PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wybranych produktach zbożowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons in selected cereal products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie poziomu zanieczyszczenia różnych rodzajów produktów zbożowych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), tj. benzo(a)pirenem oraz sumą benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu. Zawartość tych związków w produktach przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci jest limitowana przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1125. Materiał badany stanowiły dostępne handlowo płatki zbożowe, kasze, chleby, pieczywo chrupkie oraz musli, a także produkty dla niemowląt i dzieci: kaszki zbożowe i mleczno-zbożowe. Oznaczenie WWA przeprowadzono techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną (HPLC-FLD) po uprzednim zmydleniu próbek oraz wyekstrahowaniu i oczyszczeniu frakcji węglowodorowej. Wyznaczone na etapie walidacji metody wartości granicy wykrywalności i granicy oznaczalności wynosiły odpowiednio: 0,18 μg/kg oraz 0,25 μg/kg i były znacznie niższe od odpowiednich wartości maksymalnych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 836/2011. W 73 % produktów zbożowych wykryto obecność badanych poliarenów, przy czym ich zawartość nie przekraczała 1 μg/kg. W próbkach płatków kukurydzianych oraz chlebów stwierdzono mniejsze zawartości sumy czterech WWA niż w próbkach kaszy, pieczywa chrupkiego i musli. Benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten i chryzen wykryto w 20 % badanych kaszek dla niemowląt i dzieci, natomiast w żadnej z nich nie wykryto benzo(a)pirenu.
EN
In the paper, the results are presented of the research the objective of which was to determine levels of contamination in different types of cereals products contaminated with the compounds from a group of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), i.e. with benzo(a)pyrene and with the total of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, and chrysene. In the Commission Regulation (UE) No. 2015/1125 the limits are set for the content of those compounds in infant and baby foods. The research materials were commercial-off-the-shelf (COTS) cereal flakes, groats, bread, crispbread, and muesli as well as infant and baby products: cereal gruels and milk-cereal gruels. To determine the PAHs, a high performance liquid chromatography was applied and a fluorescence detection method (HPLC-FLD) after samples saponification followed by the extraction and clean-up of the hydrocarbon fraction. The values of the detection and quantification limits, determined at the stage of validating the method, were 0.18 and 0.25 μg/kg, respectively, and they were significantly lower than the respective maximum values as set in the Commission Regulation (EU) No. 836/2011. The PAHs under study were found in 73 % of the cereals products; however, their content did not exceed 1 μg/kg. Compared to groats, crispbread, and muesli, the contents of the total of the four PAHs found in the corn flakes samples were lower. Benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, and chrysene were detected in 20 % of the analysed infant and baby gruels while benzo(a)pyrene was found in none of them.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.67-77,tab.,wkyr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 31-149 Kraków
autor
 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 31-149 Kraków
autor
 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 31-149 Kraków
Bibliografia
 • [1] Ciecierska M., Obiedziński M.: Występowanie WWA w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności dla małych dzieci w odniesieniu do wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1 (62), 37-45.
 • [2] Ciecierska M., Obiedziński M.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in the bakery chain. Food Chem., 2013, 141, 1-9.
 • [3] Ciemniak A.: Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności. Rozprawa habilitacyjna, Wyd. ZUT, Szczecin 2010.
 • [4] Ciemniak A., Chrąchol L.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w zbożowych produktach śniadaniowych. Roczniki PZH, 2008, 59 (3), 301-307.
 • [5] Ciemniak A., Ochwat M.A.: Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wybranych produktach przeznaczonych do żywienia niemowląt i małych dzieci. Bromat. Chem. Toksykol., 2008, XLI (1), 73-79.
 • [6] Ciemniak A., Witczak A.: Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w pieczywie. Roczniki PZH, 2010, 61 (2), 135-140.
 • [7] European Food Safety Authority: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain (Question N° EFSA-Q-2007-136). The EFSA Journal, 2008, 724, 1-114.
 • [8] European Food Safety Authority: Findings of the EFSA Data Collection on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food. [online]. Dostęp w Internecie [15.02.2017]: http://www.efsa.europa.eu/ en/scdocs/doc/33r.pdf
 • [9] FAO/WHO: Food standards programme. Codex Alimentarius Commission. Codex committee on contaminants in foods, 8th Session, Hague, Netherlands, 31 March - 4 April 2014. Working document for information and use in discussions related to contaminants and toxins in the GSCTFF.
 • [10] Kalicka D., Zachara A.: Contamination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in products for infants and young children in the Podkarpackie region. In: Food Quality and Perspectives. XX Conference of Young Researchers – 4th International Session. Eds. M. Wesołowska, M. Dżugan. Wyd. Oddz. Rzeszowski PTTŻ, PTCh, URz, Rzeszów 2015, s. 55.
 • [11] Kubiak M.S.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – ich występowanie w środowisku i w żywności. Prob. Hig. Epidemiol., 2013, 94 (1), 31-36.
 • [12] Kacmaz S., Zelinkova Z., Wenzl T.: Rapid and sensitive method for the determination of four EU marker polycyclic aromatic hydrocarbons in cereal-based foods using isotope-dilution GC/MS. Food Addit. Contam., 2016, 33 (4), 631-638.
 • [13] De Lima F.R., Dionello R.G., Peralba M.C.R., Barrionuevo S., Radunz L.L., Reichert Júnior F.W.: PAHs in corn grains submitted to drying with firewood. Food Chem., 2017, 215, 165-170.
 • [14] Orecchio S., Papuzza V.: Levels, fingerprint and daily in bread baked using wood as fuel. J. Hazard. Mater., 2009, 164 (2-3), 876-883.
 • [15] Nowak A., Libudzisz Z.: Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 9-25.
 • [16] Perelló G., Martĭ-Cid R., Castell V., Llobet J.M., Domingo J.L.: Concentrations of polybrominated diphenyl ethers, hexachlorobenzene and polycyclic aromatic hydrocarbons in various foodstuffs before and after cooking. Food Chem. Toxicol., 2009, 47, 709-715.
 • [17] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Dz. Urz. UE L 364, s. 5, z dn. 20.12.2006 z późn. zm.
 • [18] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Dz. Urz. UE L 215, s.4, z dn. 20.08.2011.
 • [19] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych. Dz. Urz. UE L 215, s. 9, z dn. 20.08.2011.
 • [20] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1125 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w katsuobushi (suszony bonito) oraz niektórych wędzonych śledziach bałtyckich. Dz. Urz. UE L 215, s. 4 , z dn. 20.08.2011.
 • [21] Tao S., Jiao X.C., Chen S.H., Liu W.X., Coveney Jr R.M., Zhu L.Z., Luo Y.M.: Accumulation and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in rice (Oryza sativa). Environ. Pollut., 2006, 140, 406-415.
 • [22] Wieczorek J., Wieczorek Z.: Pobranie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z żywnością. Bromat. Chem. Toksykol., 2011, XLIV (3), 725-731.
 • [23] World Health Organization, International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Some Non-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Some Related Exposures. IARC, Lyon 2010, p. 92.
 • [24] Zachara A., Gałkowska D., Juszczak L.: Method validation and determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in vegetable oils by HPLC-FLD. Food Anal. Methods, 2017, 10, 1078-1086.
 • [25] Zachara A., Juszczak L.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi – wymagania prawne i monitoring. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 3 (106), 5-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3eda5670-cbbc-4b58-a557-0340eb4f58c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.