PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

Weed communities in potato (Solanum tuberosum L.) crops of the Mazowiecki Landscape Park

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zbiorowiska chwastów upraw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This paper presents a description of segetal communities in potato crops cultivated in the Masovian Landscape Park. The communities were analysed based on 64 phytosociological relevés made at 45 localities. 4 associations were found in the study area, that is, Digitarietum ischaemi, Echinochloo-Setarietum, Galinsogo-Setarietum, and Lamio-Veronicetum politae. Phytocenoses representing the associations Digitarietum ischaemi and Echinochloo-Setarietum were most varied floristically. Lower syntaxonomical units were determined within these associations, that is, subassociations and variants. These phytocenoses were frequently found; they occurred in various habitats characterized by different trophic and moisture conditions. Patches of the association Lamio-Veronicetum polita were rare and they occurred only on fertile soils and on small areas.
PL
Praca przedstawia charakterystykę zbiorowisk segetalnych wykształcających się w uprawach ziemniaka na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Do opracowania zbiorowisk wykorzystano 64 zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w 45 miejscowościach. Na badanym terenie w uprawach ziemniaka stwierdzono występowanie 4 zespołów: Digitarietum ischaemi, Echinochloo-Setarietum, Galinsogo-Setarietum, Lamio-Veronicetum politae. Najbardziej zróżnicowane pod względem florystycznym były fitocenozy zakwalifikowane do zespołów Digitarietum ischaemi i Echinochloo-Setarietum. W ramach tych asocjacji wyróżniono niższe jednostki syntaksonomiczne w randze podzespołów i wariantów. Fitocenozy te były często spotykane, występowały w szerokim spektrum siedliskowym zarówno pod względem troficznym, jak i wilgotnościowym. Na glebach żyznych rzadko i na niewielkich powierzchniach notowano płaty zespołu Lamio-Veronicetum politae. Charakteryzowały się one pełnym składem gatunków diagnostycznych dla tej asocjacji.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.119-133,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Agricultural Ecology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

Bibliografia

 • Anioł-Kwiatkowska J. 1990. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze. / Segetal communities of Wał Trzebnicki. Floristic and ecological comparative study. Wyd. Uniw. Wr. Pr. Bot.: 46–230. (in Polish)
 • Dostatny D.F. 2004. Preservation of weeds diversity in protected areas. Biul. Ogrodów Bot. 13: 79–83.
 • Głazek T., Kowalik B. 1983. Zbiorowiska chwastów polnych gminy Raków w województwie kieleckim. / Field weed communities of the Raków commune of the Kielce viovodeship. Studia Kieleckie, 2(38): 7–28.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2011. www.stat.gov.pl
 • Kapeluszny J. 2000. Obserwacje z okolic Lublina nad występowaniem niektórych gatunków roślin ruderalnych w uprawach rolniczych i ogrodniczych. / Observations on the occurrence of some ruderal plants in agricultural and horticultural crops in the Lublin area. Ann. UMCS, Sec. E 55: 77–84. (in Polish)
 • Korczyński M. 1998. Przemiany i stan flory segetalnej Bydgoszczy. / Transformations and the state of segetal flora in Bydgoszcz. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 13: 65–72.
 • Kozak M. 2002. Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (woj. Opolskie). / Segetal communities in the Rudniki municipality area (Opole Viovodship). Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 9: 219–272. (in Polish)
 • Kutyna I., Młynkowiak E., Leśnik T. 2010. Struktura fitosocjologiczna fitocenoz zbóż ozimych na tle warunków glebowych południowo-zachodniej Niziny Szczecińskiej i terenów do niej przyległych. / Phytosociological structure of phytocenosis in winter cereals on the background of soil conditions on the area of south-western part of Szczecińska Lowland and areas adjacent to this lowland. Fragm. Agronom. 27(3): 86–101. (in Polish)
 • Matuszkiewicz. W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. / Guide for identification of Poland’s plant communities. Vademecum geobotanicum Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 537 pp. (in Polish)
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and peridophytes of Poland a checklist.– [In:] Z. Mirek (ed.) Biodiversity of Poland 1, s. 442. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Misiewicz J., Łupacz L., Sawilska A.K., Stypczyńska Z. 2000. Zasoby flory ruderalnej jako źródło potencjalnych chwastów segetalnych na terenie gminy Osielsko. / Ruderal flora as a source of potential segetal weeds within the commune of Osielsko. Zesz. Nauk., Bydgoszcz, 226, ser. Rol. 45: 85–89. (in Polish)
 • Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. [In:] Szafer Wł., Zarzycki K.: Szata roślinna Polski. / The vegetation of Poland. T. I. PWN, Warszawa: 237–268. (in Polish)
 • Ratyńska H., Boratyński A. 2000. Czynna ochrona roślin i zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. / Acive protection of segetal and ruderal plants and vegetation. Przegląd Przyr., XI, 2–3: 43–56. (in Polish)
 • Rzymowska Z., Skrzyczyńska J. 2007. Plant communities of cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu Mesoregion. Acta Agrobot. 60 (1): 191–205.
 • Siciński J.T. 2003. Agrofitocenozy dorzecza środkowej Warty i Bzury – stan, dynamika i zagrożenia. / Agrophytocenoses of the middle Warta and Bzura river systems – present state, dynamics and threats. Wyd. UŁ. Rozp.: 1–69. (in Polish).
 • Siciński J.T., Sieradzki J. 2010. Protection of segetal flora and vegetation in Poland (historical outline). Plant Breding and Seed Science, 61: 123–131.
 • Skrajna T., Skrzyczyńska J. 2008. Plant communities and associations of root crops of the Kałuszyńska Upland. Acta Agrobot. 61 (2): 239–249.
 • Skrajna T., Skrzyczyńska J., Ługowska M. 2009. Segetal communities of cereal cultivations of the Mazowiecki Landscape Park. Acta Agrobot. 62 (1): 171–186.
 • Skrajna T., Ługowska M. 2010. Stubble field plant communities of the Mazowiecki Landscape Park. Acta Agrobot. 63 (2): 189–205.
 • Szmeja K. 1989. Roślinność pól uprawnych Wzniesień Elbląskich. / Crop field vegetation of Elbląskie Hills. Tow. Przyj. Nauk, Acta Biol., 7: 1–66.
 • Szmeja K. 1994. Roślinność pól uprawnych Zaborskiego Parku Krajobrazowego. / Farmland vegetation of the Zaborski Landscape Park. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, 1: 157–180. (in Polish)
 • Szotkowski P. 1981. Chwasty upraw okopowych i zbóż ozimych w południowo-wschodnim obszarze Śląska Opolskiego. / Weeds of root crops and winter cereals in the south-eastern area of Opole Silesia. Opolskie Tow. Przyj. Nauk., Warszawa-Wrocław, PWN: 3–190. (in Polish)
 • Trąba Cz. 2010. Gatunki migrujące na pola uprawne na rędzinach z ekosystemów występujących w sąsiedztwie. / Species migrating into croplands on rendzinas from neighbouring ecosystems. Fragm. Agronom. 27 (2): 156–163. (in Polish)
 • Węgrzynek B. 2005. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. IV. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych ze związku Panico-Setarion Siss. 1946. / The segetal vegetation of the Silesian Upland. Part IV. Root crop weed communities of the Panico-Setarion Siss. 1946 Alliance. Weed communities of maize crop Natura Silesiae Superioris, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 8: 39–53. (in Polish)
 • Węgrzynek B. 2006. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. V. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych ze związku Eu-Polygono-Chenopodiom polyspermi (Koch 1926) Siss. 1946. / Segetal vegetation of the Silesian Upland. Part V. Root crop weed communities of the Eu-Polygono-Chenopodion polyspermi (Koch 1946) Siss. 1946 Alliance. Weed communities of maize crop. Natura Silesiae Superioris, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 9(2005): 63–83. (in Polish)
 • Wnuk Z. 1976. Zbiorowiska chwastów segetalnych Pasma Przedborsko-Małogoskiego i terenów przyległych.Cz. I. Zbiorowiska upraw okopowych. / Segetal weed communities of the Przedborsko-Małogoskie Hills Range and adjacent areas. Part 1. Root crop communities. Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. UŁ, ser. II, 14: 85–122. (in Polish)
 • Wnuk Z. 1987. Zespół Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 w Polsce. / The Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 association in Poland. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 216 (19): 95–136. (in Polish)

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-4d2a031e-d109-41fc-82a6-1ed77bb826b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.