. Biogospodarka może być rozwiązaniem wobec niskiej dochodowości produkcji rolniczej, w sytuacji, gdy produkcja ta (nawet z mniejszych obszarowo gospodarstw) będzie miała alternatywne, bardziej dochodowe kierunki wykorzystania (np. produkcja energii). Biogospodarka skupiająca uwagę na zasobach w sposób szczególny wspomagać i chronić może tereny cenne przyrodniczo, które w znacznej ilości są zlokalizowane na terenie województwa. W końcu wspieranie produkcji żywności skutkować będzie utrzymaniem różnorodności biologicznej świata roślin i zwierząt, a to w sposób szczególny udaje się w drobnych gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego stroniących od monokultur i stosowania nadmiernej chemizacji rolnictwa. Skutkiem pośrednim realizacji koncepcji biogospodarki jest możliwość stworzenia nowych miejsc pracy dla osób, które odchodząc z rolnictwa mogą znaleźć zatrudnienie na obszarach wiejskich, poza gospodarstwem rolnym.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
4
Opis fizyczny
p.33-42,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
Bibliografia
 • 1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2013 roku, dostęp: www.mg.gov.pl.
 • 2. Babiak J. (2011), Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowe świata. W: M. Podstawka (red.), Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 5(54), SGGW, Warszawa, s. 5-16.
 • 3. Chabuz W., Teter W., Stanek P., Litwińczuk Z. (2013), Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych. W: Z. Litwińczuk (red.), Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9 (2013), nr 1, Warszawa, s. 19-28.
 • 4. Chyłek E. K. (2013), Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki. W: A.P. Wiatrak (red.), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4/2013, Poznań, s. 19-36.
 • 5. Dobosz B., Jaskólecki H. (2007), Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego. W: M. Czapka (red.), Problemy ekologii, r. 11, nr 4, Katowice, s. 187-190.
 • 6. Domagalska-Grędys M. (2008), Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców. W: H. Manteuffel (red.), Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19)/2008, Warszawa, s. 135-144.
 • 7. Gołaszewski J. (2013), Odnawialne źródła energii w biogospodarce. Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku, Płońsk, s. 51-54.
 • 8. Kocot E. (2011), Przemiany demograficzne – świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia. W: W. C. Włodarczyk (red.), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr IX/1, Kraków, s. 5-24.
 • 9. Komunikat z 13.02.2012 roku: Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Sygnatura COM (2012) 60, dostęp: www.for.org.pl.
 • 10. Konsumpcyjny model życia i eksploatacja zasobów naturalnych, jako przyczyny zmian klimatu. Czy nadal możemy konsumować tyle zasobów i energii, ile chcemy?, dostęp: www.mos.gov.pl/.
 • 11. Lis T., Grabowska K. (2007), Program wdrożenia technologii biogazowych w Małopolsce. Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o., s.3-4, dostęp: www.biogasregions.org.
 • 12. Losz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, dostęp: www.naszdziennik.pl.
 • 13. Marks-Bielska R., Bielski S. (2013), Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W: M. Drygas (red.), Wieś i Rolnictwo, nr 4(161), s. 149-160.
 • 14. Mazur-Wierzbicka E. (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku. W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz.1, Rzeszów, s. 317-328.
 • 15. Mikuła A. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. W: S. Stańko (red.), Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4, s. 38-48.
 • 16. Pakiet klimatyczno-energetyczny (2007), dostęp: www.energiaisrodowisko.pl.
 • 17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 25, dostęp: www.unic.un.org.pl.
 • 18. PSR 2010.
 • 19. Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, s. 4, dostęp: www.pte.pl.
 • 20. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo. NCBiR, 2013, s. 4, dostęp: www.ncbir.pl.
 • 21. Wiśniewski G. (2012), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, Wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, dostęp: www.ieo.pl.
 • 22. www.arr.gov.pl.
 • 23. www.unesco.pl.
 • 24. Zegar J. S. (2012), Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W: J. Cieślik (red.) Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1/2012, s. 129-148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-55077907-7bae-4357-bc92-a8b39953bcdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.