PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 44 | 2 |
Tytuł artykułu

Content of sulphur in mountain soils of differentiated agricultural use

Warianty tytułu
PL
Zawartość siarki w glebach górskich różnie użytkowanych rolniczo
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to qualify the influence of the agricultural use on the content of sulphur and its distribution in the soil profile. The content of total and organic sulphur was higher in the soils of grassland than in arable soils. Such regularity was not affirmed in the case of sulphate sulphur. The content of total S and organic S was conditioned by the quantity of organic C and total N in the studied soils, which was confirmed by the high and statistically significant values of Spearman ranks correlation coefficients. The content of these forms of sulphur diminished with the increasing depth of the profile, achieving the lowest values in the horizons of the parent rock. Such regularity in the case of sulphate sulphur was not affirmed. Clear differences were also not affirmed in the distribution throughout the profiles of individual forms of sulphur in the compared profiles of variously utilized soils.
PL
Celem badań było określenie wpływu użytkowania rolniczego na zawartość siarki i jej rozmieszczenie w profilu. W glebach użytków zielonych zawartość siarki ogólnej i organicznej była wyższa niż w glebach ornych. W przypadku siarki siarczanowej takiej prawidłowości nie stwierdzono. Zawartość S og. i S org. w badanych glebach warunkowana była ilości¹ węgla organicznego i azotu ogólnego, co potwierdziły wysokie i statystycznie istotne wartości współczynników korelacji rang Supermana. W miarę wzrostu głębokości profili zawartość tych form siarki malała, osi¹gaj¹c najniższe wartości w poziomach skały macierzystej. Prawidłowości takiej w przypadku siarki siarczanowej nie stwierdzono. Nie stwierdzono także wyraźnych różnic w profilowym rozmieszczeniu poszczególnych form siarki w zestawionych profilach gleb różnie użytkowanych.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
44
Numer
2
Opis fizyczny
p.89-96,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Soil Science and Soil Protection, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Cracow, Poland
 • Department of Soil Science and Soil Protection, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Cracow, Poland
autor
 • Department of Soil Science and Soil Protection, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Cracow, Poland
Bibliografia
 • [1] F o t y m a M., M e r c i k S.: Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1992.
 • [2] F r e n e y J. R., S t e v e n s o n F. J.: Soil Sci., 101, 307, 1966.
 • [3] Ka b a t a - P e n d i a s A., Mo t owi c k a - T e r e l a k T., P i o t r ows k a M., T e r e l a k H., W i t e k T.: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG, Puławy, 1993.
 • [4] K o b u z J.: Zawartość i przemiany siarki w glebie. In: Siarka w biosferze. (Eds J. Siuta, M. Rejman-Czajkowska). Wyd. IOŚ, 47, 1980.
 • [5] L i p i ń s k i W., T e r e l a k H., Mo t o w i c k a - T e r e l a k T.: Roczn. Glebozn., 54, 3, 79, 2003.
 • [6] Mi e c h ó w k a A., Z a d r o żn y P., N i emy s k a - Ł u k a s z u k J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 482, 391, 2002.
 • [7] M o t o w i c k a - T e r e l a k T., T e r e l a k H.: Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, 106, 1998.
 • [8] Os t r ows k a A., Gawl i ń s k i S., S z c z u b i a ł k a Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ, Warszawa, 334, 1991.
 • [9] R e j m a n - C z a j k o w s k a M.: Post. Nauk Roln., 4, 91, 1971.
 • [10] S k ł o d o w s k i P.: Roczn. Glebozn., 19, 1, 99, 1968.
 • [11] S z u l c W.: Potrzeby nawożenia roślin siarką oraz metody ich wyznaczania. Wyd. SGGW, Warszawa, 98, 2008.
 • [12] S z u l c W., R u t k o w s k a B., Ł a b ę t o w i c z J.: Ann. UMCS, E, 59, 1, 55, 2004.
 • [13] Za d r o ż n y P., Mi e c h ówk a A., Ni c i a P.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520, 571, 2007.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-407e92e8-b30e-4f8a-a006-a45f619a4d80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.