PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 29 | 3 |
Tytuł artykułu

Development of fluvio-lacustrine systems in the young glacial area in Poland based on the research in the valleys of the rivers Wierzyca and Wda

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
29
Numer
3
Opis fizyczny
p.13-19,ref.
Twórcy
 • Department of Lowlands Geomorphology and Hydrology, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Torun, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewski L., 1994. Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistulianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów. Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Augustowski B. & Sylwestrzak J., 1973. Z morfogenezy centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Przegląd Geograficzny 45(1): 51-64.
 • Bajkiewicz-Grabowska E., 2002. Obieg materii w systemach rzeczno - jeziornych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 • Basalykas A., 1968. Różnorodność morfogenetyczna dolin krajobrazu polodowcowego na przykładzie terenów Litewskiej SSR. Przegląd Geograficzny 40(4).
 • Błaszkiewicz M., 1998. Dolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Dokumentacja Geograficzna 10.
 • Błaszkiewicz M., 2005. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza), Prace Geograficzne 201.
 • Błaszkiewicz M. & Juschus O., 1999. Late-glacial and Early- Holocene Development of the Spree River Valley at the Back of the Brandenburg Phase (Unterspreewald - Germany). Quaternary Studies in Poland, Special Issue: 249252.
 • Brykczyński M., 1986. O głównych kierunkach rozwoju sieci rzecznej Niżu Polskiego w czwartorzędzie. Przegląd Geograficzny 53(3): 411-440.
 • Chudzikiewicz L., Doktor M., Gradziński R., Haczewski G., Leszczyński S., Łaptaś A., Pawełczyk J., Porębski S., Rachocki A. & Turnau E., 1979. Sedymentacja współczesnej delty piaszczystej w jeziorze Płociczno (Pomorze Zachodnie). Studia Geologica Polonica 62.
 • Drozdowski E., 1967. Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1: 50 000, ark. Chełmno, Dokumentacja Geograficzna 2.
 • Drozdowski E., 1974. Geneza Basenu Grudziądzkiego w świetle osadów i form glacjalnych, Prace Geograficzne IGiPZ PAN 104.
 • Drozdowski E., 1982. The evolution of the Vistula river valley between the Chełmno Basin and the Grudziądz Basin. Geographical Studies, Special Issues 1: 131-148.
 • Drozdowski E. & Berglund B.E., 1976. Development and chronology of lower Vistula valley, North Poland. Boreas 5: 95-107.
 • Drwal J., 1982. Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej jako podstawa oceny struktury odpływu na terenach młodoglacjalnych, Zesz. Nauk. UG, Rozprawy i Monografie 33.
 • Falkowski E., 1971. Historia i prognoza rozwoju koryta wybranych odcinków rzek nizinnych Polski. Biuletyn Geologiczny 12: 5-121.
 • Falkowski E., 1975. Variability of channel processes of lowland rivers in Poland and changes of the valley floors during the Holocene. Biuletyn Geologiczny 19: 45-78.
 • Falkowski E., 1984. Sposoby poziomego rozwinięcia koryta rzecznego w morfogenetycznie zróżnicowanych odcinkach dolin rzecznych. Przegląd Geofizyczny 29(4): 497501.
 • Florek W., 1989. Postglacjalna ewolucja doliny Słupi. Studia i Materiały Oceanologiczne 56, Geologia Morza 4: 237-249.
 • Florek W., 1991. Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza. WSP, Słupsk.
 • Galon R., 1934. Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla, Badania Geograficzne nad Polską północno-zachodnią 12-13.
 • Galon R., 1953. Morfologia doliny i sandru Brdy. Studia So- cietatis Scientiarum Torunensis, ser. C 1(6).
 • Galon R., 1961. Morphology of the Noteć-Warta (or Toruń- Eberswalde) ice marginal streamway, Geographical Studies 29.
 • Galon R., 1967. Czwartorzęd Polski Północnej. In: Czwartorzęd Polski, PWN, Warszawa: 106-166.
 • Galon R., 1968. New facts and problems pertaining to the origin of the Noteć-Warta Pradolina and the valleys linked with it. Przegląd Geograficzny 40(2): 307-315.
 • Galon R., 1972. Geomorfologia Polski, Tom II. PWN, Warszawa.
 • Gębica P., 2004. Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. Prace Geograficzne 193.
 • Helbic H. & De Klerk P., 2002. Befunde zur spätglazialen fluvial-limnischen Morphodynamik in kleinen Talungen Vorpommerns. Eiszeitalter und Gegenwart 51: 51-66.
 • Jaworski T., 2003. Morfogeneza rynny i doliny Welu. MS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kaiser K., 2001. Die spätpleistozäne bis frühholozäne Bekkenentwicklung in Mecklenburg - Vorpommern. Greifs- walder Geographische Arbeiten 24.
 • Kalicki T. & Sanvko A., 1997. Ewolucja doliny Łuczosy w późnym glacjale i holocenie, Dokumentacja Geograficzna 6: 53-82.
 • Kordowski J., 2004. Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Wydawnictwo UMK: 43-68.
 • Koutaniemi L. & Rachocki A., 1981. Palaeohydrology and landscape development in the middle course of the Ra- dunia basin, North Poland. Fennia 159(2): 335-342.
 • Koutaniemi L. & Rachocki A.H., 1987: Origin of pradolinas. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie 23: 65-76.
 • Kozarski S., 1962. Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci-Warty. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN 2(3).
 • Kozarski S., 1965. Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części pradoliny Noteci-Warty. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN 5(1).
 • Kozarski S. & Rotnicki K., 1978. Problemy późnowtomskiego i holoceńskiego rozwoju den dolinnych na Niżu Polskim. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN 19.
 • Kozarski S. & Szupryczyński J., 1958. Terasy pradoliny Noteci między Nakłem a Milczem. Przegląd Geograficzny 30(4): 671-681.
 • Kugler T., 2000. Kilka uwag o stanie badań rzeźby doliny Wdy. Rocznik Fizycznogeograficzny UG, V: 107-114.
 • Lorenz S. & Schult M., 2004. Das Durchbruchstal der Mildenitz bei Dobbertin (Mecklenburg) - Untersuchungen zur spätglazialen und holozänen Talentwicklung an Terrassen und Schwemmfächern. Meyniana, 56: 47-68.
 • Miall A.D., 1983, Glaciofluvial transport and deposition. In: Glacial geology, An introduction for engineers and earth scientists: 168-183.
 • Mol J., Vandenberghe J. & Kasse C., 2000. River response to variations of periglacial climate in mid-latitude Europe. Geomorphology 33: 131-148.
 • Murawski T., 1963. Zagadnienie zmian biegu górnej Brdy. Zeszyty Naukowe UMK, Geografia 2: 25-44.
 • Niewiarowski W., 1968. Morfologia i rozwój pradoliny i doliny Drwęcy. Studia Societatis Scientiarum Torunensis 6(6), sec. C.
 • Niewiarowski W., 1987. Evolution of the lower Vistula valley in the Unisław Basin and the river gap to the north of Bydgoszcz-Fordon. In: L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years. Geographical Studies IGiPZ PAN, Special Issue 4: 233-252.
 • Niewiarowski W., 1988. Levels in subglacial channels and their significance in determining the channel origin and evolution. Geographia Polonica 55: 113-127.
 • Okolowicz W., 1956. Morfogeneza wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Biuletyn Instytutu Geologicznego 100, Z Badań Czwartorzędu w Polsce 7: 355-394.
 • Piasecki D., 1982. Ewolucja dolin rzek Przymorza. Przegląd Geograficzny 54(1-2): 49-68.
 • Popow J.W., 1968. Tipy riecznych pojm i ich swjazy z opriedielajuszczimi faktorami. In: Morfologiczeskije i gidrowliczeskije isledowanija riek i wodojemow, Trudy wyp. 155.
 • Rachocki A.H., 1992. Przetrwałość pradolin Pobrzeża Kaszubskiego. Zeszyty Naukowe UG, Geografia 18: 97-118.
 • Rachocki A.H. & Koutaniemi L., 1993. The origin of pradolinas: A reassessment. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie 27-28: 37-50.
 • Rotnicki K., 1991. Retrodiction of paleodischarges of mean- dring and sinous alluvial rivers and its paleoclimatic implications. In: K.J. Gregory (ed), Temperate Paleohydrology, Wiley, Chichester: 431-470.
 • Rother H., 2003. Die jungquartäre Landschaftsgenese des Nebeltales im Bereich der Pommerschen Hauptendmoräne bei Kuchelmiss (Mecklenburg). Greifswalder Geographische Arbeiten 29: 105-141.
 • Skompski S., 1969. Stratygrafia osadów czwartorzędowych wschodniej części Kotliny Płockiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 220: 175-258.
 • Starkel L., 1988. Historia dolin rzecznych w holocenie. In: Przemiany środowiska geograficznego Polski, Wszechnica PAN, Ossolineum: 87-107.
 • Starkel L., 1991. Long-distance correlation of fluvial events in the temperate zone. In: K.J. Gregory (ed.), Temperate Paleohydrology Wiley, Chichester: 473-491.
 • Starkel L., 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Monografie IGiPZ PAN 2, Warszawa.
 • Sylwestrzak J., 1973a. Rozwój sieci dolinnej na tle recesji lądolodu w północno-wschodniej części Pomorza. Prace habilitacyjne UG 14.
 • Sylwestrzak J., 1973b. Z zagadnień czwartorzędu Kościerzyny. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 43(4): 535-543.
 • Sylwestrzak J., 1978a. Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniec plejstocenu. Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Sylwestrzak J., 1978b. Zagadnienie morfologii i typizacji dolin północnego skłonu Pomorza. Biuletyn Instytutu Geologicznego 306(21): 199-226.
 • Szumański A., 1983. Paleochannels of large meanders in the river valleys of the Polish Lowland. Quaternary Studies in Poland 4: 207-216.
 • Szupryczyński J., 1987. Reliefentwicklung des Wda-Sanders. Math.-nat. wiss. Reihe, Greifswald 36(2-3): 15-19.
 • Szupryczyński J., 1988. Morphology and ice melting in a pomeranian outwash plain, Wda valley. Geographia Polonica 55: 173-179.
 • Vandenberghe J., 1993. Changing fluvial processes under changing periglacial conditions, Zeitschrift für Geom- prphologie 88: 17-28.
 • Vandenberghe J., 1995. The role of rivers in palaeoclimatic reconstruction. In: B. Frenzel, J. Vandenberghe, C. Kasse, S. Bohncke, B. Gläser (eds.), Europen River Activity and Climatic Change during the Lateglacial and early Holocene, Paläoklimaforschung 14: 11-19.
 • Vandenberghe J., 2003. Climate forcing of fluvial system development: an evolution of ideas. Quaternary Science Reviews 22: 2053-2060.
 • Williams P.F. & Rust B.R., 1969. The sedimentology of a braided river. Journal of Sedimentary Petrology 39: 649-679.
 • Wiśniewski E., 1976. Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 119.
 • Wiśniewski E., 1982. The geomorphological evolution of the Vistula river valley between Włocławek and Ciechocinek during the last 15 000 years. In: L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley, part I, Geographical Studies, Issue 1: 93-108.
 • Wiśniewski E., 1985. Wiek terasy zalewowej Wisły pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem w świetle datowań metodą radiowęglową. Przegląd Geograficzny 57(4): 553-559.
 • Wiśniewski E., 1990. The lower Vistula Valley. In: Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, Geographical Studies Special Issue 5: 146-153.
 • Weniewski E. & Karczewski A., 1978. O rzeźbie sandrów utworzonych na lodzie. Przegląd Geograficzny 50(2): 269-292.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c4eeab0-b049-4271-be7f-b3b032c064b1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.