PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 63 | 1 |
Tytuł artykułu

Zachowania konsumenta wobec żywności funkcjonalnej i wysokosycącej

Warianty tytułu
EN
Consumer behaviour with regard to functional and highly satiating food in Poland
RU
Povedenie potrebitelja po otnosheniju k funkcional'nym i sytnym pishchevym produktam
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badania była ocena wiedzy i preferencji konsumenta dotyczących żywności funkcjonalnej, a w szczególności żywności o wysokim potencjale sycącym i szansach jej rozwoju w Polsce. Badaniem pilotażowym objęto 253 osoby, w wieku od 20 do 40 lat. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz. Pytania dotyczyły wiedzy na temat żywności funkcjonalnej, a w szczególności żywności charakteryzującej się wysokim potencjałem sycącym oraz jej szans rozwoju w Polsce. Otrzymane wyniki wskazują, że wiedza dotyczącą żywności funkcjonalnej jest niewystarczająca. Tylko około 50% badanej populacji spożywało kiedykolwiek taki rodzaj żywności. Analiza preferencji wykazała, że rozwój żywności wysokosycącej byłby zasadny. Aż 48% badanych uznało, że na naszym rynku szczególnie brakuje żywności hamującej uczucie głodu i pojadanie między posiłkami. Przeprowadzone badania dowodzą, że grupa potencjalnych konsumentów żywności wysokosycącej jest bardzo duża. W kontekście narastającej epidemii otyłości, wskazane byłoby rozszerzenie segmentu produktów funkcjonalnych o żywność wysokosycącą, wspomagającą kontrolę masy ciała. Powyższe badania stanowią wskazówkę dla producentów produktów żywnościowych, że obecny konsument oczekuje rozszerzenia oferty żywności funkcjonalnej w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The objective of this study was to assess the consumer’s knowledge and preferences regarding functional food, in particular food of high satiety potential and its chances for development in Poland. The pilot study was conducted among 253 persons at the age of 20 to 40 years. The author’s own questionnaire was used in the study. The survey questions were related to the customers’ knowledge regarding functional food, in particular food with high satiating potential and its chances for development in Poland. The obtained results have shown that the knowledge regarding functional food is insufficient. Only about 50% of respondents have ever consumed this type of food. The preference analysis has shown that the development of functional food would be justified. As much as 48% of respondents have stated that the Polish market lacks the food satisfying the feeling of hunger and cutting down the snacks between meals. The conducted study has proved that the potential group of consumers of highly satiating food is considerably large. In the light of the epidemic of obesity, it would be advisable to extend the segment of functional products so that they would include highly satiating food, which would help to control body weight. The subject matter of the study is an indication for food manufacturers that the current in-market consumers expect Polish functional food offer to become extended.
RU
Цель изучения заключалась в оценке знаний и предпочтений потребителя насчет функциональных пищевых продуктов, в особенности же продуктов с высоким потенциалом сытности и шансов их развития в Польше. Пилотажное обследование охватило 253 лица в возрасте от 20 до 40 лет. В изучении использовали авторский вопросник. Вопросы касались знаний насчет функциональных пищевых продуктов, в особенности же характеризующихся высоким потенциалом сытности и их шансов развития в Польше. Полученные результаты показывают, что знания насчет функциональных пищевых продуктов недостаточны. Лишь около 50% опрошенных потребляли когда-нибудь продукты такого рода. Анализ предпочтений показал, что развитие сытных пищевых продуктов было бы оправданным. Аж 48% опрошенных сочли, что на нашем рынке особенно не хватает продуктов, снижающих чувство голода и поедание между основными приемами пищи. Проведенные обследования доказывают, что группа потенциальных потребителей сытных продуктов весьма большая. В контексте растущей эпидемии ожирения было бы целесообразным расширение сегмента функциональных продуктов за счет сытных пищевых продуктов, способствующих контролю за весом человека. Вышеуказанные обследования представляют собой подсказку для производителей продуктов питания, что нынешний потребитель ожидает расширения предложения функциональных пищевых продуктов в Польше. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
1
Opis fizyczny
s.319-328,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul.Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
autor
 • Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Bibliografia
 • Babicz-Zielińska E. (2010), Postawy konsumentów wobec nowej żywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 65.
 • Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schleger-Zawadzka M. (2013), Konsumpcja napojów energetyzujących i zachowania z nią związane wśród młodzieży wiejskiej, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94(4).
 • Bogacz A. (2006), Napoje funkcjonalne – zdrowie, żywienie, marketing. Cz. 1. Napoje funkcjonalne – szansa dla producentów i konsumentów, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, nr 11.
 • Chen C.L., Pan T.M. (2015), Effects of red mold dioscorea with pioglitazone, a potentially functional food, in the treatment of diabetes, “Journal of Food Drug Analysis”, No. 23(4).
 • de Boer A., Urlings M.J.E., Bast A. (2016), Active ingredients leading in health claims on functional foods, “Journal of Functional Foods”, No. 20.
 • Fiszman S., Varela P. (2013), The role of gums in satiety/satiation. A review, „Food Hydrocolloids”, No. 32(1).
 • Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J. (2009), Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4(65).
 • Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2014), Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności, „Handel Wewętrzny”, nr 4(351).
 • Gutkowska K., Olewnik-Mikołajewska A., Krośnicka K. (2015), Zachowania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie żywności funkcjonalnej, „Logistyka”, nr 2.
 • Jędrusek-Golińska A., Szymandera-M., Buszka K., Waszkowiak K., Marek Goliński M., Jędrzejowska E. (2015), Postawy osób starszych z terenu wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej– badania pilotażowe, ”Journal Agriculture and Rural Development”, No. 4(38).
 • Kosicka-Gębska M., Osińska M., Gębski J. (2011), Żywienie niemowląt i małych dzieci gotowymi produktami żywnościowymi, „Problemy Higieny i Epidmiologii”, nr 92(3).
 • Lai C.S., Wu J.C., Pan M.H. (2015), Molecular mechanism on functional food bioactives for antiobesity, “Current Opinion in Food Science”, No. 2.
 • Larrosa V., Lorenzo G., Zaritzky N., Califano A. (2016), Improvement of the texture and quality of cooked gluten-free pasta, “Food Science and Technology”, No. 70.
 • Li J.M., Nie S.P. (2016), The functional and nutritional aspects of hydrocolloids in food, “Food Hydrocolloids”, No. 53.
 • Liu M.H., KoCh.H., Ma N., Tan P.W., Fu W.M., He J.Y. (2016), Chemical profiles, antioxidant and anti-obesity effects of extract of Bambusatextilis McClure leaves, “Journal of Functional Food”, No. 22.
 • Nestorowicz R. (2015), Wyzwania dla komunikacji marketingowej w procesie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych, „Logistyka”, nr 2.
 • Nieminen V., Laakso P., Kuusisto P., Niemelä J., Laitinen K. (2016), Plant stanol content remains stable during storage of cholesterol-lowering functional foods, “Food Chemistry”, No. 1(196).
 • Patel S. (2015), Cereal bran fortified-functional foods for obesity and diabetes management: Triumphs, hurdles and possibilities, “Journal of Functional Food”, No. 14.
 • Roberfroid M. (2011), Defining functional foods and associated claims, (w:) Saarela M., Functional Food: Concept to product, Woodhead Publishing Ltd, Cornwall.
 • Siro I., Kapolna E., Kapolna B., Lugasi A.(2008), Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance—A review, “Appetite”, No. 51.
 • Skotnicka M., Michalczuk M., Śmiechowska M., Kłobukowski F. (2015), Możliwości rozwoju żywności przeznaczonej dla osób starszych, (w:) Łysiak-Szydłowska W., Strzała K. Oblicza dobrobytu: wybrane zagadnienia T. 2, Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk.
 • Szymandera-Buszka K., Jędruek-Golińska A., Waszkowiak K., Goliński M. (2014), Postawy studentów Politechniki Poznańskiej wobec żywności zawierającej składniki bioaktywne, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Tomaszewska M., Bliska B., Grzesińska W., Przybylski W. (2014), Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr XVI (3).
 • Vieira da Silva B., Barreira J.C.M., Oliveira M.B. (2016), Natural phytochemicals and probiotics as bioactive ingredients for functional foods: Extraction, biochemistry and protected-delivery technologies, “Trends of Food Science Tech”, No. 51.
 • Weker H., Więch M., Wilska H., Barańska M. (2015), Żywność dla niemowląt i małych dzieci – aktualne spojrzenie, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, XLVIII, nr 3.
 • Zalewski B.M., Chmielewska M.D., Szajewska M.D. (2015), The effect of glucomannan on body weight in overweight or obese children and adults: A systematic of randomized controlled trials, “Nutrition”, No. 31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c74f161-89fb-4796-ad66-dd757546e919
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.