PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 1 |
Tytuł artykułu

Ocena preferencji konsumentów związanych z wyborem dziczyzny

Warianty tytułu
EN
Evaluation of consumers' preferences related to the choice of game meat
RU
Ocenka predpochtenijj potrebitelejj, svjazannykh s vyborom dichi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym celem rozważań jest poznanie preferencji konsumentów wobec dziczyzny z uwzględnieniem oceny częstotliwości i ilości jej spożywania oraz istotnych czynników warunkujących proces podejmowania decyzji o jej spożywaniu lub niespożywaniu. Uzyskane wyniki mogą stanowić cenne źródło informacji dla Konsorcjum Dziczyzna Polska, utworzonego z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), którego podstawowym celem jest promowanie wiedzy o walorach dziczyzny i możliwości przygotowania z niej potraw. Do realizacji podjętego celu badawczego posłużyło ogólnopolskie badanie ilościowe zrealizowane w 2012 roku, które było kierowane do 1000 dorosłych mieszkańców Polski, deklarujących że są konsumentami mięsa. Z tej próby badawczej zaledwie 256 badanych to konsumenci, którzy w ostatnich dwóch latach przynajmniej raz spożywali dziczyznę. W ramach analizy statystycznej danych zastosowano analizę częstości, statystykę opisową oraz tabele krzyżowe. Do stwierdzenia różnic istotnych statystycznie między zmiennymi wykorzystano test chi-kwadrat Pearsona. W artykule przyjęto hipotezę, że polscy konsumenci nie spożywają dziczyzny przede wszystkim z powodu obaw związanych z możliwością zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, takimi jak włośnica. Analiza zgromadzonych danych potwierdziła, że przede wszystkim konsumenci spożywają ją ze względu na jej smak i kruchość. Badani obawiają się chorób przenoszonych przez dziczyznę, ale jednocześnie prawie połowa respondentów ocenia, że spożywa jej obecnie za mało i wyraża gotowość do spożywania większej ilości potraw i wyrobów z dziczyzny w przyszłości.
EN
The basic aim of considerations is to learn consumers’ preferences towards game meat taking into account the evaluation of frequency and amount of consumption thereof as well as the important factors determining the process of making decision on consumption or non-consumption thereof. The obtained results may be a valuable source of information for the Konsorcjum Dziczyzna Polska (Consortium Game Meat Poland) established on the initiative of the Polski Związek Łowiecki (PZŁ) [Polish Hunting Association] whose basic aim is to promote the knowledge of values of game meat and the possibilities to prepare meals therefrom. To achieve the undertaken research objective, the authors used the quantitative nation-wide research conducted in 2012 addressed to 1000 adult inhabitants of Poland declaring they were meat consumers. Of that research sample, only 256 respondents are the consumers who in the last two years at least once had consumed game meat. Within the framework of the statistical analysis of data, there was applied the frequency analysis, the descriptive statistics and contingency tables. For the purpose of ascertainment of the statistically significant differences between variables, there was used the Pearson’s chi-squared test. In their article, the authors hypothesised that Polish consumers did not consume game meat primarily for fears connected with the possibility to get animal disease infection such as trichinosis. The analysis of the collected data confirmed that, first of all, consumers consume for its flavour and tenderness. The respondents are afraid of foodborne diseases in case of game meat, though, at the same time, almost one half of the body of respondents assess that they currently consume it too little and express their readiness to eat more dishes and products made of game meaty in the future.
RU
Основная цель рассуждений – узнать предпочтения потребителей в отношении дичи с учётом оценки частотности и количества её потребления, а также существенные факторы, обусловливающие процесс принятия решений о её потреблении или неупотреблении в пищу. Полученные результаты могут представлять собой ценный источник информации для консорциума «Польская дичь», созданного по инициативе Польского охотничьего союза (сокр. на польском языке PZŁ), основной целью которого является распространение знаний о достоинствах дичи и о возможности приготовления из неё блюд. Осуществлению принятой исследовательской цели послужило общепольское количественное обследование, проведённое в 2012 г., которое направлялось 1000 взрослых жителей Польши, заявляющих, что они потребляют мясо. Из этой исследовательской выборки лишь 256 обследованных были потребителями, которые в течение двух последних лет по крайней мере один раз по- требляли дичь. В рамках статистического анализа данных применили анализ частотности, описательную статистику и перекрёстные таблицы. Для выявления статистически существенных отличий между переменными использовали критерий хи-квадрат Пирсона. В статье приняли гипотезу, что польские потребители не потребляют дичь прежде всего из-за опасений, связанных с возможностью заразиться болезнями животного происхождения, такими как, например, трихинеллёз. Анализ накопленных данных подтвердил, что потребители прежде всего потребляют дичь по причине её вкуса и хрупкости. Обследуемые опасаются болезней, переносимых дичью, но заодно почти половина из числа респондентов оценивает, что потребляет её в настоящее время слишком мало, и выражает готовность потреблять большее количество блюд и изделий из дичи в будущем.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
1
Opis fizyczny
s.53-64,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Burger J. (2000), Gender differences in meal paterns: role of self-caught fish and wild game in meat and fish dishes, “Environmental Research Section”, No. A83.
 • Chardonnet Ph. i in. (2002), The value of wildlife, “Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz.”, No. 21.
 • Czarniecka-Skubina E. (2006), Najlepsze na steki i befsztyki „Przegląd Gastronomiczny”, nr 11.
 • Czerwińska D. (2011), Wykorzystanie dziczyzny w przetwórstwie mięsa, „Gospodarka Mięsna”, nr 1.
 • Daszkiewicz T. i in. (2013), Porównanie jakości mięsa jeleni szlachetnych (Cervus elaphus L.) pozyskanych na terenie Polski i Węgier, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 20(4).
 • Feasibility Study of Processing and Marketing Wild Venison in Rockingham Forest (2010), The Deer Initiative.
 • Górecka J., Szmańko T. (2010), Walory żywieniowe dziczyzny, „Magazyn Przemysł Mięsny”, nr 1-2.
 • Gorraiz C., Beriain M.J., Chasco J., Insausti K. (2002), Effect of ageing time on volatile compounds, odor and flavour of cooked beef from Pireneica and Friesian bulls and heifers, “Journal Food Science”, No. 67.
 • Grunert K., Bredahl L., Brunsø K. (2004), Consumer perception of meat quality and implications for product development in the meat sector − a review, “Meat Science”, No. 66.
 • Hoffman L.C., Wiklund E. (2006), Game and venison for the modern consumer, “Meat Science”, No. 74.
 • Hutchison C.L., Mulley R.C., Wiklund E., Flesch J.S. (2010), Consumer evaluation of venison sensory quality : effects of sex, body condition score and carcase suspension method, “Meat Science”, No. 86.
 • Kołczak T. (2007), Smakowitość mięsa, „Gospodarka Mięsna”, nr 12.
 • Koutsidis G., Elmore J.S., Oruna-Concha M.J., Campo M.M., Wood J.D., Mottram D.S. (2008), Water-soluble precursors of beef flavour: I. Effect of diet and breed, “Meat Science”, No. 79.
 • Nielsen B.K., Thamsborg S.M. (2005), Welfare, health and product quality in organic beef production: a Danish perspective, “Livestock Production Science”, No. 94.
 • Popczyk B. (2012), Problemy handlu dziczyzną, (w:) Gwiazdowicz D.J. (red.), Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, Polskie Towarzystwo Leśne, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań.
 • Rincker P.J., Bechtel P.J., Finstad G., Van Buuren R.G.C., Killefer J., McKeith F.K. (2006), Similarities and differences in composition and selectd sensory attributes of reindeer, caribou and beef, “Journal of Muscle Foods”, No. 1.
 • Skubała P. (2012), Moralny wymiar polowania, (w:) Gwiazdowicz D.J. (red.), Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, Polskie Towarzystwo Leśne, Oficyna Wydawnicza G&P Poznań.
 • Sonkoly K i in. (2013), Big game meat production in Hungary: A special product of a niche market, 2nd International Symposium on Hunting “Modern aspects of sustainable management of game populations”, Serbia.
 • Świetlik K. (2014a), Ceny detaliczne i spożycie mięsa, „Rynek Mięsa. Stan i perspektywy”, nr 46.
 • Świetlik K. (2014b), Popyt, „Rynek Drobiu i Jaj. Stan i perspektywy”, nr 46.
 • Świetlik K. (2012), Dotychczasowy i przewidywany popyt na podstawowe produkty żywnościowe: Mięso i przetwory, „Popyt na Żywność. Stan i Perspektywy”, nr 13.
 • The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012 (2014), “EFSA Journal”, No.12(2).
 • http://www.pzlow.pl, [dostęp: 20.11.2014].
 • http://www.stat.gov.pl [dostęp: 20.11.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-407f9b96-8b89-475f-a91e-0ba4a2d0d20e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.