PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 08 | 1 |
Tytuł artykułu

Corporate social responsibility of bioeconomy in the natural valuable areas of the Lubelskie vovodeship

Warianty tytułu
PL
Społeczna odpowiedzialnośc biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The study consists of two parts. The aim of the first part of thesis providing theoretical background is to characterise the concept of Corporate Social Responsibility and its relationship with contemporary perception of the development of natural precious areas, where the bioeconomy sector plays an important role. The aim of the second, scientific part is to characterise enterprises representing the bioeconomy sector and to provide the level of importance of selected noneconomic factors related to social responsibility in business decision-making process. The article also presents the areas of environmentally friendly activities of analysed entities and the assessment of entrepreneurs regarding positive impact of business activities on the natural precious areas. The method of diagnostic survey along with an interview questionnaire were applied in the empirical research. In the group of 150 examined companies, 48 were selected to represent entities of the bioeconomy sector on the basis of the resource criterion, which included all entities of production area that use biological resources. This was followed by a comparative characteristics of declared attitudes and actions taken by companies with regard to corporate social responsibility in a group of the bioeconomy sector and others. In order to reveal the occurrence of characteristic clusters and similar attitudes towards particular areas of corporate social responsibility in the bioeconomy sector a two-stage classification method of grouping, Two-step Cluster, was employed. Selected elements of descriptive statistics and the non-parametric Mann-Whitney test of the statistical significance were introduced in the study. Results of empirical research, presented in a descriptive and graphic way in the form of tables and graphs, were delivered using the SPSS Statistical Package.
PL
Opracowanie składa się z dwóch części. Celem części pierwszej, o charakterze teoretycznym jest charakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zarysowanie jej związków ze współczesnymi koncepcjami rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, w których istotna rola przypada sektorowi biogospodarki. Celem części drugiej, o charakterze badawczym, jest charakterystyka przedsiębiorstw reprezentujących sektor biogospodarki oraz przedstawienie stopnia ważności wybranych czynników pozaekonomicznych związanych ze społeczną odpowiedzialnością w decyzjach gospodarczych. W pracy zaprezentowano także obszary aktywności proekologicznej badanych podmiotów oraz oceny przedsiębiorców dotyczące przejawów pozytywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na obszary przyrodniczo cenne. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. W grupie badanych 150 przedsiębiorstw wyodrębniono 48 podmiotów sektora biogospodarki na podstawie kryterium zasobowego zaliczając do niego wszystkie podmioty sfery produkcyjnej wykorzystujące zasoby biologiczne. Następnie dokonano charakterystyki porównawczej deklarowanych postaw i działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w grupie przedsiębiorstw sektora biogospodarki i pozostałych. W celu ujawnienia w zbiorze przedsiębiorstw sektora biogospodarki występowania zgrupowań charakterystycznych, podobnych typów postaw względem poszczególnych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu dokonano ich klasyfikacji metodą dwustopniowego grupowania – Twostep Cluster. W pracy wykorzystano wybrane elementy statystyki opisowej oraz test nieparpametryczny istotności różnic Manna-Whitneya. Wyniki badań opracowano z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS i przedstawiono w formie opisowej oraz graficznej w postaci tabel i wykresów.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
1
Opis fizyczny
p.92-111,fig.,ref.
Twórcy
 • John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 • 2. Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Difin, Warszawa.
 • 3. Borys T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, W: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 44-61.
 • 4. Chyłek E., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy nr 7, s. 3-13.
 • 5. Communication from the commission to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012), European Commission. Brussels.
 • 6. Dobrzański G. (2000), Trwały rozwój w ujęciu regionalnym i lokalnym. Ekonomia i Środowisko, Nr 2(17), s. 21-29.
 • 7. Dokument zamykający projekt „Business to Nature – nowe podejście do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo”, Rekomendacje dla polityki, INTERREGIVC (2012), European Regional Development Fund.
 • 8. Gołębiewski J. (2013), Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl (dostęp: 10.06.2014)
 • 9. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR) - Informacja Ministerstwa Gospodarki (data publikacji: 2010-08-04), dostęp: http://www.mg.gov.pl/node/10892, (dostęp: 18.06.2014).
 • 10. Janczarek P. (2013), Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE. Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, dostęp: http://www.rsi.lubelskie.pl/images/P.%20Janczarek%20-%20RSI%20Inteligentne%20Spec%20v.1.pdf (dostęp: 7.11.2014).
 • 11. Józefowski B. (red.), Kokoszka B. (2012), CSR w Małopolsce, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Departament Polityki regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • 12. Kutkowska B. (2007), Możliwości rozwoju obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku, w: K. Michałowski (red.), Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 117-129.
 • 13. Kutkowska B. (2012), Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski ,Z. nr 29, s. 97-110.
 • 14. Maas S., Reniers G. (2014), Development of a CSR model for practice: connecting five inherent areas of sustainable business. Journal of Cleaner Production 64(1), s. 104-114.
 • 15. Mose I. (2007), Foreword, Protected areas and regional development in Europe: towards a new model for the 21st century. ed. I. Mose, Aldershot, Burlington, Ashgate.
 • 16. Mose I., Weixlbaumer N. (2007), A new paradigm for protected areas in Europe, Protected areas and regional development in Europe: towards a new model for the 21st century. Ed. I. Mose, Aldershot, Burlington, Ashgate.
 • 17. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. RAPORT (2011), Millward-Brown SMG/ KRC PwC, Warszawa.
 • 18. Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki. IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl (dostęp: 10.06.2014).
 • 19. Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 232, Wrocław.
 • 20. Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E. and Verspecht A. (2007), Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments. Living Rev. Landscape Res., 1, 3, s. 5-31.
 • 21. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności (2012), Polska Norma, PN-ISO 26000:2012, PKN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3a078608-f0f0-4e0f-9af1-f85da9e42237
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.