PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.1 |
Tytuł artykułu

Zachowania proekologiczne mieszkańców Polski w świetle badania sondażowego

Warianty tytułu
EN
Pro-ecological behaviour of Polish people in the light of survey research
RU
Proehkologicheskoe povedenie zhitelejj Pol'shi v svete zondazhnogo izuchenija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badanie miało na celu ocenę działań i opinii respondentów dotyczących problemów ochrony środowiska, a powiązanych głównie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Podstawę analizy stanowiło 1036 ankiet wypełnionych w okresie 10.10.2016 - 18.12.2016. Aby ustalić wpływ charakterystyk opisujących respondentów na ich działania, zostali oni podzieleni na grupy z uwagi na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i deklarowany poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska. W celu weryfikacji wpływu tych charakterystyk respondentów na ich poglądy i działania zastosowano statystykę testu chi-kwadrat. Stwierdzono, że najważniejszymi działaniami respondentów w zakresie ochrony środowiska były: segregacja odpadów oraz oszczędzanie energii elektrycznej i wody, a ponadto używanie żarówek energooszczędnych i ograniczanie powstawania odpadów w gospodarstwie domowym. Znaczna część ankietowanych wyrażała w różnej formie skłonność finansowego wsparcia ochrony przyrody oraz możliwość zmiany stylu życia dla poprawy stanu środowiska, przy pełniejszej informacji dotyczącej jego zanieczyszczania.
EN
The research was aimed at assessing the respondents’ actions and opinions regarding environmental problems, mainly related to housekeeping. The analysis was based on 1,036 questionnaires filled in between 10.10.2016 and 18.12 2016. In order to determine the influence of characteristics describing the respondents on their activities, the respondents were divided into groups due to their age, gender, place of residence, education, and the declared level of knowledge in the field of environmental protection. In order to verify the impact of these respondents’ characteristics on their opinions and actions, the chi-square test statistic was used. It was found that the most important activities of respondents in the field of environmental protection were: segregation of waste and saving electricity and water, and in addition the use of energy-saving light bulbs and limiting the production of waste in the household. The vast majority of the respondents expressed their propensity to financially support nature protection and the possibility of changing their lifestyle to improve the state of the environment, with fuller information on its pollution.
RU
Изучение преследовало собой цель оценить действия и мнения респондентов, касающиеся вопросов охраны окружающей среды, связанные же в основном с домоводством. Основу для анализа представили 1036 анкет, заполненных в период с 10.10.2016 по 18.12.2016 г. Чтобы определить влияние характеристик, описывающих респондентов, на их действия, их распределили в группы по возрасту, полу, местожительству, образованию и заявляемому уровню знаний в области охраны окружающей среды. Для верификации влияния этих характеристик респондентов на их мнения и действия применили статистику теста по критерию хи-квадрат. Выявили, что самыми важными действиями респондентов в области охраны окружающей среды были: сортировка мусора и экономия электроэнергии и воды, а также применение энергосберегающих лампочек и ограничение возникновения мусора в домохозяйстве. Значительная часть опрошенных выражала в разной форме склонность к финансовой поддержке охраны окружающей среды и возможность изменения образа жизни для улучшения состояния окружающей среды при более полной информации о ее загрязнении.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
s.121-139,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul.Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
autor
 • Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul.Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
autor
 • Katedra Ekonomii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul.Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Bibliografia
 • Badania świadomości ekologicznej Polaków. (2005), Raport dla Bayer Sp. z o. o., http://www.eduskrypt.pl/ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow_wyniki_badan_przeprowadzonych_przez_gfk_polonia_we_wspolpracy_z_firma_bayer-487.html [dostęp: 25.05.2018].
 • Bołtromiuk A. (2009), Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój - raport z badań 2009, http://www.ine-isd.org.pl/ [dostęp: 10.09.2018].
 • Coraz lepiej z ekologią, http://www.pbs.pl/x.php/1,973/Coraz-lepiej-z-ekologia.html [dostęp: 28.05.2018].
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Górski S. (2016), Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to godzenie człowieka z przyrodą, (w:) Krupa J. (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 • Jarosz W., Brol J., Jarzębska B., Nowińska Z. (2011), Środowisko a zdrowie - badania sondażowe, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. (1998), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Kachaniak D., Skrzyńska J., Trząsalska A. (2014), Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/fe749deb7e1414bflc4afbc6548300f9.pdf [dostęp: 10.06.2018].
 • Kłos A. (2013), Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja pt. Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski”, Z. 11(1).
 • Kłos L. (2015), Świadomość ekologiczna Polaków-przegląd badań, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 42, T. 2.
 • Michalik B. (2016), Ciepło, cieplej, gorąco, „Human”, nr 2(3).
 • Ministerstwo Środowiska (2017), Jednotematyczne badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Gospodarka odpadami. Raport z badania, Warszawa.
 • Niemiec W., Sadowska S., Niemiec O. (2010), Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Nowy Sącz.
 • Radzymińska M., Jakubowska D., Mozelewski W. (2015), Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(355).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
 • Zaręba D. (2008), Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4c3b5e7c-2fc5-4a44-b52d-21513a3aadde
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.