PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 1 |

Tytuł artykułu

Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych

Warianty tytułu

EN
Innovations in agricultural producer groups

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Głównym celem opracowania jest identyfikacja i ocena kontekstu kształtowania innowacji w grupach producentów rolnych. Grupy postrzegano jako miejsce tworzenia sieci gospodarstw, sprzyjających powstawaniu innowacji otwartych. Kontekst innowacji w grupach rolników odniesiono do klasycznej teorii rozwoju podmiotów rynkowych na bazie innowacji zamkniętych (Josepha Shumpetera) i innowacji otwartych tworzonych w sieciach współpracy według współczesnych teoretyków (Henry’ego Chesbrougha i Claytona Christiansena, Everetta M. Rogersa). Pomocniczym celem badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy stan relacji wewnątrzgrupowych stanowi przesłankę do zwiększenia innowacji w gospodarstwach, biorąc pod uwagę zmianę relacji w grupach różnych profili produkcji, wskaźniki dynamiki grupowej oraz ocenę relacji z instytucjami współpracującymi. Badania przeprowadzono wśród grup producentów rolnych województwa małopolskiego, wykorzystując metodę wywiadu bezpośredniego w 2015 r. Wyniki badań wskazują na największe zaangażowanie innowacyjne w grupach sadowniczych przy stałych (niezmiennych) relacjach wewnątrzgrupowych, przeciętnych wskaźnikach grupowych i przy dużej liczbie instytucji współpracujących.
EN
The main objective of the study described in the article is to identify and evaluate the context of shaping innovation in agricultural producer groups. The groups were perceived as a starting point to establish a network of farms within which the emergence of open innovation would be favoured. The context of innovation in groups of farmers was referred to the classical stakeholder theory based on closed innovation (Joseph Shumpeter) and open innovation promoted in collaborative networks by contemporary theorists (Henry Chesbrough and Clayton Christiansen, Everett M. Rogers). A secondary objective of the study was to answer a question whether the state of intragroup relations was a prerequisite for enhancing innovation on farms, taking into account the change of relations between different profiles of production, indicators of group dynamics, assessment of relations with the cooperating institutions. The study was conducted in 2015 among groups of agricultural producers of the Lesser Poland (Małopolska) province, by applying the method of direct interview. The results show the greatest commitment to innovation in the horticultural groups if they feature stable (unchanging) intra-group relations, average group indicators and a large number of co operating institutions.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

1

Opis fizyczny

s.139-164,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Bibliografia

 • Adamowicz M. (2007). Sieci współpracy, gron i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe, Seria IX, 22, 15–21.
 • Almirall E., Casadesus-Masanell R. (2010). Open versus closed innovation: a model of discovery and divergence. Academy of Management Review, 35 (1), 27–47.
 • Carmeli A., Meitar R., Weisberg J. (2006). Self-leadership and innovative behavior at work. International Journal of Manpower, 27 (1), 75–90.
 • Chesbrough H.W. (2003). Open Innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 • Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F. (2011) The open innovation journey: how firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation, 31, (1), 34–43.
 • Christiansen C.M., Raynor M., Verlinden M. (2003). Zmierzaj tam, gdzie będą pieniądze. Harvard Business Review Polska.
 • Christiansen C.M., Scott D.A., Roth E.A. (2010). Innowacje. Następny krok. Warszawa: Studio Emka.
 • Czerniak J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.
 • Dodgson M. (1993). Technological Collaboration in Industry. London: Routledge.
 • Domagalska-Grędys M. (2014). Relacje sieciowe z udziałem grup producentów rolnych – identyfikacja i ocena zróżnicowania. W: Borowiecki R., Rojek T. (red.). Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca – kooperacja – sieci (s. 147–156). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Domagalska-Grędys M. (2016). Mikro-konteksty kształtowania zmian relacji w sieci grup producentów rolnych. W: Sroka W. (red.). Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy (s. 93–308). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
 • Foster R., Kaplan S. (2003). Twórcza destrukcja. Łódź: Galaktyka.
 • Jongen W. (2005). Innovation in Agri-food Systems: Product Quality and Consumer Acceptance. Wageningen Academic Pub.
 • Juchniewicz M. (2014). Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym: skala i znaczenie zjawiska. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 107–118.
 • Kleysen R.F., Street Ch.T. (2001). Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. Journal of Intellectual Capital, 2 (3), 284–296.
 • Łuczka W. (2014). Network interconnections as a driver of innovativeness in meat industry company. Acta Oeconomia, 13 (4), 115–124.
 • MG (2013). Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Mikołajec J. (2014). Dwa typy dyfuzji innowacji i ich ontologiczne założenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72 (1918), 125–134.
 • Muras M., Zabłocki W. (2013). Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji na przykładzie wprowadzenia na rynek Airbusa A380. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 89, 135–148.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 • Podręcznik Oslo… (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa. Wydanie trzecie.
 • Rogers E.M. (1995, 1996). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press of Glencoe.
 • Schumpeter J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Scott S.G., Bruce R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37 (3), 580–607.
 • Siekierski J., Śliwa R. (2015). Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Tom 26. Prace z Zakresu Zarządzania, 1 (czerwiec), 139–153.
 • Sulejowicz A. (1997). Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Tidd J., Bessant J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Wojtczuk-Turek A. (2011). Zachowanie innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin.
 • Wojtczuk-Turek A. (2010). Organizacyjne i kompetencyjne predykatory zachowań innowacyjnych – analizy empiryczne. Współczesne Zarządzanie, 4, 95–106
 • Źródła internetowe
 • Andrejczuk M. (2013), Otwarte innowacje – w drodze ku intelektualnemu przewrotowi, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/otwarte-innowacje-w-drodze-ku-intelektualnemu-przewrotowi/ [dostęp: 26.08.2015].
 • Employee Engagement – a Towers Perrin study (2009), March, http://www.reach1to1.com/2009/03/09/employee-engagement-drives-business-performance/ [dostęp: 26.08.2015].
 • Fakty i mity związane z zaangażowaniem pracowników, http://www.rp.pl/artykul/295880,294552.html [dostęp: 26.08.2009].
 • http://akson.sgh.waw.pl/~rmrowka/Publikacje/Rafal%20Mrowka%20-%20Zaangazowanie.pdf, s.12 [dostęp: 26.08.2015].
 • http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture/index_pl.htm [dostęp: 26.08.2015].
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_dzialanosc_innowacyjna_2009-2011.pdf [dostęp: 26.08.2015].
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstwżw-latach-2011-2013,2,8.html [dostęp: 26.08.2015].
 • http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/Centrala/konferencje/18_grudnia_2014/PROW_prezenatacja.pdf [dostęp: 26.08.2015].
 • http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/chodak/wyklad_mikro/mikro12.doc [dostęp: 26.08.2015].
 • http://www.prokurent.com/pl/warto-wiedziec/2015-02-11-08-16-29.html [dostęp: 26.08.2015].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-38dd33b5-05c7-48c3-9930-20072cc19e70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.