PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Analiza inwestycji drogowych prowadzonych na terenach lasów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of road investments conducted on areas of forests managed by the Polish National Forest holding "State Forests" in the 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W związku z koniecznością dostosowywania sieci komunikacyjnej do coraz to nowocześniejszego taboru wywożącego drewno z lasu i prowadzącego akcje gaśnicze oraz konieczności udostępnienia lasu jako dobra ogólnodostępnego przed nadleśnictwami stoją duże zadania inwestycyjne modernizacji i rozbudowy leśnej sieci komunikacyjnej. W pracy przedstawiono wyniki analizy dokumentacji przetargowych prowadzonych przez jednostki 59 Lasów Państwowych w 2012 roku. Analizie poddano elektroniczne wersje przedmiarów prac zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Biuletynie Informacji Publicznej 126 nadleśnictw z terenu całej Polski. Pod uwagę wzięto: formalne aspekty przygotowywanej dokumentacji, rodzaje prowadzonych robót drogowych, rozmiar planowanych zadań budowlanych i ich koszty, rodzaje stosowanych technologii budowy nawierzchni oraz preferowanych materiałów (głównie kruszyw) na wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy drogowych. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji stwierdzono, że łącznie inwestycje drogowe przeprowadzono na blisko 430 kmb. Najczęściej wykonywano prace związane z przebudowami (46,58%), remontami (34,92 %) i konserwacjami nawierzchni (3,96 %). Roboty przygotowawcze pod inwestycje wymagały usunięcia drzew, wykarczowania pni oraz usunięcia podszytu. W przedmiarach, jako warstwy konieczne wymieniano: górną i dolną warstwę podbudowy, warstwę odsączającą oraz odcinającą. W przedmiarach wskazanym materiałem do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy było kruszywo łamane. Do wykonania warstwy odsączającej stosowano pospółkę lub piasek, a na warstwę odcinającą stosowano geowłókniny. Natomiast pobocza wzmacniano poprzez ich zagęszczanie lub umocnienie pospółką. Prace ziemne obejmowały: zdjęcie warstwy humusu z 555 tys. m2 oraz wykonanie wykopów i nasypów o kubaturze odpowiednio 2,2 mln m3 i 133 tys. m3. Oszacowano, że przebudowa 1 mb drogi kosztowała 312,56 zł, remont 96,04 zł, a średni łączny koszt wszystkich przeprowadzonych prac wyniósł 638,81 zł za 1 mb.
EN
In accordance with the necessity of adjusting the communication network to the increasingly more modern equipment transporting the wood from the forest and carrying out the firefighting actions as well as the necessity of making the forest available as a generally accessible resource, large investment tasks are to be realised by forest districts in the range of modernisation and expansion works of a forest communication network. In 2012, the results of the analyses of tender documentations were presented in the thesis and these tender documentations were carried out by the units of State Forests. Electronic versions of work cost estimates (bills of quantities) placed in the Important Order Specification were subject to the analysis on the Bulletin of Public Information with 126 forest districts from across Poland. The following issues were taken into consideration: formal aspects of prepared documentation, types of conducted road works, the range of planned construction tasks and their costs, types of technologies used in the construction of a surface and preferred materials (mainly aggregates) for the performance of the road surface and roadsides. On the basis of the analysed documentation, it was stated that the road investments were carried out in total on nearly 430 running km. Most frequently, the work was connected with reconstructions (46.58 %), repairs (34.92%) and the maintanance of the surface (3.96 %). The preparatory work under investments required the removal of trees, grubbing up trunks and the removal of understorey. In the bills of quantities, the following layers were mentioned as the necessary layers: upper and lower layer of a substructure, drainage layer and a shut-off layer. In the bills of quantities, the material which was indicated to perform a lower and upper layer of a substructure was a crushed-stone aggregate. The sand or gravel mix was used for the performance of a drainage layer and geotextiles were used for a shut-off layer. As for the roadsides,they were reinforced by their densification or strengthening with a sandy gravel. Ground work included: a picture of the humus layer with 555 thousand square meters and the performance of cuts and embankments of a capacity respectively 2.2m m3 and 133,000 m3. It has been estimated that the reconstruction of 1 running meter of a road cost 312.56 PLN, a repairamounted to 96.04 PLN and an average total cost of all conducted works was 638.81 PLN for 1 running meter.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.49-60,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ‎ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ‎ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
Bibliografia
 • Borecki, T., Piekutin, J., Wójcik, R. (2006). Wpływ ciągów komunikacyjnych na wartość drzewostanów. Sylwan nr 10, ss. 39-49
 • Czerniak, A., Grajewski, S., Kamiński, B., Miler, A. T., Okoński, B., Leciejewski, P., Trzciński, G., Madaj, A., Bańkowski, J., Wojtkowski, K. (2013). Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach PGL LP, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Warszawa-Bedoń, s. 123
 • Dytkowski, S. (2010). Drogi leśne w nadleśnictwie – remonty bieżące i konserwacja. Biblioteczka Leśniczego, z. 314: Warszawa, ss. 3-4, 11
 • Dzikowski, J., Szarłowicz, A., Burzyński, S., Rajsman, M., Satoła, J., Wiązowski, Z. (2006). Poradnik techniczny. Drogi leśne. DGLP w Warszawie, Ośrodek Rozwojowo- Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Warszawa-Bedoń, ss. 7-21
 • Koczwański, S. (1995). Inżynieria i budownictwo leśne, AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydanie drugie, ss. 282, 336, 349-362
 • Pomarańska, A. (2013). Przegląd technologii budowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Susz. Maszynopis pracy dyplomowej – inżynierskiej. Kat. Inż. Leśnej, UP w Poznaniu, ss. 6-8
 • Redakcja Głosu Lasu Głos Lasu, marzec 2008, ss. 21-23
 • Redakcja Głosu Lasu Głos Lasu, listopad 2011, ss. 18-21
 • Redakcja Głosu Lasu Głos Lasu, styczeń 2013, s. 8
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)
 • Strony internetowe:
 • Biuletyn Informacji Publicznej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe [online] http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip [dostęp: 12.04.2014]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3b638c06-4c76-40b4-a69a-10eb2abd2ab5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.