PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Financial performance of stock exchange companies in the market for tourist, leisure and hotel services in individual segments of activity
RU
Finansovye rezul’taty birzhevykh kompanijj na rynke uslug turizma, otdykha i gostinichnogo khozjajjstva v otdel’nykh segmentakh dejatel’nosti
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel artykułu: opracoanie koncetruje się na analizie wyników finansowych trzech największych spółek z branży turystyczno-wypoczynkowej oraz hotelarskiej notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Omawiając zagadnienia zwrócono uwagę na kondycję finansową firm w poszczególnych segmentach działalności. Metodyka: podstawę źródłową stanowiły sprawozdania finansowe badanych spółek giełdowych. Do analizy uwzględniono trzy Spółki z branży hotelarskiej: Interferie SA, Orbis SA oraz Rainbow Tours SA. Wyniki przeanalizowano uwzględniając sprzedaż usług w poszczególnych segmentach branżowych w latach 2009- 2013. Wyniki: wszystkie badane Spółki w analizowanych latach poprawiły swoją kondycję finansową w poszczególnych segmentach działalności. Spółki z branży hotelarskiej, takie jak Interferie i Orbis koncentrowały się przede wszystkim na pozyskaniu klienta krajowego, sprzedaż usług na rodzimym rynku stanowiła większość ich przychodów. W przypadku Grupy Rainbow Tours poprawa sytuacji finansowej była uwarunkowana wzrostem sprzedaży imprez turystycznych (podstawowy segment działalności) przez podmiot dominujący. Wyniki analizy wskazują na dużą konsolidację rynku w podstawowych segmentach działalności Spółek. Implikacje praktyczne i społeczne: praktycznym celem analizy finansowej na danym rynku usług jest ocena i kształtowanie przyszłości, rozwoju i możliwości przetrwania przedsiębiorstw. Umożliwia ocenę wartości firmy i jej pozycji na rynku.
EN
Aim of the article: the study is focused on an analysis of financial performance of the three major companies from the tourist, leisure and hotel industry listed on the Warsaw Stock Exchange. Discussing the issues, the author paid attention to financial condition of the firms in individual segments of activity. Methodology: the source basis was financial statements of the stock exchange companies in question. The analysis comprised three companies from the hotel industry: Interferie SA, Orbis SA and Rainbow Tours SA. The findings were analysed taking into account sales of services in individual branch segments in the years 2009-2013. Findings: all the companies surveyed improved in the years in question their financial standing in individual segments of activity. The companies from the hotel industry such as Interferie and Orbis focused primarily on winning the national customer, sales of services in the domestic market constituted most their revenues. In the case of the Rainbow Tours Group, improvement of financial condition was determined by growth of sales of tourist events (the basic segment of activity) by the parent company. Results of the analysis indicate a great consolidation of the market in basic segments of activities carried out by the companies. Practical and social implications: the practical purpose of the financial analysis in the given market for services is to evaluate and shape the future, development and possibilities to survive by enterprises. It enables assessment of goodwill of the firm and its position in the market.
RU
Цель статьи: разработка сосредоточена на анализе финансовых результатов трех крупнейших обществ из отрасли туризма, отдыха и гостиничногосегментах деятельности. Методика: первоисточниками были финансовые отчеты обследуемых биржевых компаний. Для анализа приняли три общества из отрасли гостиничного хозяйства: Interferie SA, Orbis SA и Rainbow Tours SA. Результаты анализировались с учетом продаж услуг по отдельным отраслевым сегментам в 2009-2013 гг. Результаты: все обследуемые компании а анализируемые годы улучшили свое финансовое положение в отдельных сегментах деятельности. Компании из отрасли гостиничного хозяйства, такие как Interferie и Orbis, сосредоточивались прежде всего на завоевании национального клиента, продажа услуг на внутреннем рынке составляла большинство их доходов. В случае группы Rainbow Tours улучшение финансового положения было обусловлено ростом продаж туристических мероприятий (основной сегмент деятельности) основным субъектом группы. Результаты анализа указывают большую консолидацию рынка в основных сегментах деятельности компаний. Практические и социальные импликации: практической целью финансового анализа на данном рынке услуг является оценка и формирование будущего, развития и возможностей проживания предприятий. Это дает возможность оценить стоимость фирмы и ее позиции на рынке.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.246-258,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Bibliografia
  • Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Raport (2014), Trivago Hotel Price Index 2013, http://www.trivago.pl/procos-de-hotel [dostęp:17.04.2014].
  • GUS (2012), Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2012 roku, materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 roku, Warszawa.
  • GUS (2013), Wykorzystanie bazy noclegowej w I półroczu 2013 roku, materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2013 roku, Warszawa.
  • Raport Active Group, Instytut Turystyki (2012), Turystyka zagraniczna - charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń-wrzesień , Warszawa.
  • Raport Ministerstwa Sportu i Turystyki (2014), Turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku – informacja na podstawie wstępnych wyników badań z dnia 13.01.2014, Warszawa.
  • Raport KPRM (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  • Urbanek G. (2011), Kompetencje z wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Więckowski M (2012), Możliwości poprawy dostępności i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Warunku rozwoju, rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa-Bratysława.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3673666f-baeb-4385-9e5f-7d54a1c5dce3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.