PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie wiejskiej Oleśnica

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Water and sewage management in Olesnica rural municipality

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy scharakteryzowano gospodarkę wodno-ściekową Dolnośląskiej wiejskiej Gminy Oleśnica (powiat oleśnicki). Szczególnie uwzględniono prawidłowość eksploatowania dostępnych zasobów wody, jakość wód oraz gospodarkę ściekową. Analiza danych pozwoliła stwierdzić, że Gmina Oleśnica, posiada wystarczające zasoby wód podziemnych, pokładów czwartorzędowych a ich jakość pozwala na użytkowanie w celach pitnych po uprzednim uzdatnieniu. w zakresie infrastruktury technicznej gmina Oleśnica cechuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią wodociągów, obejmującą wszystkie jednostki osadnicze. Słabo rozwinięta jest infrastruktura kanalizacyjna. Brak pełnego wykonania sieci kanalizacyjnej w przeważającym obszarze gminy. Problem oczyszczania ścieków w Gminie Oleśnica jest tymczasowo rozwiązywany dzięki dopłatom do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych przez wóz asenizacyjny. Ścieki wywożone są do oczyszczalni gminnej. Istnieją zagrożenia skażenia wód na terenie Gminy. Źródła to przede wszystkim rolnictwo i działalność bytowo – gospodarcza, ale również niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Zdarzają się przypadki wykrywania nieszczelnych zbiorników oraz wylewania ścieków do przydrożnych rowów, na pola lub do lokalnych cieków wodnych. Władze Gminy mają świadomość problemu, regularnie inwestują w rozwój infrastruktury oraz edukację mieszkańców.
EN
The thesis characterizes water and sewage management of Dolnośląska rural municipality of Oleśnica (oleśnicki district). In particular, the proper exploitation of available water resources, water quality and sewage management have been taken into account. Analysis of the data has enabled it to conclude that Oleśnica municipality has sufficient resources of the groundwater, of quaternary deposits and their quality makes it possible to use them, after treatment, as the source of potable water. In terms of technical infrastructure, Oleśnica municipality is characterised by a very well developed network of water supply, covering all settlement units. Sewage infrastructure is poorly developed. The sewage network is not fully implemented in most parts of the municipality. The problem of sewage treatment in Oleśnica municipality is temporarily solved through subsidies for the construction of domestic biological sewage treatment systems and through emptying holding tanks by septic tankers. Sewage is transported to the communal treatment plant. There is a risk of contamination of water in the Municipality. Sources are mainly agriculture and socio-economic activities, but also low environmental awareness of the residents. There are cases of detecting leaking tanks and of sewage discharging to side ditches, onto the fields or to local watercourses. Municipal authorities are aware of the problem, they regularly invest in infrastructure development and education of the residents.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.189-207,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Oleśnicy, Oleśnica

Bibliografia

 • Boć J., K. Nowacki, E. Samborska-Boć Ochrona Środowiska Wrocław 2005, 496 ss.
 • Dolnicki B Samorząd terytorialny, Warszawa 2009
 • Gumiński R Meteorologia i klimatologia dla rolników. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1951, 240 ss.
 • Materiały źródłowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego 2007
 • Materiały źródłowe Urzędu Gminy Oleśnica, Koncepcja programowo – przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej gminy Oleśnica 2011
 • Materiały źródłowe Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Oleśnicy.
 • Materiały źródłowe Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Okołowicz W Klimatologia ogólna. PWN 1969, 396 ss.
 • Radecki w Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz Warszawa 2012, 473 ss.
 • Sadecka z Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków 2010, 220 ss.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.-Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,poz. 2019 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz.150 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-4f9c3385-9117-46b0-b876-d20268781dde
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.