PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |
Tytuł artykułu

Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Plonowanie pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze w zależności od sposobu uprawy roli, stosowania masy organicznej i biostymulatora
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Three-factorial field experiment on agricultural practices in spring wheat cultivation in short-term monoculture was conducted in the years 2012-2013 in Chełmce (52o61’ N; 18o44’ E), on the soil of a good rye complex. The experimental factors included: A – tillage method connected with the application of organic matter (five variants with a post-harvest tillage with a grubber and pre-winter plough or without ploughing, and with the use of manure and stubble catch crop biomass – white mustard), B – method of application of post-harvest residues (four variants with the use of straw and effective microorganisms or without), C – application of a biostimulant Asahi SL (two levels). The aim of the study was determination of the effect of these factors on the yield components and grain yield in spring wheat cultivated in the 2nd and 3rd year of monoculture. Grain yield of spring wheat in the first year of research was by 25% higher than in the second year, which to some extent confirms low tolerance of this plant to being cultivated after itself. In the spring wheat monoculture, especially in the third year, grain yield was beneficially affected by the application of manure mixed with soil with a grubber and pre-winter plough, as well as manure and biomass of white mustard mulching the field through winter with tillage reduced to grubbing. The yield-producing effect of shredded straw with an inoculum of effective microorganisms applied into the soil manifested itself only in the initial period of monoculture, the second year, and with no manure application. In case of organic fertilization as well as in the subsequent year of monoculture, the use of straw and effective microorganisms did not affect beneficially the grain yield. Biostimulant Asahi SL, however, caused increase in the grain yield, especially in the third year of spring wheat monoculture and after using manure.
PL
Trójczynnikowe doświadczenie polowe nad agrotechniką pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze wykonano w latach 2012-2013 w Chełmcach (52o61’ N; 18o44’ E), na glebie kompleksu żytniego dobrego. Czynnikami doświadczenia były: A – sposób uprawy roli związany ze stosowaniem masy organicznej (pięć wariantów z uprawą pożniwną gruberem oraz orką przedzimową lub bez orki oraz ze stosowaniem obornika i biomasy międzyplonu ścierniskowego – gorczycy białej), B – sposób stosowania resztek pożniwnych (cztery warianty ze stosowaniem słomy i efektywnych mikroorganizmów lub bez), C – aplikacja biostymulatora Asahi SL (dwa poziomy). Celem badań było określenie wpływu tych czynników na elementy plonowania i plon ziarna pszenicy jarej uprawianej w 2. i 3. roku monokultury. Plon ziarna pszenicy jarej w pierwszym roku badań był o 25% większy niż w drugim roku, co w pewnym stopniu potwierdza małą tolerancję tej rośliny na uprawę po sobie. W monokulturze pszenicy jarej, zwłaszcza w trzecim roku, korzystnie na plon ziarna wpłynęło stosowanie obornika wymieszanego z glebą gruberem i orki przedzimowej, a także obornika i biomasy gorczycy białej mulczującej pole przez zimę przy ograniczeniu uprawy roli do gruberowania. Plonotwórcze oddziaływanie wnoszonej do gleby rozdrobnionej słomy ze szczepionką efektywnych mikroorganizmów ujawniło się tylko w początkowym okresie monokultury, w drugim roku i gdy nie stosowano obornika. W przypadku nawożenia organicznego oraz w kolejnym roku monokultury stosowanie słomy i efektywnych mikroorganizmów nie wpłynęło korzystnie na plon ziarna. Biostymulator Asahi SL spowodował natomiast wzrost plonu ziarna, zwłaszcza w trzecim roku monokultury pszenicy jarej i po zastosowaniu obornika.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
3
Opis fizyczny
p.19-28,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Agenbag G., 2012. Growth, yield and grain protein content of wheat (Triticum aestivum L.) in response to nitrogen fertilizer rates, crop rotation and soil tillage. South Afr. J. Plant Soil 29(2),73-79.
 • Blecharczyk A., Małecka I., Pudełko J., 2005. Reakcja roślin na monokulturę w wieloletnim doświadczeniu. Fragm. Agron. 22(2), 20-29.
 • Giemza-Mikoda M., Wacławowicz R., Zimny L., Malak D., 2011. Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i wzrastających dawek azotu na wskaźniki struktury roli. Fragm.Agron. 28(3), 16-25.
 • Hornby D., 1998. Interactions between cereal husbandry and take-all: background for newer methods of controlling the disease. The BCPC Conference – Pests and Diseases 1, 67-76.
 • Hu J., Zhu A., Wang J., Dai J., Wang T., Chen R., Lin X., 2013. Soil microbial metabolism and invertase activity under crop rotation and no-tillage in North China. Plant Soil Envir. 59(11),511-516.
 • Kaczmarek Z., Wolna-Maruwka A., Jakubus M., 2008. Zmiany liczebności wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz aktywności enzymatycznej w glebie inokulowanej efektywnymi mikroorganizmami (EM). J. Res. Appl. Agrie. Eng. 53(3).
 • Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D., 2011. Wpływ nawożenia azotem i użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu.Fragm. Agron. 28(3), 53-62.
 • Lepiarczyk A., 2000. Koncentracja związków fenolowych i aktywność mikrobiologiczna gleby w zależności od rośliny regenerującej i stosowanej uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470,191-197.
 • Maltas A., Charle, R., Jeangros B., Sinaj S., 2013. Effect of organic fertilizers and reduced-tillage on soil properties, crop nitrogen response and crop yield: Results of a 12-year experiment inChangins, Switzerland. Soil Till. Res. 126, 11-18.
 • Małecka I., Sawinska Z., Blecharczyk A., 2007. Wpływ uprawy roli na występowanie chorób pszenicy ozimej i w jęczmieniu jarym. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47(2), 189-192.
 • Martyniuk S., 2011. Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nierzetelne metody ich oceny. Post. Mikrobiol. 50(4), 321-328.
 • Martyniuk S., Księżak J., 2011. Ocena pseudomikrobiologicznych preparatów stosowanych w uprawie roślin. Pol. J. Agron. 6, 27-33.
 • Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S., 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianychw warunkach wielkopolski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51(4).
 • Parylak D., 2004. Possibilities of root and stem base diseases limitation in continuous wheat under conventional tillage and no-tillage system. J. Plant Prot. Res. 44(2), 144-146.
 • Parylak D., 2005. Produkcyjne skutki upraszczania uprawy roli w monokulturze pszenicy ozimej. Bibl. Fragm. Agron. 9, 113-114.
 • Piskier T., 2006. Reakcja pszenicy jarej na stosowanie biostymulatorów i absorbentów glebowych. J. Res. App. Agr. Eng. 51(2).
 • Rudnicki F., 2000. Wyznaczanie wpływu poszczególnych elementów plonowania na różnice plonów między obiektami doświadczalnymi. Fragm. Agron. 17(3), 53-65.
 • Rymuza K., Turska E., Wielogórska G., Wyrzkowska M., 2012 Evaluation of yield determination of spring wheat grown in monoculture interrupted with stubble crop growth by means of path analysis. Acta Sci. Pol. Agricultura 11(2), 53-61, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Solarska E., 2008. Określenie przyczyn chorób korzeni pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 531, 201-210.
 • Stępień A., Adamiak E., 2009. Efektywne mikroorganizmy (EM-1) i ich wpływ na występowanie chorób zbóż. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49(4), 2027-2030.
 • Turska E., Wielogórska G., Starczewski J., 2011. Zróżnicowane technologie uprawy a architektura łanu pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 559, 195-201.
 • Woźniak A., 2005. Wpływ wsiewek międzyplonowych i nawożenia organicznego na plon i zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Ann. Univ. Mariae Curie--Skłodowska, Sect. E, Agricultura 60, 33-40 [in Polish].
 • Woźniak A., Gos M., 2014. Yield and quality of spring wheat and soil properties as affected by tillage system. Plant, Soil and Envir. 60(4), 141-145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-37fbc1f2-dcad-4c2c-830b-9463c912474c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.