PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Livestock production in metropolitan areas changes in scale and structure

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Produkcja zwierzęca na obszarach metropolitalnych - zmiany w skali i strukturze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main aim of the studies was to identify and assess the changes in the organisation and scale of livestock production of farms operating within varying distance from the cores of metropolitan areas (MA). The studies covered production units specializing in animal production and mixed farms that participated in the FADN system over an uninterrupted period between 2004 and 2016. The results show that, in the study group of commercial farms operating in areas bordering MA cores, there is a clear reduction of both the numbers of herds and the scale of livestock production. The group of farms located outside metropolitan areas was characterised by a relatively high share of permanent crops and high density of pigs. The intensity of agricultural production organisation increased as the distance from the cores of metropolitan areas grew. It confirms the concept of reversed Thȕnen rings formulated by Sinclair and known in the theory of economics, according to which production results and productivity per unit area increases with the distance from city centres. The conducted analyses confirm the general trend of withdrawal of farmers operating near cities from animal production and a clear extensification of farm organization.
PL
Głównym celem badań była identyfikacja i ocena zmian w zakresie organizacji i skali produkcji zwierzęcej gospodarstw rolnych prowadzących swoją działalność w różnej odległości od rdzeni obszarów metropolitalnych (OM). Badaniami objęto podmioty specjalizujące się w produkcji zwierzęcej oraz gospodarstwa z produkcją mieszaną, prowadzące rachunkowość rolną w systemie FADN nieprzerwanie w latach 2004-2016. Z badań wynika, że w populacji gospodarstw towarowych prowadzących swoją działalność na obszarach graniczących z rdzeniami OM następuje wyraźne ograniczanie zarówno liczb stad, jak i skali produkcji zwierzęcej. Natomiast grupa gospodarstw zlokalizowanych poza obszarami metropolitalnymi charakteryzowała się relatywnie wysokim udziałem upraw trwałych i wysoką obsadą trzody chlewnej. Intensywność organizacji produkcji rolniczej wzrastała wraz z oddalaniem się od rdzeni obszarów metropolitalnych. Potwierdza to opisaną w teorii ekonomii koncepcję odwróconych kręgów Thȕnena, sformułowaną przez Sinclaira, zgodnie z którą wyniki produkcyjne i wydajność z jednostki powierzchni zwiększają się wraz z oddalaniem się od centrów miast. Przeprowadzone analizy potwierdzają generalny trend wycofywania się rolników funkcjonujących w pobliżu miast z produkcji zwierzęcej i wyraźną ekstensyfikację organizacji gospodarstw.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
p.270-278,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Economics and Organization, Faculty of Agriculture and Economics, Institute of Economic and Social Sciences, University of Agriculture in Krakow, 21 Mickiewicza Av., 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Agricultural Economics and Organization, Faculty of Agriculture and Economics, Institute of Economic and Social Sciences, University of Agriculture in Krakow, 21 Mickiewicza Av., 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Department of Agricultural Economics and Organization, Faculty of Agriculture and Economics, Institute of Economic and Social Sciences, University of Agriculture in Krakow, 21 Mickiewicza Av., 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Economics, Institute of Administration and Economics, Vocational School in Tarnow, 8 Mickiewicza St., 33-100 Tarnow, Poland
Bibliografia
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2019. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku (Annual price indices of consumer goods and services since 1950), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych, access: 24.07.2019.
 • Flaga Stanisław, Wojciech Sroka. 2012. Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce (Economic aspects of agriculture in Małopolska). Kraków: UMWM.
 • Głębocki Benicjusz. 2005. Produkcja zwierzęca – rozwój i jej przestrzenne rozmieszczenie. [W] Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (Animal production – development and its spatial distribution. [In] Spatial structure of Polish agriculture at the beginning of the 21st century), ed. B. Głębocki, 219-309. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministry of Regional Development – MRD). 2011. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (National Spatial Development Concept 2030). Warszawa: Ministry of Regional Development.
 • Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka (Global and local conditions for the development of milk production). Warszawa: SGGW.
 • Parzonko Andrzej, Henryk Runowski. 2015. Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (The development of animal production under current conditions). Przegląd Hodowlany 83 (5): 9-13.
 • Płonka Aleksandra, Wiesław Musiał. 2014. Wahania cen głównych produktów rolnych na rynkach krajowych (Price Volatility of Major Agricultural Products at the National Markets). Zeszyty Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XVI (2): 223-228.
 • Płonka Aleksandra, Łukasz Paluch. 2016. Trends in price changes of basic agricultural products and food in domestic markets. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomia 85 (4): 115-124.
 • Sinclair Robert. 1967. Von Thunen and urban sprawl. Annals of the Association of American Geographers 57 (1): 72-87.
 • Sroka Wojciech, Jarosław Mikołajczyk, Tomasz Wojewodzic, Bogusława Kwoczyńska. 2018. Agricultural land vs. urbanisation in chosen Polish metropolitan areas: a spatial analysis based on regression trees. Sustainability 10 (3): 1-22. DOI: 10.3390/su10030837.
 • Sulewski Piotr. 2014. Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników (Risk transfer form crop to livestock production and its significance in agriculture). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (1): 90-100.
 • Thünen John H. 1826. Der isolierte Staat in Beziehung auf Nationalökonomie und Landwirtschaft. Jena: Gustav Fisher.
 • Wojewodzic Tomasz, Łukasz Satoła, Sylwester Tabor. 2015. Seeking interrelations between social and economic development and indicators of farms’ economic and production disagrarization. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 4: 103-119.
 • Ziętara Wojciech. 2019. Production of live pigs in Poland – conditions and prospects. Annals PAAAE XXI (1): 101-110. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0859.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b463377-34e8-4aab-8f22-5ff64973c046
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.