PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 14[29] | 3 |
Tytuł artykułu

Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The development of RES in rural areas and their impact on the natural environment, in the opinions of agricultural advisors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Działania dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej stanowią znaczący element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Mądre i efektywne wykorzystywanie energii winno się bowiem opierać na zasadach zrównoważonego rozwoju i sprzyjać rozkwitowi społecznogospodarczemu tych terenów, a także poprawie walorów środowiskowych i jakości życia mieszkańców. Inwestycje w energetykę odnawialną wiążą się z obniżeniem ujemnego wpływu na środowisko (degradacji gleb i krajobrazu, emisji zanieczyszczeń, powstawania odpadów). Analizę badawczą dokonano na podstawie wyników badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w kwietniu 2014 roku wśród doradców rolnych i rolno środowiskowych z województw kujawskopomorskiego i pomorskiego. W opinii badanych, zarówno stan infrastruktury energetycznej, jak i poziom usług energetycznych na wsi jest niski. Chociaż wzrost udziału energii z OZE w Polsce jest niższy, niż w UE, to jednak niesie ze sobą ogromne możliwości dla ochrony środowiskowych walorów obszarów wiejskich.
EN
All activities concerning the development of dispersed generation and prosumer energy are a significant component of sustainable development of rural areas. Wise and effective use of energy should be conducive to the social and economic boost in those areas, as well as an improvement in environmental benefits and the quality of life of their residents. Investments in renewable energy mean a decrease in the negative impact upon the environment (degradation of soil and landscape, pollution emission, generation of waste). A research analysis was conducted, based on the results of the survey research done in April 2014 among agricultural and environmental advisors from Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie Provinces. According to the surveyed, both the conditions of the energy infrastructure and the level of energy supply in the country are low. Although the increase in participation of RES in Poland is lower than in the EU, it does bring vast possibilities for the protection of environmental benefits of rural areas.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Numer
3
Opis fizyczny
s.186-195,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Berkowska E., Rasz H., Stankiwicz G. [2010]: Infrastruktura techniczna wsi. Studia BAS nr 4, ss. 179-216.
 • Burdziej J., Kunz M. [2013]: Obszary chronione w Polsce – spojrzenie geoprzestrzenne, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.) Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wydawnictwo FUH DANIEL, Tuchola – Toruń, ss. 16-25.
 • Cybulska N. [2003]: Świadomość ekologiczna dzieci i jej rodzinne uwarunkowania, [w:] R. Piwowarski (red.) Dziecko-nauczyciel-rodzice, IBE, Białystok-Warszawa, ss. 123-130.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2009]: Bruksela.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku [2012]: GUS, Warszawa.
 • Fortuński B. [2013]: Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE, [w:] Trendy, wyzwania, dylematy zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny nr 3, ss. 299-309.
 • Gwiazdowicz M. [2010]: Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich – zagrożenia i szanse, Studia BAS nr 4, ss. 247-272.
 • Grzybowska P. [2013]: 13 procent OZE w Unii Europejskiej, http://www.oze.pl [dostęp z dnia 10.07.2014].
 • Kokoszka K. [2014]: Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014-2020, [w:] A. Barteczek, A. Rączaszek (red.) Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 140-148.
 • Kozłowski S. [2008]: Zrównoważony rozwój – program na jutro, Abrys, Poznań – Warszawa. Matyka M. [2011]: Rolnictwo a odnawialne źródła energii – szanse i zagrożenia., [w:] J. S. Zegar (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym nr 11. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 95-120.
 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Polsce do roku 2020, [2007]: Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 • Nowacki M. [2010]: Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ocena zanieczyszczenia gleb w Polsce. [Tryb dostępu:] www.iung.pulawy.pl [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • Podhajski K. [2013]: Inwestycje w niskoemisyjną energetykę. NEUF, Warszawa.
 • Rogall H. [2010]: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań.
 • Tytko R. [2011]: Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
 • Wielewska I. [2013]: Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 301 (71), ss.141–150.
 • Wielewska I. [2011]: Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów przyrodniczo cennych dla potrzeb ich zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Bojar (red.) Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW, Bydgoszcz, ss. 102-111.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-365fa544-3ade-4aa1-884f-8b69641e2ee9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.