PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 3 |
Tytuł artykułu

Możliwość zwiększenia efektywności wykorzystania wsparcia budżetowego inwestycji w rolnictwie w perspektywie 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Opportunities for increasing the effectiveness of budget support for agricultural investments in the period 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeanalizowano propozycję Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego kształtu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotychczasowe krajowe doświadczenia ze współfinansowania z funduszy unijnych inwestycji w środki trwałe. Na podstawie przeprowadzonej analizy starano się zaproponować rozwiązania prawne pozwalające w skuteczny sposób realizować podstawowy cel Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. Warunkiem uzyskania trwałych rezultatów, a jednocześnie zwiększenia efektywności wykorzystania środków publicznych jest reorientacja kierunku realizacji zadania „Inwestycje w środki trwałe” z modernizacyjnego na rozwojowy. Zmiana ta o charakterze jakościowym polegać ma na wprowadzeniu dla gospodarstw powyżej 16 ESU możliwości korzystania ze wsparcia jedynie w przypadku inwestycji o cechach innowacji techniczno-technologicznych. Pomoc publiczna kierowana do gospodarstw o wielkości 4-16 ESU w zakresie wsparcia nabycia środków trwałych powinna być warunkowana spełnieniem wymogu osiągnięcia wysokiej żywotności ekonomicznej na drodze zwiększenia skali produkcji.
EN
This article examines the proposal of the European Parliament on the future form of supporting the development of rural areas through the European Agricultural Fund for Rural Development, and the previous Poland’s experience in co-financing fixed investments using the EU funds. The investigation served as the basis for the formulation of legal solutions allowing the effective implementation of the main objective of the Common Agricultural Policy, which is to improve the farm competitiveness. The lasting results and simultaneous increase in the effectiveness of using public funds are conditioned by the reorientation of the “fixed investment” from modernisation to development. This qualitative transformation requires the possibility of using support by farms above 16 ESU only for investments aimed at technical and technological innovation. The public assistance directed to farms with sizes from 4 to16 ESU for the purpose of a purchase of fixed assets should be conditioned by meeting the requirement of achieving high economic vitality leading to the production scale increase.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
3
Opis fizyczny
s.140-145,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bergström F. 2000: Capital Subsidies and the Performance of Firms. Kluwer Academic Publishers. Small Business Economics, vol. 14, no. 3, 184-191.
 • Bułkowska M. 2011: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych przez gospodarstwa rolne w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 54-55.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa, 286-287.
 • Czubak W., Sadowski A., Wigier M. 2010: Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE. Zag. Ekon. Rol., 1, 44-45.
 • Duczkowska-Małysz K., Szymecka A., Wieliczko B. 2008: Ocena efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach WTO oraz przegląd wspólnej polityki rolnej. [W:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa. UKIE, Warszawa, 143-144.
 • European Commission, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), [www.ec.europa.eu/ agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_en.pdf], odczyt 26.01.2012.
 • Józwiak W. 2010: Efektywność i innowacyjność a konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 4, 76-84.
 • Kulawik J. (red.). 2011: Koszty administracyjne i transakcyjne subsydiowania rolnictwa. [W:] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. IERiGŻ-PIB, RPW 20, Warszawa, 110-126.
 • Mirkowska Z. 2010: Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo. Zag. Ekon. Rol., 4, 125-128.
 • Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, [www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty/Analizy-i-raporty], odczyt 26.02.2012.
 • Poczta W. 2010: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i Rolnictwo, 1, 23.
 • Rowiński J. 2010: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. IERiGŻ-PIB, RPW 20, Warszawa, 34-36.
 • Wieliczko B. 2010: Bariery administracyjne i koszty transakcyjne Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Zag. Ekon.Rol., 4, 74-75.
 • Zegar J. 2009: Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce. Stan i perspektywy zmian. Realia i co dalej, 3, [www.realia.com.pl/pdf/3_2009/03_03_2009.pdf].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ad5680b-daab-4eb2-84b5-8299d6ab0b58
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.