PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 3/2 |
Tytuł artykułu

Szacowana a rzeczywista ilość odpadów komunalnych zbieranych w gminach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Estimated and real quantity of municipal wastes collected in rural districts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z głównych priorytetów polityki ekologicznej państwa jest gospodarka odpadami. W tym celu, w 2001 r. weszła w życie ustawa o odpadach, która określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z ustawą, na każdym szczeblu administracji państwowej zostały opracowane plany gospodarki odpadami. W planach tych dokonano podziału odpadów na 2 zasadnicze grupy: odpady powstające w sektorze komunalnym i sektorze gospodarczym. W referacie dokonano analizy ilościowej odpadów komunalnych, porównując ilości oszacowane na podstawie wskaźników generowania strumieni odpadów z rzeczywistą ilością odpadów zebranych w 5 gminach wiejskich województwa małopolskiego. Przeprowadzona analiza wykazała, że oszacowane ilości odpadów wahały się od 812,5 do 1614,3 Mg∙rok-1, natomiast ilości odpadów zebranych od 180,5 do 580,8 Mg∙rok-1. Różnica pomiędzy ilością szacunkową a rzeczywistą wyniosła średnio w tych gminach 986,2 Mg∙rok-1. Podobne rozbieżności zaobserwowano analizując jednostkową ilość odpadów odniesioną do 1 mieszkańca. Obliczona na podstawie wskaźników wynosiła 223,59 kg∙M-1∙rok-1, co w porównaniu z ilością odpadów zebranych, wynoszącą od 31,00 do 84,46 kg∙M-1∙rok-1, dawało różnicę kształtującą się średnio na poziomie 165,85 kg∙M-1∙rok-1. Stwierdzono również, że w stosunku do ilości odpadów oszacowanych do wytworzenia, od mieszkańców odebrano zaledwie ok. 26%. Dysproporcja pomiędzy wartościami szacunkowymi a rzeczywistymi jest bardzo duża. Do głównych czynników mających na nią wpływ należy zaliczyć: niepełny udział wszystkich mieszkańców w zbiórce odpadów, brak dokładnych informacji na temat wszystkich zebranych odpadów z terenu gminy, istnienie „dzikich wysypisk odpadów” oraz „zagospodarowywanie” odpadów na terenie posesji, często niezgodne z zasadami ochrony środowiska i życia ludzkiego.
EN
Waste management is one of the main priorities of the state ecological policy. Therefore the law on wastes which came into force in 2001 estabishes the terms of waste management to guarantee protection of human life and health, but also to ensure protection of the natural environment according to the rule of sustainable development. Pursuant to the act, plans of waste management were developed at each level of public administration. According to these plans wastes were divided into two main groups: wastes generated in the municipal sector and in the economic sector. A quantitative analysis of municipal wastes was conducted in the paper by comparing the amounts estimated on the basis of indices of generating waste streams with real waste quantity collected in 5 rural districts of the malopolskie province. The analysis revealed that estimated amounts of wastes fluctuated between 812.5 and 1614.3 Mg ∙ year-1, whereas the quantities of collected wastes ranged between 180.5 and 580.8 Mg ∙ year-1.The difference between the estimated and real amount in these districts was on average 986.2 Mg ∙year-1. Similar divergences were observed while analyzing unit amounts of wastes per one inhabitant. The value computed on the basis of indices was 223.59 kg∙M-1∙year-1, which in comparison with the amount of collected wastes: between 31.00 and 84.46 kg∙M-1∙year-1gave a difference on an average level of 165.85 kg∙M-1∙year-1. It was also found that in relation to the amount of wastes, which should have been generated according to the estimation, only c.a. 26% was actually collected from the inhabitants. The disparity between the estimated and real values is very big. The main factors which influence it comprise: not full participation of all inhabitants in waste collection, incomplete information about all wastes collected in the district territory, illegal landfill sites and “waste management” on private properties which was often contrary to the rules of environmental and human life protection.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/2
Opis fizyczny
s.5-16,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, Akademia Rolnicza w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 31-059 Kraków
autor
Bibliografia
 • Krajowy Program Gospodarki Odpadami (KPGO). Warszawa 2002.
 • Plan gospodarki odpadami dla gminy Gołcza. Gołcza 2004.
 • Plan gospodarki odpadami dla gminy Łapanów. Łapanów 2004.
 • Plan gospodarki odpadami dla gminy Pałecznica. Pałecznica 2004.
 • Plan gospodarki odpadami dla gminy Trzciana. Trzciana 2004.
 • Plan gospodarki odpadami dla gminy Trzyciąż. Trzyciąż 2004.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001a r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001b r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 i z 2002 r. Nr 143, poz. 1196).
 • Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami (WPGO) – woj. małopolskie. Kraków 2003.
 • Żegadło M. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4b337656-27fb-41b3-b6c3-4f95fa8e39f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.